Medjugorjei üzenetek - kezdetektől napjainkig (Teszt verzió)


DátumLátnokÜzenet
DátumLátnokÜzenet
20173252017 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben mindnyájatokat arra hívlak, nyissátok meg szívetek Isten irgalmára, hogy az ima, a bűnbánat és a szentség melletti döntés által új életet kezdjetek. Ez a tavaszi idő ösztönözze gondolataitokat és szíveteket az új életre, a megújulásra. Gyermekeim, azért vagyok veletek, hogy segítsek nektek abban, hogy határozott IGEN-t mondjatok Istennek és Isten parancsolataira. Nem vagytok egyedül, én veletek vagyok a kegyelem által, amelyet a Fölséges Isten nektek és nemzedéketeknek ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
2017322017 március 2.MirjanaDrága gyermekek, édesanyai szeretettel jövök segíteni nektek, hogy több szeretetetek legyen, ami több hitet jelent. Azért jövök, hogy segítsek nektek szeretettel megélni Fiam igéit, hogy a világ más legyen. Ezért szeretetem apostolai magam köré gyűjtelek benneteket. Szívetekkel nézzetek engem, beszéljetek hozzám, mint édesanyátokhoz a fájdalmaitokról, szenvedéseitekről, örömeitekről. Kérjétek, hogy imádkozzak értetek Fiamhoz. Fiam irgalmas és igazságos. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti is ilyenek legyetek. Édesanyai szívem azt szeretné, hogy ti, szeretetem apostolai a körülöttetek élőknek életetekkel beszéljetek Fiamról és rólam, hogy másmilyen legyen a világ, hogy visszatérjen az egyszerűséghez és a tisztasághoz, hogy visszatérjen a hithez és a reményhez. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, szívvel imádkozzatok, szeretettel imádkozzatok, jócselekedeteitekkel imádkozzatok. Imádkozzatok, hogy mindannyian megismerjék Fiamat, hogy a világ megváltozzon, hogy a világ megmeneküljön. Szeretettel éljétek meg Fiam igéit. Ne ítélkezzetek, hanem szeressétek egymást, hogy szívem győzhessen. Köszönöm nektek.
20172252017 február 25.MarijaDrága gyermekek! Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mélyen éljétek meg hiteteket, és kérjétek a Fölséges Istent erősítse meg azt, hogy a szelek és a viharok ne tudják összetörni.Hitetek gyökere az ima és az örök életbe vetett remény legyen. Gyermekeim, már most ebben a kegyelmi időben munkálkodjatok önmagatokon, amikor Isten kegyelmet ad, hogy a lemondásban és a megtérésre való meghívásban a hit és a remény tiszta és állhatatos emberei legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
2017222017 február 2.MirjanaDrága gyermekek, ti, akik törekedtek felajánlani életetek minden napját Fiamnak, ti, akik próbáltok vele élni, ti, akik imádkoztok és áldozatot hoztok, ti vagytok ennek a békétlen világnak a reménye! Ti vagytok Fiam világosságának fénysugarai, az élő evangélium, az én kedves szeretet-apostolaim. A Fiam veletek van! Ő azokkal van, akik gondolnak rá, akik imádkoznak. De éppúgy türelmesen várja azokat, akik nem ismerik Őt. Ezért ti, szeretetem apostolai, szívvel imádkozzatok és tetteitekkel mutassátok meg Fiam szeretetét. Ez az egyetlen remény számotokra és az örök életre vezető egyetlen út is. Én, édesanyaként, itt vagyok veletek. Hozzám intézett imáitok a szeretet legszebb rózsái számomra. Nem tudok nem ott lenni, ahol érzem a rózsa illatát. Van remény! Köszönöm nektek.
20171252017 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
2017122017 január 2.MirjanaDrága gyermekek, Fiam a szeretet és fény forrása volt, amikor a Földön a világnak a világmindenségről beszélt. Apostolaim, kövessétek az Ő fényét. Ez nem könnyű. Kicsiknek kell lennetek. Magatokat másoknál kisebbé kell tenni, és a hit segítségével betöltekezni az Ő szeretetével. Hit nélkül egyetlen ember sem képes a földön csodálatos tapasztalatot megélni. Veletek vagyok. Ezekkel a jöveteleimmel, ezekkel a szavaimmal nyilvánulok meg számotokra, szeretnék tanúságot tenni szeretetemről és édesanyai gondoskodásomról. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt olyan kérdések feltételével, amelyekre sohasem kaptok választ. Földi életetek végén Mennyei Atyátok fogja azt megadni. Mindig tudnotok kell, hogy Isten mindent tud, az Isten lát, az Isten szeret. Az én legkedvesebb Fiam beragyogja az életet, szétoszlatja a sötétséget, és édesanyai szeretetem, amely hozzátok visz, kimondhatatlan, titokzatos, de valóságos. Én kimondom irántatok való érzéseimet: szeretetemet, megértésemet és édesanyai jóakaratomat. Apostolaim, tőletek imáitok rózsáit kérem, amelyeknek a szeretet cselekedeteinek kell lenniük. Édesanyai szívemnek ezek az imák a legkedvesebbek. Értetek született Fiam elé viszem őket. Ő lát és hall benneteket. Mi mindig közel vagyunk hozzátok. Ez a szeretet, amely hív, összekapcsol, megtérít, bátorít és betölt. Ezért, apostolaim mindig szeressétek egymást, de mindenekelőtt szeressétek Fiamat. Ez az üdvösség és az örök élet felé vezető egyetlen út. Ez a legkedvesebb imám, amely a rózsa legfinomabb illatával tölti be szívemet. Imádkozzatok, mindig imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük Fiam világossága lenni. Köszönöm nektek.
201612252016 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201612252016 december 25.JakovDrága gyermekek! Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20161222016 december 2.MirjanaDrága gyermekek! Édesanyai szívem sír, amikor látom, mit tesznek gyermekeim. A bűnök szaporodnak, a lélek tisztasága egyre kevésbé fontos, Fiamat elfelejtik, egyre kevésbé tisztelik, gyermekeimet pedig üldözik. Ezért ti, gyermekeim, szeretetem apostolai lélekkel és szívvel hívjátok segítségül Fiam nevét. Ő a világosság igéje lesz számotokra. Megnyilvánul nektek, veletek együtt töri meg a kenyeret és a szeretet igéit adja nektek, hogy az irgalmasság cselekedeteivé változtassátok és így az igazság tanúivá legyetek. Ezért gyermekeim ne féljetek. Engedjétek meg Fiamnak, hogy bennetek lakozzon. Általatok fogja gyógyítani a megsebzetteket és megtéríti az elveszett lelkeket. Ezért gyermekeim térjetek vissza a rózsafüzér imához. A jóság, az áldozat és az irgalom érzésével imádkozzátok. Ne csak a szavaitokkal imádkozzatok, hanem az irgalmasság cselekedeteivel is. Minden ember iránti szeretettel imádkozzatok. Fiam felmagasztalta áldozatával a szeretetet, ezért éljetek Vele, hogy legyen erőtök és reményetek, hogy legyen szeretetetek, amely élet és az örök életre vezet. Isten szeretete által én is veletek vagyok és édesanyai szeretettel vezetlek benneteket. Köszönöm nektek.
201611252016 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak hívlak benneteket, hogy térjetek vissza az imához. Ebben a kegyelmi időben Isten megengedte nekem, hogy a szentség és az egyszerű élet felé vezesselek benneteket, hogy felfedezzétek a kicsi dolgokban a Teremtő Istent, beleszeressetek és életetek hálaadás legyen a Fölségesnek mindazért, amit Ő ad nektek. Gyermekeim, az életetek legyen ajándék mások számára a szeretetben és Isten meg fog áldani benneteket, ti pedig érdek nélkül, Isten iránti szeretetből tegyetek tanúságot. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201610252016 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma hívlak benneteket: imádkozzatok a békéért! Hagyjátok el az önzést és éljetek üzeneteim szerint amelyeket adok nektek. Nélkülük nem tudjátok megváltoztatni az életeteket. Imádságban élve békétek lesz. Békében élve szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert felfedezitek majd Istent, akit most távolinak éreztek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és engedjétek meg Istennek, hogy belépjen a szívetekbe. Térjetek vissza a böjthöz és a gyónáshoz, hogy legyőzhessétek a rosszat magatokban és körülöttetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20169252016 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma imádságra hívlak benneteket. Imádság legyen az életetek. Csak így telik meg szívetek békével és örömmel. Isten közel lesz hozzátok, ti pedig szívetekben barátotoknak érzitek majd. Úgy fogtok beszélni Vele, mint azzal, akit ismertek és gyermekeim, szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek, mert Jézus a szívetekben lesz, ti pedig egyek lesztek Őbenne. Veletek vagyok és édesanyai szeretettel szeretlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20168252016 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért a sátán úgy háborgat titeket, ahogyan a szél a tenger hullámait. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára  öröm, életetekkel pedig példa legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20167252016 július 25.MarijaDrága gyermekek! Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim,  ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20166252016 június 25.MarijaDrága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20165252016 május 25.MarijaDrága gyermekek! Jelenlétem mindnyájatok számára Isten ajándéka és buzdítás a megtérésre. A Sátán erős, rendetlenséget és békétlenséget akar helyezni a szívetekbe és a gondolataitokba. Ezért, gyermekeim imádkozzatok, hogy a Szentlélek vezessen benneteket az öröm és a béke igaz útján. Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20164252016 április 25.MarijaDrága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20163252016 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok  és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20162252016 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben megtérésre hívlak mindnyájatokat. Gyermekek, kevéssé szerettek és még kevesebbet imádkoztok. Elvesztetek, és nem tudjátok, mi a célotok. Vegyétek a keresztet, nézzétek Jézust és kövessétek Őt. Ő egészen a kereszthalálig odaadja magát nektek, mert szeret benneteket. Gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza a szívvel való imához, hogy az imában megtaláljátok a reményt és életetek értelmét. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20161252016 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imára hívlak mindnyájatokat. Imádság nélkül nem élhettek, mert az ima olyan lánc, amely közelebb visz benneteket Istenhez. Ezért, gyermekeim alázatos szívvel térjetek vissza Istenhez és az Ő parancsaihoz, hogy teljes szívetekből kimondhassátok: legyen meg a te akaratod amint a mennyben, úgy a földön is. Gyermekeim, ti szabadok vagytok, hogy szabadon dönthessetek Isten mellett vagy ellene. Ti látjátok hol akar bevonni benneteket a sátán a bűnbe és a rabságba. Ezért, gyermekeim térjetek vissza szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz tudjalak vezetni benneteket, aki az út, az igazság és az élet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201512252015 december 25.MarijaMa is elhozom nektek Fiamat, Jézust, és karjaimból adom nektek az Ő békéjét és a Mennyország utáni vágyakozást. Imádkozom veletek a békéért és hívlak benneteket, hogy legyetek béke. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai béke-áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201511252015 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma mindnyájatokat hívlak: imádkozzatok a szándékaimra. Veszélyben van a béke, ezért gyermekeim, imádkozzatok és legyetek a béke és a remény hordozói ebben a békétlen világban, ahol a sátán támad és minden módon megkísért. Gyermekeim, legyetek erősek az imában és bátrak a hitben. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201510252015 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádkozom mindnyájatokért, különösen azokért, akik hívásomra megkeményítették szívüket. A kegyelem napjaiban éltek és nem vagytok tudatában azoknak az ajándékoknak, amelyeket Isten jelenlétem által ad nektek. Gyermekeim, döntsetek ma is a szentség mellett, és vegyétek a mai idők szentjeinek példáját és meglátjátok majd, hogy a szentség valóság mindnyájatok számára. Gyermekeim, örvendezzetek a szeretetben, hogy megismételhetetlenek és pótolhatatlanok vagytok Isten szemében, mert Isten öröme vagytok ebben a világban. Tegyetek tanúságot a békéről, az imáról és a szeretetről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20159252015 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is kérem a Szentlelket, hogy töltse be szíveteket erős hittel. Az ima és a hit szeretettel és örömmel fogja betölteni szíveteket, és jelek lesztek azok számára, akik távol vannak Istentől. Gyermekeim, buzdítsátok egymást a szívvel való imára, hogy az ima betöltse életeteket, ti pedig gyermekeim, minden nap, mindenek felett tanúk lesztek a szolgálatban: Isten imádásában és a szükségben lévő felebarát szolgálatában.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20158252015 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek imádság. Az Istennel való találkozáshoz az ima adjon nektek szárnyakat. A világ a kísértés pillanataiban él, mert elfelejtette és elhagyta Istent. Ezért gyermekeim, ti legyetek azok, akik keresik és mindenek felett szeretik Istent. Veletek vagyok és Fiamhoz vezetlek benneteket, de nektek Isten gyermekeinek szabadságában kell kimondanotok saját IGENETEKET. Közbenjárok értetek és végtelen szeretettel szeretlek benneteket gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20157252015 július 25.MarijaDrága gyermekek! Örömmel vagyok ma is veletek és  arra hívlak mindnyájatokat gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek azt a szeretetet, amellyel szeretlek benneteket. Szeretetem erősebb a rossznál, ezért gyermekeim közeledjetek Istenhez, hogy érezhessétek Istenből fakadó örömömet. Isten nélkül nincs jövőtök, nincs reményetek, sem üdvösségetek, ezért hagyjátok el a rosszat és válasszátok a jót. Veletek vagyok és veletek együtt járok közben Istennél minden szükségletetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20156252015 június 25.MarijaDrága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja nekem azt a kegyelmet, hogy szerethetlek és a megtérésre hívhatlak benneteket. Gyermekeim, Isten legyen a ti holnapotok, ne a háború és a békétlenség; nem a szomorúságnak, hanem az örömnek és a békének kell uralkodnia minden ember szívében, de Isten nélkül sohasem fogtok békére találni. Gyermekeim, ezért térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy szívetek örömmel énekeljen. Veletek vagyok és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20155252015 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és örömmel hívlak mindnyájatokat: imádkozzatok és higgyetek az ima erejében. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket, hogy Isten betöltsön benneteket szeretetével és örömmé váljatok mások számára. Tanúságtételetek erőteljes lesz, és mindaz, amit tesztek Isten gyengédségével lesz átszőve. Veletek vagyok és mindaddig imádkozom értetek és a megtérésetekért, amíg nem teszitek Istent az első helyre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20154252015 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok, hogy az üdvösség felé vezesselek benneteket. Békétlen a lelketek, mert a lélek gyenge és fáradt a földi dolgoktól. Gyermekeim, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket a hit és a remény erejével, hogy erősek legyetek a rossz elleni harcban. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20153252015 március 25.MarijaDrága gyermekek! A Magasságbeli ma is megengedi nekem, hogy veletek legyek és a megtérés útján vezesselek benneteket. Sok szív bezárult a kegyelem előtt és nem hallgat hívásomra. Ti, gyermekeim imádkozzatok és harcoljatok a kísértések és minden rossz terv ellen, amelyet a modernizmus által az ördög kínál nektek. Legyetek erősek az imában és kereszttel a kezetekben imádkozzatok, hogy a rossz ne használhasson és ne győzhessen bennetek. Veletek vagyok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20152252015 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy többet imádkozzatok és kevesebbet beszéljetek. Az imában keressétek Isten akaratát és éljetek Isten parancsai szerint, amelyre Ő hív benneteket. Veletek vagyok és veletek imádkozom. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20151252015 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádságban éljétek meg hivatásotokat. Ma, mint eddig még soha, a Sátán a gyűlölet és a békétlenség ragályos szelével szeretné az embert és lelkét megfojtani. Sok szív öröm nélküli, mert nincs benne sem Isten, sem imádság. A gyűlölet és a háború napról napra növekszik. Gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy lelkesedéssel kezdjétek el újra a szentség és a szeretet útját, mert én ezért jöttem közétek. Legyünk együtt szeretet és megbocsátás mindazok számára, akik csak emberi szeretettel tudnak és akarnak szeretni, és nem az Isten mérhetetlen szeretetével, amelyre Isten hív benneteket. Gyermekeim, mindig a jobb jövőbe vetett remény legyen a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201412252014 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, és kérem tőle számotokra a békét és egymás közti békéteket is. Imádkozzatok és imádjátok Fiamat, hogy az Ő békéje és öröme költözzön a szívetekbe. Imádkozom értetek, hogy egyre inkább megnyíljatok az imára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201411252014 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imára. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy megérthessétek, kik vagytok, és merre kell mennetek. Legyetek az örömhír hordozói és a remény emberei. Legyetek szeretet mindazok számára, akik nélkülözik a szeretetet. Gyermekek, csak akkor lesztek minden és tehettek meg mindent, ha imádkoztok, és nyitottak lesztek Isten akaratára, Istenre, aki az örök élet felé szeretne vezetni benneteket. Veletek vagyok, és napról napra közbenjárok értetek Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201410252014 október 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok ebben a kegyelmi időben és kérjétek Mindenszentek közbenjárását, akik már a világosságban vannak. Megtérésetek útján, napról-napra ők legyenek számotokra példa és buzdítás.Gyermekeim, legyetek tudatában annak, hogy életetek rövid és mulandó.Ezért vágyakozzatok az örökkévalóságra és imában készítsétek a szíveteket.Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért, különösen azokért, akik nekem és Fiamnak szentelték magukat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20149252014 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy olyanok legyetek, mint a csillagok, amelyek ragyogásukkal fényt és szépséget adnak másoknak, hogy örvendezzenek. Gyermekeim, legyetek ragyogás, szépség, öröm és béke, de különösen imádság mindazok számára, akik távol vannak szeretetemtől és Fiam, Jézus szeretetétől. Gyermekeim, a szívetekben lévő hit örömével tegyetek tanúságot örömteli hitetekről és imátokról és imádkozzatok a békéért, amely Isten drága ajándéka. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20148252014 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok szándékaimra, mert a Sátán szeretné megsemmisíteni itteni tervemet és ellopni békéteket. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy Isten mindnyájatok által munkálkodhasson. Szívetek legyen nyitva Isten akaratára. Szeretlek benneteket és megáldalak titeket édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20147252014 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ti nem vagytok tudatában, milyen kegyelemben éltek ebben az időben, amelyben a Magasságbeli jeleket ad azért, hogy megnyíljatok és megtérjetek. Térjetek vissza Istenhez és az imához és az imádság uralkodjon szívetekben, családjaitokban és közösségeitekben, a Szentlélek vezessen és buzdítson titeket, hogy napról-napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára és veletek való tervére. Veletek vagyok, és a szentekkel és az angyalokkal közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20146252014 június 25.MarijaDrága gyermekek! A Magasságbeli megadja nekem azt a kegyelmet, hogy még veletek lehetek és az imában a béke útja felé vezethetlek benneteket. Szívetek és lelketek szomjazik a békére és a szeretetre, az Istenre és az Ő örömére. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és az imában felfedezitek majd az életbölcsességet. Megáldalak mindnyájatokat, és közbenjárok mindegyikőtökért Fiamnál, Jézusnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra
20145252014 május 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok, és legyetek annak tudatában, hogy Isten nélkül por vagytok. Ezért fordítsátok gondolataitokat és szíveteket Isten és az imádság felé. Bízzatok az Ő szeretetében. Gyermekeim, Isten lelkében mindannyian meghívást kaptatok, hogy tanúságot tegyetek. Gyermekeim értékesek vagytok, és a szentségre, az örök életre hívlak benneteket. Ezért legyetek annak tudatában, hogy ez az élet mulandó. Szeretlek titeket, és a megtérés új életére hívlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20144252014 április 25.MarijaDrága gyermekek ! Úgy nyissátok meg szíveteket a kegyelemre, amelyet Isten általam ad nektek, ahogyan a virág kinyílik a napsugár melegére. Imádság és szeretet legyetek mindazok számára, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért fiamnál, Jézusnál, és mérhetetlen szeretettel szeretlek benneteket.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20143252014 március 25.MarijaDrága gyermekek! Újra hívlak benneteket: úgy kezdjetek el harcolni a bűn ellen, ahogyan ezt az első napokban tettétek, menjetek el gyónni és döntsetek a szentség mellett. Isten szeretete általatok fog kiáradni a világra, béke uralkodik majd szívetekben és Isten áldása tölt be benneteket. Veletek vagyok és fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20142252014 február 25.MarijaDrága gyermekek! Látjátok, halljátok, érzitek, hogy sok ember szívében nincs az Isten. Nem vágynak rá, mert távol vannak az imától és nincs békéjük. Ti, gyermekeim imádkozzatok, éljetek Isten parancsai szerint. Ti legyetek az imádság, ti, akik kezdettől fogva igent mondtatok hívásomra. Tegyetek tanúságot Istenről és a jelenlétemről és ne felejtsétek el gyermekeim, hogy veletek vagyok és szeretlek benneteket. Napról napra felajánllak mindnyájatokat Fiamnak, Jézusnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20141252014 január 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy imátok visszfénye hatással legyen azokra, akikkel találkoztok. Tegyétek látható helyre a Szentírást családjaitokban és olvassátok, hogy a béke szavai fakadjanak szívetekben. Gyermekeim, veletek és értetek imádkozom, hogy napról napra nyitottabbak legyetek Isten akaratára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201312252013 december 25.MarijaDrága gyermekek! A Béke Királyát hozom, hogy Ő a békéjét adja nektek. Ti gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Az ima gyümölcse látszani fog az emberek arcán, akik döntöttek Isten és az Ő országa mellett. Fiammal, Jézussal megáldalak mindnyájatokat a béke áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201311252013 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Gyermekeim, tárjátok ki egészen szívetek ajtaját az imádságra, a szív imájára, és akkor a Magasságbeli majd tudja használni szabadságotokat és elkezdődik megtérésetek. A hit erőssé válik és teljes szívből ki tudjátok mondani: Istenem és mindenem. Meg fogjátok érteni gyermekeim, hogy itt a Földön minden mulandó. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201310252013 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Az ima csodákat művel bennetek és általatok. Ezért gyermekeim, a szív egyszerűségében kérjétek a Magasságbelit, adjon erőt nektek, hogy Isten gyermekei legyetek, és a sátán ne tépázhasson titeket, mint ágakat a szél. Gyermekeim, döntsetek újra Isten mellett, csak az Ő akaratát keressétek, és akkor Benne örömre és békére fogtok találni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20139252013 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Mindennapi kapcsolatotok legyen az imával. Az ima csodákat tesz bennetek és általatok, ezért gyermekeim, legyen az ima öröm számotokra. Akkor az élethez való viszonyotok mélyebb és nyitottabb lesz és megértitek, hogy az élet ajándék mindnyájatok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20138252013 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! A Magasságbeli ma is megadja azt a kegyelmet, hogy veletek lehetek és a megtérés felé vezethetlek benneteket. Minden nap vetek és a megtérésre hívlak benneteket, hogy ima, béke, szeretet, búzaszem legyetek, amely meghalva százszoros termést hoz. Drága gyermekeim, nem szeretném, ha amiatt bánkódnátok, amit megtehettetek volna, de nem tettétek. Ezért gyermekeim új lelkesedéssel mondjátok: Jel szeretnék lenni mások számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20137252013 július 25.MarijaDrága gyermekek! Őrömteli szívvel arra hívlak mindnyájatokat, hogy éljétek meg hiteteket, és szívvel és példával tegyetek tanúságot minden helyzetben. Döntsétek el gyermekeim, hogy távol lesztek a bűntől és a kísértéstől, és legyen szívetekben a szentség öröme és szeretete. Gyermekeim, szeretlek titeket és közbenjárásommal a Magasságbeli előtt kísérlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20136252013 június 25.MarijaDrága gyermekek! Őrömteli szívvel szeretlek mindnyájatokat és arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez, hogy még közelebb tudjalak vinni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, és Ő békéjét és szeretetét adja nektek, amely mindnyájatok eledele. Nyíljatok meg gyermekeim az imádságra, nyíljatok meg szeretetemre. ÉÖdesanyátok vagyok, és nem hagyhatlak magatokra benneteket a tévelygésben és a bűnben. Ti arra vagytok meghívva gyermekek, hogy gyermekeim legyetek, az én szeretett gyermekeim, hogy mindnyájatokat bemutathassalak Fiamnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20135252013 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősek és határozottak a hitben és az imádságban mindaddig, amíg imátok nem lesz olyan erős, hogy megnyissa szeretett Fiam, Jézus szívét. Imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok szüntelenül mindaddig, amíg szívetek nem nyílik meg Isten szeretetére. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért és imádkozom megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20134252013 április 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, csak imádkozzatok mindaddig míg szívetek meg nem nyílik a hitre, mint a virág a napsugár melegére. Ez a kegyelem ideje, amelyet Isten ad nektek jelenlétem által, de ti távol vagytok szívemtől, ezért személyes megtérésre és családi imára hívlak benneteket. A Szentírás mindig buzdítás legyen számotokra. Mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20133252013 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe szeretett Fiam, Jézus keresztjét és elmélkedjetek az ő szenvedéséről és haláláról. Szenvedéseteket egyesítsétek az ő szenvedésével és győzni fog a szeretet, mert Ő, aki a szeretet, szeretetből önmagát adta, hogy megmentsen mindnyájatokat. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig míg szeretet és béke nem uralkodik szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20132252013 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. A bűn a földi dolgok felé húz titeket, én pedig azért jöttem, hogy a szentség és az isteni dolgok felé vezesselek benneteket, de ti küzdötök és energiátokat a bennetek lévő jó és rossz közötti harcra pazaroljátok. Ezért gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé, az életetek pedig egyszerű Isten felé haladássá nem válik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20131252013 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Imátok legyen olyan erős, mint az élő kő, mindaddig míg életetek tanúságtétellé nem válik. Tegyetek tanúságot hitetek szépségéről. Veletek vagyok és mindnyájatokért közbenjárok Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201212252012 december 25.MarijaA Szűzanya a kicsi Jézussal a karjaiban érkezett és nem adott üzenetet, de a kis Jézus megszólalt és azt mondta: ÉÖn vagyok a ti békétek, éljetek parancsaim szerint. A kereszt jelével a Szűzanya és a kis Jézus együtt áldott meg bennünket.
201211252012 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg az imát. Nyíljatok meg a szentgyónásra, hogy mindannyian teljes szívből tudjátok elfogadni hívásomat. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket a bűn pusztító erejétől, nektek pedig meg kell nyílnotok a megtérés és a szentség útjára, hogy szívetek lángoljon az Isten iránti szeretettől. Adjatok időt számára és Ő önmagát ajándékozza nektek, és így Isten akaratában felfedezitek majd a szeretetet és az életörömöt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201210252012 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimra. Újítsátok meg a böjtöt és az imát, mert a sátán ravasz és sok szívet bűnre és kárhozatra csábít. Gyermekeim, én a szentségre hívlak titeket és arra, hogy kegyelemben éljetek. Imádjátok Fiamat, hogy Ő betöltsön benneteket békéjével és szeretetével, amelyre vágyakoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20129252012 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Amikor a természetben a színek gazdagságát nézitek, melyet a Magasságbeli ad nektek, nyissátok meg szíveteket és adjatok hálát minden jóért, melyet kaptatok és mondjátok: itt vagyok megteremtve az örökkévalóságra, és vágyakozzatok a mennyei dolgokra, mert Isten mérhetetlen szeretettel szeret benneteket. Engem is ezért adott nektek, hogy elmondhassam: csakis Istenben van békétek és reményetek, drága gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20128252012 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is reménnyel a szívemben imádkozom értetek és hálát adok a Magasságbelinek mindnyájatokért, akik szívből megélitek üzeneteimet. Adjatok hálát Isten szeretetéért, hogy mindnyájatokat szerethetlek és Szeplőtelen Szívem által a megtérés felé vezethetlek. Nyissátok meg szíveteket és döntsetek a szentség mellett és a remény örömet fog szülni szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20127252012 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a jóságra hívlak benneteket. Legyetek a béke és a jóság hordozói ebben a világban. Imádkozzatok, hogy Isten erőt adjon nektek ahhoz, hogy szíveteket és életeteket mindig remény és büszkeség töltse el azért, mert Isten gyermekei és reményének hordozói vagytok ebben a világban, amely szívből fakadó öröm és jövő nélküli, mert szíve nem nyitott Isten felé, aki a ti üdvösségetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20126252012 június 25.MarijaDrága gyermekek! Nagy reménnyel a szívemben hívlak benneteket ma is az imádságra. Ha imádkoztok gyermekeim, velem vagytok, Fiam akaratát keresitek, és aszerint éltek. Legyetek nyitottak, imádságban éljetek és legyen az számotokra minden pillanatban lelketek fűszere és öröme. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus előtt közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20125252012 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a megtérésre és az életszentségre hívlak benneteket. Isten örömöt és békét szeretne adni nektek az ima által, de ti, gyermekeim még messze vagytok, a földhöz és a földies dolgokhoz kötődtök. Ezért újra hívlak benneteket, nyissátok ki szíveteket és fordítsátok tekinteteteket Isten és az isteni dolgok felé, és akkor béke és öröm fog uralkodni a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20124252012 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imára hívlak benneteket, és arra gyermekeim, hogy szívetek úgy nyíljon meg Istennek, mint virág a nap melegének. Veletek vagyok és közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20123252012 március 25.MarijaDrága gyermekek! Őrömmel szeretném ma is nektek adni édesanyai áldásomat és imádságra hívni benneteket. Az imádság váljon szükségletté számotokra, hogy minden nap jobban növekedjetek a szentségben. Tegyetek többet megtérésetekért, mert távol vagytok gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20122252012 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben az időben különös módon hívlak benneteket: szívből imádkozzatok. Gyermekeim, ti sokat beszéltek, de keveset imádkoztok. Olvassátok a Szentírást, elmélkedjetek rajta és a benne írt ige legyen az életetek. Szeretlek és buzdítalak benneteket, hogy Istenben találjátok meg békéteket és életörömötöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20121252012 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is örömmel hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket és hallgassatok hívásomra. Újra szeretnélek közelebb vonni benneteket Szeplőtelen Szívemhez, ahol menedéket és békét találtok. Nyíljatok meg az imára, mindaddig, míg örömmé nem válik számotokra. Az ima által a Magasságbeli bőséges kegyelmet fog adni nektek és kinyújtott kezemmé váltok ebben a békétlen világban, amely a békére vágyakozik. Gyermekeim, tegyetek tanúságot életetekkel a hitről, és imádkozzatok, hogy a hit napról napra növekedjen a szívetekben. Veletek vagyok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201112252011 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a karjaimban hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy Ő a békéjét adja nektek. Imádkozzatok gyermekeim, és tegyetek tanúságot arról, hogy minden szívben uralkodhat olyan béke, mely nem az emberektől, hanem Istentől való, és amelyet senki sem semmisíthet meg. Ez az a béke a szívben, amelyet Isten azoknak ad, akiket szeret. Ti a keresztség által mindnyájan különleges módon vagytok meghívva és szeretve, ezért tegyetek tanúságot és imádkozzatok, hogy kinyújtott kezem legyetek ebben a világban, mely Istenre és a békére vágyakozik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201111252011 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma reményt és örömet szeretnék adni nektek. Mindaz, ami körülöttetek van, gyermekeim, a földi dolgok felé vezet benneteket, én pedig a kegyelem ideje felé szeretnélek vezetni titeket, hogy ebben az időben minél közelebb legyetek Fiamhoz, és Ő vezethessen benneteket szereteteés az örök élet felé, amelyre minden szív vágyik. Ti, gyermekeim, imádkozzatok, és legyen ez a kegyelem ideje lelketeknek.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201110252011 október 25.MarijaDrága gyermekek! Nézlek benneteket, és nem látok a szívetekben örömöt. Ma szeretném nektek adni a Feltámadott örömét, hogy Ő vezessen és öleljen át benneteket szeretetével és gyöngédségével. Szeretlek titeket és szüntelenül imádkozom a megtérésetekért Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20119252011 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az idő a tanúságtétel ideje legyen számotokra.Ti, akik Isten szeretetében éltek és megtapasztaltátok ajándékait, tegyetek tanúságot szavaitokkal és életetekkel, hogy ez mások örömére és buzdítására legyen a hitben. Veletek vagyok és szüntelenül közbenjárok mindnyájatokért Istennél, hogy hitetek Isten szeretetében mindig élő és örömteli legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20118252011 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a szándékaimra, mert a sátán szeretné megsemmisíteni tervemet. Itt kezdtem el, ezzel a plébániával és meghívtam az egész világot. Sokan válaszoltak, de óriási azok száma, akik nem akarják meghallani, sem elfogadni hívásomat. Ezért ti, akik IGENT mondtatok, legyetek erősek és elszántak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20117252011 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság és a csend ideje. Pihenjen meg testetek és lelketek, hadd legyetek Isten szeretetében. Engedjétek meg gyermekeim, hogy vezesselek benneteket, nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt, hogy mindaz a jó, ami bennetek van, kivirágozzon és százszoros termést hozzon. Napotokat a szív imájával kezdjétek és fejezzétek be. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20116252011 június 25.MarijaDrága gyermekek! Adjatok hálát velem együtt a Magasságbelinek köztetek való jelenlétemért. Őrül a szívem, látva, hogy szeretettel és örömmel élitek meg üzeneteimet. Sokan válaszoltatok, de várok és keresek minden alvó szívet, hogy felébredjen a hitetlenség álmából. Gyermekeim, jöjjetek még közelebb Szeplőtelen szívemhez, hogy mindnyájatokat az örökkévalóság felé vezethesselek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20115252011 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma mindnyájatokért imádkozom, akik a megtérés kegyelmét kéritek. Kopogtattok szívem ajtaján, de remény és imádság nélkül, a bűnben, és az Istennel való kiengesztelődés szentsége nélkül. Hagyjátok el a bűnt, és döntsetek, gyermekek, a szentség mellett. Csak így tudok segíteni nektek, meghallgatni imáitokat és közbenjárni értetek a Mindenhatónál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20114252011 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ahogyan a természet az év legszebb színeit adja, úgy hívlak én is benneteket, hogy életetekkel tegyetek tanúságot és segítsetek másokat közeledni Szeplőtelen Szívemhez, hogy a Magasságbeli iránti szeretet lángja fakadjon szívükben. Veletek vagyok, és szüntelenül imádkozom értetek, hogy életetek a mennyország visszfénye legyen itt a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20113252011 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különös módon szeretnélek a megtérésre hívni benneteket. Kezdődjön mától új élet a szívetekben. Gyermekek, szeretném látni az igeneteket, és életetek legyen Isten akaratának örömteli megélése életetek minden pillanatában. Ma különös módon megáldalak benneteket édesanyai áldásommal, a béke, a szeretet és az egység áldásával szívemből és Fiam, Jézus szívéből. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20112252011 február 25.MarijaDrága gyermekek! ÉÖbredezik a természet, és a fákon már láthatók az első rügyek, melyek csodaszép virágot és gyümölcsöt hoznak majd. Azt szeretném gyermekeim, hogy ti is dolgozzatok megtéréseteken és legyetek azok, akik életükkel tanúságot tesznek, hogy példátok mások számára jel és buzdítás lehessen a megtérésre. Veletek vagyok és Fiamnál, Jézusnál közbenjárok megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20111252011 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok, nézlek benneteket és megáldalak, és nem veszítem el a reményt, hogy ez a világ jóra fordul, és béke fog uralkodni az emberek szívében. Őröm fog uralkodni a világban, mert megnyíltatok a hívásomra és Isten szeretetére. A Szentlélek megváltoztatja azok sokaságát, akik igent mondtak. Ezért azt szeretném mondani nektek: köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201012252010 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma Fiammal, Jézussal bőséges örömet és békét szeretnénk nektek adni, hogy mindnyájan örömteli hordozói és tanúi legyetek a békének és az örömnek ott, ahol éltek. Gyermekeim, legyetek áldás és legyetek béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201011252010 november 25.MarijaDrága gyermekek! Nézlek benneteket, és a szívetekben reménytelen halált látok, békétlenséget és éhséget. Nincs imádság, sem Istenbe vetett bizalom, ezért a Magasságbeli megengedi, hogy reményt és örömet hozzak nektek. Nyíljatok meg! Nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt és Ő mindent meg fog adni nektek, amire szükségetek van és betölti szíveteket békével, mert Ő a béke és a ti reményetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
201010252010 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. A hívásom, gyermekeim, meghívás szeretne lenni számotokra, hogy határozzátok el, a megtérés útját követitek. Ezért imádkozzatok, és kérjétek Minden Szentek közbenjárását. Legyenek ők számotokra példakép, buzdítás és öröm az örök élet felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20109252010 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma veletek vagyok és mindnyájatokat megáldalak édesanyai áldásommal, a békével és arra buzdítalak titeket, hogy még jobban éljétek meg hitéleteteket, mert még gyengék vagytok, és nem vagytok alázatosak. Arra buzdítalak benneteket, hogy kevesebbet beszéljetek és többet tegyetek személyes megtérésetekért, hogy gyümölcsöző legyen tanúságtételetek. ÉÖs az életetek szüntelen imádság legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20108252010 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is nagy örömmel szeretnélek újra hívni benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje. Találjatok helyet a nap folyamán arra, hogy összeszedettségben örömmel imádkozzatok. Szeretlek benneteket és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20107252010 július 25.MarijaDrága gyermekek! Újra arra hívlak benneteket, hogy örömmel kövessetek engem. Szeretnélek mindnyájatokat Fiamhoz, Üdvözítőtökhöz vezetni. Nem vagytok tudatában annak, hogy Nélküle nincs örömötök és békétek, sem jövőtök, sem örök életetek. Ezért gyermekeim, használjátok ki ezt az időt örömteli imára és önátadásra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
20106252010 június 25.MarijaDrága gyermekek! Őrömmel hívlak mindnyájatokat, hogy üzeneteimet örömmel éljétek meg, mert gyermekeim csak így lehettek közel Fiamhoz. ÉÖn egyedül Őhozzá szeretnélek elvezetni mindnyájatokat, mert csak Benne talál békét és örömet a szívetek. Megáldalak mindnyájatokat és mérhetetlen szeretettel szeretlek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20105252010 május 25.MarijaDrága gyermekek! Isten megadta nektek a kegyelmet, hogy éljetek, és védelmezzetek minden jót, ami bennetek és körülöttetek van, és biztassatok másokat is, hogy jobbak és szentebbek legyenek; de a sátán nem alszik és a modernizmus által eltérít és a saját útjára vezet benneteket. Ezért, gyermekeim, Szeplőtelen Szívem iránti szeretetből szeressétek Istent mindenek felett, és éljetek a parancsai szerint. Így értelme lesz az életeteknek, és béke fog uralkodni a földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20104252010 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben az időben, amikor különös módon imádkoztok és a közbenjárásomat kéritek, hívlak benneteket gyermekeim, imádkozzatok, hogy imáitok által segíthessek nektek, és így minél több szív megnyíljon üzeneteimre. Imádkozzatok a szándékaimra! Veletek vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20103252010 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek erősek az imában és azokban a pillanatokban, amikor kísértést szenvedtek. Őrömben és alázatban éljétek meg keresztény hivatásotokat és tegyetek tanúságot mindenkinek. Veletek vagyok, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat, és Ő lesz a ti erőtök és támaszotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20102252010 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor a természet is készül, hogy az év legszebb színeit adja, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyissátok meg szíveteket a Teremtő Isten előtt, hogy Ő átváltoztasson és saját képére formáljon benneteket, hogy így mindaz a jó, ami elszunnyadt szívetekben, új életre és az örökkévalóság iránti vágyakozásra ébredjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20101252010 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra a személyes imádság ideje, hogy a hit magja növekedhessen a szívetekben, és örömteli tanúságtétellé fejlődjön mások számára. Veletek vagyok, és szeretnélek buzdítani mindnyájatokat: növekedjetek, és örvendezzetek az Úrban, aki teremtett titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200912252009 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ezen az örömteli napon Fiam, a béke Királya elé viszlek mindnyájatokat, hogy békéjét és áldását adja nektek. Gyermekeim, ezt a békét és áldást osszátok meg másokkal a szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200911252009 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak mindnyájatokat, hogy újítsátok meg családi imáitokat. Őrömmel készüljetek Jézus eljövetelére. Gyermekeim, szívetek legyen tiszta és befogadó, hogy szeretet és melegség áradjon általatok minden szívbe, mely távol van az Ő szeretetétől. Gyermekeim, legyetek az én kinyújtott kezem, a szeretet keze mindazok számára, akik eltévedtek, akiknek nincs már hitük és reményük. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200910252009 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az áldásom hozom nektek, mindnyájatokat megáldalak, és arra hívlak, hogy növekedjetek ezen az úton, amelyet Isten az üdvösségetekért kezdett el általam. Imádkozzatok, böjtöljetek, és örömmel tegyetek tanúságot a hitetekről, gyermekeim, és a szívetek mindig legyen telve imával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20099252009 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Őrömmel és kitartóan munkálkodjatok a megtéréseteken. Ajánljátok fel minden örömötöket és szomorúságotokat Szeplőtelen Szívemnek, hogy mindnyájatokat szeretett Fiamhoz vezesselek, és így Szívében örömre találjatok. Veletek vagyok, hogy tanítsalak és az örökkévalóság felé vezesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20098252009 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, nem vagytok eléggé szentek és nem sugározzátok a szentséget mások felé. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és munkálkodjatok személyes megtéréseteken, hogy Isten szeretetének jelévé válhassatok mások számára. Veletek vagyok, és az örökkévalóság felé vezetlek benneteket, amelyre vágyakoznia kell minden szívnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20097252009 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ez az idő legyen számotokra az imádság ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20096252009 június 25.MarijaDrága gyermekek! Őrüljetek velem, örömmel térjetek meg és adjatok hálát Istennek jelenlétem ajándékáért közöttetek. Imádkozzatok, hogy a szívetekben Isten legyen életetek középpontjában és tegyetek tanúságot az életetekkel, gyermekeim, hogy minden teremtmény megérezze Isten szeretetét. Legyetek az én kinyújtott kezem minden teremtmény felé, hogy közeledhessenek Isten szeretetéhez. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20095252009 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben az időben arra hívlak mindnyájatokat, imádkozzatok, hogy a Szentlélek leszálljon minden megkeresztelt teremtményre, megújítson benneteket a Szentlélek és elvezessen hitetek tanúságtételének útjára; titeket és mindazokat, akik távol vannak Istentől és az Ő szeretetétől. Veletek vagyok és közbenjárok értetek a Magasságbeli előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20094252009 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a békéért és tegyetek róla tanúságot a családjaitokban, hogy a béke válhasson a legnagyobb kinccsé ezen a békétlen földön. A Béke Királynője és a ti édesanyátok vagyok. A béke útjára szeretnélek vezetni benneteket, amely egyedül Istentől származik. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20093252009 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a tavaszi időben, amikor téli álmából ébredezik minden, ébresszétek fel ti is imádsággal a lelketeket, hogy kész legyen befogadni a Feltámadott Jézus világosságát, hogy Ő közelebb vonhasson benneteket, gyermekeim, a szívéhez, s így nyitottá válhassatok az örök életre. Imádkozom értetek és közbenjárok a Magasságbelinél őszinte megtérésetekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20092252009 február 25.MarijaDrága gyermekek! Az önmegtagadás, ima és bűnbánat idejében újra hívlak benneteket: menjetek, gyónjátok meg bűneiteket, hogy a kegyelem megnyithassa szíveteket és engedjétek meg, hogy megváltoztasson benneteket. Térjetek meg gyermekeim, és nyíljatok meg Istennek és a rólatok alkotott tervének. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20091252009 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádságra hívlak benneteket. Legyen az imátok olyan, mint egy mag, amelyet a szívembe helyeztek, és értetek odaadhatok Fiamnak, Jézusnak lelketek üdvösségéért. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindnyájan beleszeressetek az örök életbe, amely a ti jövőtök, és minden földi dolog segítség legyen számotokra, hogy közelebb kerülhessetek a Teremtő Istenhez. Azért vagyok veletek ilyen sokáig, mert téves úton jártok. Gyermekeim, csak az én segítségem által fog megnyílni szemetek. Sokan vannak, akik megértik, hogy üzeneteimet élve a szentség útján, az örökkévalóság felé haladnak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200812252008 december 25.MarijaDrága gyermekek! Rohantok, dolgoztok, gyűjtögettek, de áldás nélkül. Nem imádkoztok! Ma arra hívlak benneteket, hogy álljatok meg a jászol előtt, és elmélkedjetek Jézusról, akit nektek adok ma is, hogy megáldjon benneteket, és segítsen nektek megérteni, hogy nélküle nincs jövőtök. Ezért, gyermekeim, adjátok át életeteket Jézus kezébe, hogy vezessen benneteket és őrizzen meg minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200811252008 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy ebben a kegyelmi időben imádkozzatok azért, hogy a kis Jézus megszülessen a szívetekben. Ő, aki maga a béke, általatok az egész világnak békét adhasson. Ezért gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok ezért a zaklatott, reménytelen világért, hogy a béke tanúivá váljatok mindenki számára. Hadd áradjon ki szívetek által a remény, mint a kegyelem folyója. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200810252008 október 25.MarijaDrága gyermekek! Különleges módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy imáitokkal megállítsátok a Sátán tervét ezen a földön, amely minden nap egyre távolabb van Istentől, önmagát teszi Isten helyébe, és lerombol mindent ami szép és jó a lelketekben. Ezért gyermekeim, fegyverkezzetek fel imával és böjttel, hogy tudatában legyetek annak, mennyire szeret benneteket Isten, és tegyétek Isten akaratát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívsomra.
20088252008 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a személyes megtérésre hívlak benneteket. Legyetek ti azok, akik megtérnek és az életükkel tanúságot tesznek, szeretnek, megbocsátanak, és a Feltámadott örömét viszik ebbe a világba, ahol Fiam meghalt és ahol az emberek nem érzik szükségét annak, hogy őt keressék és felfedezzék az életükben. Ti imádkozzatok, és legyen a ti reményetek a remény azok szívének is, akiknek nincs Jézusuk. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20087252008 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben az időben, amikor a testi pihenésre gondoltok, én a megtérésre hívlak benneteket. Imádkozzatok, és cselekedjetek úgy, hogy szívetek a Teremtő Isten után vágyakozzon, aki lelketek és testetek igazi pihenése. Hadd fedje fel arcát előttetek és hadd adja nektek az ő békéjét. Veletek vagyok, és Istennél közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20086252008 június 25.MarijaDrága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is arra hívlak benneteket, hogy kövessetek engem, és hallgassátok meg üzeneteimet. Legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Fiammal, Jézussal, a Béke Királyával együtt mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20085252008 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben, amikor Isten megengedte, hogy veletek legyek, újból a megtérésre hívlak benneteket, gyermekeim. Különös módon dolgozzatok a világ üdvösségén addig, amíg veletek vagyok. Isten irgalmas és különleges kegyelmeket ad, ezért keressétek azokat az imádság által. Veletek vagyok, és nem hagylak benneteket egyedül. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20083252008 március 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy dolgozzatok a személyes megtéréseteken. Még távol vagytok attól, hogy a szívetekben találkozzatok Istennel. Ezért töltsetek minél több időt imában és imádjátok Jézust a Legszentebb Oltáriszentségben, hogy megváltoztasson benneteket és a szívetekbe élő hitet és vágyat adjon az örök élet után. Minden múlandó, gyermekeim, egyedül Isten örök. Veletek vagyok, és szeretettel buzdítalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20082252008 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imára és a lemondásra hívlak benneteket. A napotok legyen átszőve forró fohászokkal mindazokért, akik nem ismerték meg Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20081252008 január 25.MarijaDrága gyermekek! A nagyböjti idővel a kegyelem idejéhez közeledtek. A szívetek olyan, mint a felszántott föld, kész arra, hogy befogadja a magot, amely jó termést fog hozni. Gyermekeim, szabadok vagytok arra, hogy a jót vagy a rosszat válasszátok. Ezért hívlak benneteket: imádkozzatok és böjtöljetek. Ültessetek örömöt, és a szívetekben a saját javatokra az öröm gyümölcsei fognak teremni, mások pedig ezt látják majd és a ti életetek által befogadják. Mondjatok ellen a bűnnek és válasszátok az örök életet. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Fiamnál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200712252007 december 25.MarijaDrága gyermekek! Nagy örömmel hozom nektek a béke Királyát, hogy áldásával megáldjon benneteket. Ajándékozzátok Neki magatokat és szenteljetek időt a Teremtőnek, aki után vágyakozik a szívetek. Ne feledjétek, hogy átutazók vagytok ezen a földön, ahol a dolgok csak apró örömöket adhatnak, viszont Fiam által az örök életet kaptátok ajándékba. Azért vagyok veletek, hogy Ahhoz vezesselek benneteket, aki után a szívetek vágyik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200711252007 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma, amikor Krisztust, mint minden teremtmény Királyát ünneplitek, azt szeretném, ha Ő lenne az életetek királya. Egyedül az ajándékozás által érthetitek meg, gyermekeim, Jézus értetek hozott keresztáldozatnak ajándékát. Gyermekek, adjatok időt Istennek, hogy Ő átalakítson és betöltsön benneteket kegyelmével, és így mások számára kegyelem lehessetek. Gyermekeim, én a szeretet kegyelmi ajándéka vagyok számotokra, amely Istentől jön ebbe a békétlen világba. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200710252007 október 25.MarijaDrága gyermekek! Isten szeretetből küldött hozzátok, hogy az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Sokan megnyitottátok szíveteket és elfogadtátok az üzeneteimet, azonban sokan eltévedtek ezen az úton és sohasem ismerték meg teljes szívükkel a szeretet Istenét. Ezért arra hívlak benneteket, hogy ti legyetek a szeretet és a világosság ott, ahol sötétség és bűn van. Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20079252007 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy a legforróbb szeretettől lángoljon szívetek a Megfeszített iránt, és ne feledjétek, hogy irántatok való szeretetből adta oda az életét azért, hogy üdvözüljetek. Gyermekeim, elmélkedjetek és imádkozzatok, hogy a szívetek megnyíljon Isten szeretete előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20078252007 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, az életetek Isten jóságát tükrözze, s ne a gyűlöletet és a hitetlenséget. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy az életetek imádsággá váljo. Így találjátok meg a békét és az örömöt, amit Isten azoknak ad, akiknek nyitva áll a szívük szeretete előtt. Ti pedig, akik távol vagytok Isten irgalmától, térjetek meg, nehogy Isten süket legyen az imátokra, és túl késő legyen. Ezért, ebben a kegyelmi időben térjetek meg, és Istent tegyétek az első helyre életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20077252007 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma, plébániátok védőszentjének napján, arra hívlak benneteket, hogy kövessétek a szentek életét. Legyenek számotokra példaképek, és buzdítsanak titeket az életszentségre. Az imádság olyan legyen számotokra, mint a levegő, amelyet belélegeztek, s nem pedig teher. Gyermekeim, Isten megmutatja majd nektek szeretetét, és ti megtapasztaljátok annak örömét, hogy szeretteim vagytok. Isten meg fog áldani benneteket, és bőséges kegyelmet ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20076252007 június 25.MarijaDrága gyermekek! Nagy örömmel a szívemben ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy mindnyájan fontosak vagytok Isten nagy tervében, melyet Medjugorje által visz véghez. Isten szeretné az egész világot megtéríteni és meghívni az üdvösségre és arra az útra, amely elvezet Hozzá, aki minden létező kezdete és vége. Különösen arra hívlak benneteket, gyermekeim, szívem mélyéből, hogy nyíljatok meg erre a nagy kegyelemre, amelyet Isten jelenlétem által ad nektek. Szeretném megköszönni áldozataitokat és imáitokat. Veletek vagyok, és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20074252007 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra a megtérésre hívlak benneteket. Nyissátok meg szíveteket. Ez az idő, amíg veletek vagyok, a kegyelem ideje; használjátok ki. Mondjátok: Ez az idő a lelkemért van. Veletek vagyok, és határtalan szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20073252007 március 25.MarijaDrága gyermekek! Szeretném szívből megköszönni nektek a nagyböjti önmegtagadásaitokat. Szeretnélek buzdítani benneteket arra, hogy továbbra is nyitott szívvel éljétek a böjtöt. Böjttel és lemondással, gyermekeim, erősebbek lesztek a hitben. A mindennapi ima által megtaláljátok majd Istenben az igazi békét. Veletek vagyok, fáradhatatlanul. Szeretném mindegyikőtöket magammal vinni a mennybe, ezért döntsetek minden nap a szentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20072252007 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a nagyböjti időben nyissátok meg szíveteket Isten irgalma előtt. A Mennyei Atya meg akar szabadítani mindnyájatokat a bűn rabszolgaságából. Ezért, gyermekeim, használjátok ki ezt az időt, és a szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el a bűnt, és döntsetek a szentség mellett. Tegyétek ezt Jézus iránti szeretetből, aki vérével megváltott benneteket, hogy boldogságban és békében élhessetek. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy szabadságotok a ti gyengeségetek, ezért komolyan kövessétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20071252007 január 25.MarijaDrága gyermekek! Helyezzétek a családotokban látható helyre a Szentírást, és olvassátok. Így fogjátok megismerni a szívből jövő imát, és gondolataitok Istenben lesznek. Ne feledjétek, hogy mulandók vagytok, mint a mezei virág, amely messziről látszik, de eltűnik egy pillanat alatt. Gyermekek, bármerre is jártok, hagyjátok ott a jóság és a szeretet jelét, és Isten bőséges áldásával fog megáldani benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200612252006 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét a karjaimban hozom nektek az újszülött Jézust. Ő, aki az ég és föld Királya, Ő a ti békétek. Gyermekeim, senki sem adhatja nektek a békét úgy, mint Ő, aki a Béke Királya. Ezért imádjátok Őt a szívetekben, válasszátok Őt és örömötök lesz Benne. Meg fog áldani benneteket az Ő béke-áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200611252006 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Gyermekeim, amikor imádkoztok, közel vagytok Istenhez, és Ő vágyat ad nektek az örökkévalóságra. Ezekben az időkben többet beszélhettek Istenről, és többet tehettek Istenért. Ezért ne utasítsátok vissza, hanem engedjétek meg Neki, gyermekeim, hogy vezessen, megváltoztasson benneteket és belépjen az életetekbe. Ne feledjétek, hogy utazók vagytok az örökkévalóságba vezető úton. Ezért, gyermekeim, engedjétek meg, hogy Isten úgy vezessen benneteket, mint pásztor a nyáját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200610252006 október 25.MarijaDrága gyermekek! Az Úr megengedte nekem, hogy most újra elmondjam nektek, hogy kegyelmi időben éltek. Nem vagytok tudatában annak, gyermekeim, hogy Isten hatalmas esélyt ad arra, hogy megtérjetek, és hogy békében és szeretetben éljetek. Annyira vakok vagytok, hogy csak a földi dolgokhoz kötődtök és a földi életre gondoltok. Isten azért küldött engem, hogy az örök élet felé vezesselek benneteket. Gyermekeim, én nem fáradok el ebben, akkor sem, ha azt látom, hogy a ti szívetek elnehezült és fáradt mindarra, ami kegyelem és ajándék. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20069252006 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok és a teljes megtérésre hívlak benneteket. Döntsetek, gyermekeim, Isten mellett és Istenben megtaláljátok a békét, amit keres a szívetek. Kövessétek a szentek életét, és ők legyenek a példaképeitek, én pedig buzdítani foglak benneteket mindaddig, míg a Mindenható megengedi, hogy veletek legyek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20068252006 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Csak az imádságban lesztek közel hozzám és Fiamhoz, és belátjátok majd, hogy mennyire rövid ez az élet. A szívetekben megszületik az ég utáni vágy. Őröm fog uralkodni a szívetekben, és az ima felfakad, mint egy folyó. Szavaitokban csak hálaadás lesz Istennek azért, mert megteremtett benneteket, és a szentség utáni vágyatok valóra válik. Köszönöm, hogy követtétek hívásomat!
20067252006 július 25.MarijaDrága gyermekek! Most ne csak a test pihenésére gondoljatok, gyermekeim, hanem keressetek időt a lélek számára is. A csendben hadd szóljon hozzátok a Szentlélek, és engedjétek meg Neki, hogy megtérítsen és megváltoztasson benneteket. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20066252006 június 25.MarijaA jelenések huszonötödik évfordulója. Drága gyermekek! Nagy örömmel szívemben megköszönök nektek minden imát, amit ezekben a napokban fölajánlottatok a szándékaimért. Tudjátok, gyermekeim, hogy nem fogjátok megbánni sem ti, sem a gyermekeitek. Isten nagy kegyelmekkel fog megjutalmazni benneteket, és elnyeritek az örök életet. Közel vagyok hozzátok és hálás vagyok mindazoknak, akik az évek során elfogadták az üzeneteimet, életre váltották azokat és döntöttek a szentség és a béke mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20065252006 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg, és éljétek a nektek adott üzeneteimet. Döntsetek a szentség mellett, gyermekeim, és gondoljatok a mennyországra. Csak így lesz olyan béke a szívetekben, amit senki sem tud megsemmisíteni. A béke ajándék, amelyet Isten az imában ad. Gyermekeim, keressétek és minden erőtökkel azon dolgozzatok, hogy a béke győzzön a szívetekben és a világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20064252006 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyen nagyobb bizalmatok bennem, és Fiamban. Halála és Feltámadása által győzedelmeskedett, és arra hív benneteket, hogy általam részese legyetek örömének. Nem látjátok Istent, gyermekeim, de amikor imádkoztok, érezni fogjátok a közelségét. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20063252006 március 25.MarijaBátorság, gyermekeim! Elhatároztam, hogy a szentség útján vezetlek benneteket. Mondjatok ellene a bűnnek és lépjetek az üdvösség útjára, arra az útra, amelyet Fiam választott. Minden megpróbáltatásotok és szenvedésetek között Isten meg fogja találni számotokra az öröm útját. Ezért ti, gyermekeim, imádkozzatok! Szeretetünkkel közel vagyunk hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20062252006 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a nagyböjti kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket az ajándékok befogadására, melyeket Isten szeretne adni nektek. Ne zárkózzatok be, hanem az ima és önmegtagadás által mondjatok igent Istennek, és Ő bőségesen meg fog ajándékozni titeket. Miként a termőföld megnyílik tavasszal a vetőmagnak, és százszoros termést hoz, úgy fog titeket is bőségesen megajándékozni Mennyei Atyátok. Veletek vagyok gyermekeim, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20061252006 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek az Evangélium hordozói családjaitokban. Ne feledkezzetek meg, gyermekeim, a Szentírás olvasásáról. Helyezzétek látható helyre, és életetekkel tegyetek tanúságot arról, hogy hiszitek és megélitek Isten Igéjét. Közel vagyok hozzátok szeretetemmel, és Fiamnál közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200512252005 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is elhoztam nektek karjaimban a kis Jézust, a Béke Királyát, hogy békéjével megáldjon benneteket. Ma különösen arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy legyetek béke-hordozóim ebben a békétlen világban. Isten megáld majd benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy édesanyátok vagyok. A kis Jézussal karjaimban különleges áldással áldom meg mindegyikőtöket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200511252005 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mindaddig, míg az imádság életté nem válik számotokra. Gyermekeim, ezekben az időkben különösen azért imádkozom Istenhez, hogy adja meg nektek a hit ajándékát. Csak a hittel fedezitek föl az élet ajándékának örömét, amelyet Istentől kaptatok. Az örökkévalóságra gondolva boldog lesz a szívetek. Veletek vagyok, és gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200510252005 október 25.MarijaGyermekeim, higgyetek, imádkozzatok és szeressetek, és Isten közel lesz hozzátok. Megad majd nektek minden kegyelmet, amit kértek tőle. Ajándék vagyok számotokra, hiszen Isten napról napra megengedi nekem, hogy veletek legyek és határtalan szeretettel szeressem mindegyikőtöket. Ezért gyermekeim, imával és alázattal nyissátok meg szíveteket és legyetek jelenlétem tanúi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20059252005 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Még ha távol vagytok is a szívemtől, szeretettel hívlak benneteket: térjetek meg. Ne feledjétek: ÉÖdesanyátok vagyok, fájdalmat érzek mindazokért, akik távol vannak a szívemtől, de nem hagylak magatokra benneteket. Hiszem, hogy képesek vagytok a bűn útját elhagyni és dönteni az életszentség mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20058252005 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy éljétek üzeneteimet. Isten ezt az időt mint a kegyelem idejét adta nektek. Ezért gyermekeim, használjatok ki minden pillanatot és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Megáldalak benneteket, és a Magasságbeli előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20057252005 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napjaitokat töltsétek meg rövid, és buzgó imádságokkal. Amikor imádkoztok, a szívetek nyitva áll, és Isten különleges szeretettel szeret benneteket, és rendkívüli kegyelmeket ad nektek. Ezért használjátok ki ezt a kegyelmi időt és szenteljétek Istennek, jobban, mint eddig valaha. Végezzetek kilencedeket böjttel és önmegtagadással, hogy a sátán eltávolodjon tőletek, és a kegyelem vegyen körül benneteket. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20056252005 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megköszönök nektek minden áldozatot, amit a szándékaimra felajánlottatok. Arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy legyetek a béke és a szeretet apostolai a családjaitokban és a világban. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek megvilágosítson, és a szentség útján vezessen benneteket. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20055252005 május 25.MarijaDrága gyermekek! Újból arra hívlak benneteket, hogy alázatban éljétek meg üzeneteimet. Tegyetek tanúságot róluk, különösen most, amikor a jelenéseim évfordulójához közeledünk. Gyermekeim, legyetek jel azok számára, akik távol vannak Istentől és az ő szeretetétől. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra!
20054252005 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot családjaitokban. Az imádság és a Szentírás olvasása által áradjon ki családjaitokban a Szentlélek, aki meg fog újítani benneteket. Így váltok családotokban a hit tanítóivá. Az imával és a szeretetetek által a világ jobb útra fog térni és a szeretet meghódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20053252005 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeressétek egymást Isten szeretetével! Minden pillanatban, az örömben és bánatban is, győzzön a szeretet, s így a szeretet fog uralkodni a szívetekben. A feltámadt Jézus veletek lesz, és ti az ő tanúi lesztek. Veletek együtt fogok örülni, és oltalmazlak benneteket anyai palástommal. Különös szeretettel fogok tekinteni, gyermekeim, mindennapi megtérésetekre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20052252005 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ebben a világban, amely Istent az utolsó helyre teszi, legyetek az én kinyújtott kezeim. Ti, gyermekeim, Istent tegyétek az első helyre az életetekben. Isten meg fog áldani benneteket és erőt ad ahhoz, hogy tanúságot tegyetek a szeretet és a béke Istenéről. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Gyermekeim, ne feledjétek, hogy gyöngéd szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20051252005 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újból az imádságra hívlak benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, a keresztények egységéért, hogy mindnyájan egy szív legyenek. Az egység valóban közöttetek lesz, amennyiben imádkoztok, és megbocsátotok. Ne feledjétek: csak akkor fog győzni a szeretet, ha imádkoztok, és megnyitjátok a szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200412252004 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is örömmel hozom hozzátok a karjaimban Fiamat, Jézust, aki megáld, és a békére hív benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyetek az Őrömhír bátor tanúi minden helyzetben. Csak így fog Isten megáldani benneteket, és megadni mindazt, amit hitben kértek tőle. Veletek vagyok mindaddig, amíg a Mindenható megengedi. Nagy szeretettel közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200411252004 november 25.MarijaDrága gyermekek! Most arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Különösen azokért imádkozzatok, gyermekeim, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét és nem keresik a Megváltó Istent. Gyermekeim, legyetek a feléjük nyújtott kezem, és példátok vonzza közelebb őket Szívemhez és Fiam Szívéhez. Isten megjutalmaz benneteket kegyelmekkel és minden áldással. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200410252004 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ez egy kegyelmi idő a családoknak, ezért arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imádságot. Hadd legyen Jézus a családjaitok szívében. Az imádságban tanuljátok meg szeretni mindazt, ami szent. Kövessétek a szentek életét, így buzdítani fognak és tanítóitok lesznek az életszentség útján. Hadd váljék minden család a szeretet tanújává ebben az imádság nélküli és békétlen világban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20049252004 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy legyetek szeretet, ahol gyűlölet van, és táplálék, ahol éhség van. Nyissátok meg a szíveteket, gyermekeim, és nyújtsátok ki kezeteket, legyetek bőkezűek, hogy általatok minden teremtmény szüntelenül hálát adhasson a Teremtő Istennek. Imádkozzatok, gyermekeim, és tárjátok ki szíveteket Isten Szeretete felé – erre, viszont képtelenek vagytok, ha nem imádkoztok. Ezért, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20048252004 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! A szív megtérésére hívlak mindnyájatokat. Döntsétek el, mint ahogy idejövetelem első napjaiban tettétek, hogy teljesen megváltoztatjátok az életeteket. Gyermekeim, csak így lesz erőtök letérdelni, és megnyitni szíveteket Isten előtt. Isten hallani fogja az imáitokat és meghallgatja. ÉÖn mindegyikőtökért közbenjárok Isten előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20047252004 július 25.MarijaDrága gyermekek! Újra hívlak benneteket: legyetek nyitottak az üzeneteimre. Gyermekeim, szeretnélek közelebb vezetni benneteket Fiamhoz, Jézushoz, ezért imádkozzatok és böjtöljetek. Különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a szándékaimért, hogy így bemutathassalak benneteket Fiamnak, Jézusnak, és ezáltal Ő alakítsa át és nyissa meg szíveteket a szeretetre. Amikor szeretet lesz a szívetekben, akkor fog uralomra jutni bennetek a béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20046252004 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is öröm van a szívemben. Szeretném megköszönni amit tesztek azért, hogy megvalósuljon a tervem. Mindegyikőtök fontos, ezért, gyermekeim, imádkozzatok és örvendezzetek velem minden szívnek, aki megtért és a béke eszköze lett a világban. Az imacsoportok erősek és általuk látható, gyermekeim, hogy a Szentlélek működik világszerte. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20044252004 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy még inkább alázatban és szeretetben éljétek meg üzeneteimet, hogy a Szentlélek betölthessen benneteket kegyelmével és erejével. Csak így lehettek a béke és a megbocsátás tanúságtevői. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20043252004 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Gyermekeim, különösen most, ebben a kegyelmi időben nyissátok ki a szíveteket és mutassátok meg szereteteteket a Megfeszítettnek. Csak így találtok békét, és a szívetekből kiárad az imádság a világba. Gyermekeim, legyetek példakép és ösztönzés a jóra. Közel vagyok hozzátok és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20042252004 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is, ahogy eddig még soha, arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket az üzeneteimre. Gyermekeim, legyetek azok, akik Istenhez vonzzák a lelkeket, és ne azok, akik eltávolítják tőle. Veletek vagyok, és különösen szeretlek mindnyájatokat. Ez a bűnbánat és a megtérés ideje. Szívem mélyéből hívlak benneteket, hogy teljes szívből legyetek az enyéim és akkor meglátjátok, hogy Istenetek hatalmas, mert áldásának és békéjének bőségét fogja adni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20041252004 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok. Különösen imádkozzatok, gyermekeim, mindazokért, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét. Imádkozzatok, hogy a szívük megnyíljon és közeledjen szívemhez és Fiam, Jézus Szívéhez, és így átformálhassuk őket a béke és a szeretet embereivé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200312252003 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma, Fiammal, Jézussal a karjaimban, újra megáldalak benneteket, és elhozom hozzátok Őt, aki a Béke Királya, hogy nektek ajándékozza békéjét. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket, gyermekeim. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200311252003 november 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy ez az idő még erősebben buzdítson benneteket az imádságra. Gyermekeim, ebben az időszakban imádkozzatok azért, hogy Jézus minden szívben megszülessen, különösen azok szívében, akik nem ismerik Őt. Legyetek szeretet, öröm és béke ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200310252003 október 25.MarijaDrága gyermekek! Újra arra hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat szívemnek és Jézus Szívének. Gyermekeim, szeretnélek a megtérés és a szentség útjára vezetni benneteket. Csak így vezethetünk általatok minél több lelket az üdvösség útjára. Ne késlekedjetek, gyermekeim, hanem mondjátok teljes szívvel: »Szeretnék segíteni Jézusnak és Máriának, hogy minél több testvérünk megismerhesse a szentség útját.« Így Jézus barátaiként elégedettséget fogtok érezni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20039252003 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek a szívemhez. Csak így fogjátok megérteni jelenlétem ajándékát közöttetek. Gyermekeim, szeretnélek Fiam, Jézus Szívéhez vezetni benneteket. Ti azonban ellenkeztek, és nem akarjátok megnyitni szíveteket az imádságban. Újra kérlek benneteket gyermekeim, ne legyetek süketek, hanem értsétek meg üzeneteimet, amelyek az üdvösségetekért vannak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20038252003 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy teljes szívetekből adjatok hálát Istennek minden kegyelemért, és a természetben található jelekért és színekért. Isten szeretne közelebb vonni benneteket magához és arra buzdít, hogy adjatok Neki hálát és dicsőséget. Ezért ismét arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és ne feledjétek: veletek vagyok. Isten előtt közbenjárok mindegyikőtökért, amíg az örömötök teljessé nem lesz Őbenne. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20037252003 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé nem válik számotokra. Csak így talál közületek mindenki békét a szívében és csak így lesz megelégedett a lelketek. Szükségét érzitek majd annak, hogy tanúságot tegyetek másoknak arról a szeretetről, amit a szívetekben és az életetekben megtapasztaltok. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20036252003 június 25.MarijaDrága gyermekek! Nagy örömmel hívlak benneteket ma is arra, hogy üzeneteim szerint éljetek. Veletek vagyok és köszönöm, hogy életre váltottátok, amit mondok. Arra hívlak benneteket, hogy új lelkesedéssel és örömmel még jobban elevenítsétek fel üzeneteimet. Az imádságotok pedig mindennapos legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20035252003 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Újítsátok meg személyes imátokat, és különösen arra kérjétek a Szentlelket, hogy segítsen nektek szívből imádkozni. Közbenjárok értetek, gyermekeim, és a megtérésre hívlak mindnyájatokat. Ha ti megtértek, körülöttetek is mindenki megújul és öröm lesz számukra az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20034252003 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Az elmúlt nagyböjt alatt megértettétek, hogy milyen kicsik vagytok és hogy mennyire kicsi a hitetek. Gyermekeim, ma újra döntsetek Isten mellett, hogy bennetek és általatok változtassa meg az emberek szívét, de a ti szíveteket is. Legyetek a Föltámadt Jézus örömteli hordozói ebben a békétlen világban, amely vágyakozik Istenre és mindarra, ami Tőle származik. Veletek vagyok gyermekeim, és különleges szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20033252003 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Imádkozzatok szívből, gyermekeim, és ne veszítsétek el a reményt, mert Isten szereti teremtményeit. Idejövetelem által Ő szeretné külön-külön mindegyikőtöket megmenteni. A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, és az imádságban megnyíltok Isten akaratára, így mindabban, amit tesztek, önmagatokban és általatok Isten tervét valósítjátok meg. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20032252003 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok és böjtöljetek a békéért. Mint ahogy már mondtam, és most ismétlem nektek, gyermekeim, a háborúkat is csak böjttel és imával lehet megállítani. A béke Isten értékes ajándéka. Keressétek, kérjétek és megkapjátok. Beszéljetek a békéről és hordozzátok a békét szívetekben. Úgy gondozzátok, mint egy virágot, amelynek vízre, gyöngédségre és fényre van szüksége. Ti legyetek azok, akik békét visznek másoknak. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200212252002 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ez a nagy kegyelmek, de a nagy megpróbáltatások ideje is mindazoknak, akik a béke útját szeretnék követni. ÉÖppen ezért, gyermekeim, újra hívlak benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, de ne csak szavakkal, hanem szívből. ÉÖljetek üzeneteim szerint és térjetek meg! Legyetek tudatában annak az ajándéknak, hogy Isten megengedi nekem azt, hogy veletek legyek, különösen ma, amikor a karjaimban van a kis Jézus – a Béke Királya. Szeretném nektek adni a békét, ti pedig hordozzátok azt szívetekben és adjátok tovább másoknak, mindaddig, míg Isten Békéje meg nem hódítja a világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200211252002 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Gyermekeim, szentgyónással nyissátok meg szíveteket Isten felé és készítsétek a lelketeket arra, hogy a kis Jézus újra megszülethessen a szívetekben. Engedjétek meg Neki, hogy átformáljon, és a béke és öröm útján vezessen benneteket. Gyermekeim, döntsetek az imádkozás mellett. Különösen most, ebben a kegyelmi időben vágyakozzon szívetek az imádságra. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200210252002 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Gyermekeim, higgyétek el, hogy az egyszerű ima csodákat művelhet. Imáitok által megnyílik szívetek Isten felé, és Ő csodát tesz az életetekben. Látva a gyümölcsöket, szívetek megtelik örömmel és Isten iránti hálával mindazért, amit Ő tett az életetekben és rajtatok keresztül mások életében. Imádkozzatok és higgyetek, gyermekeim, Isten kegyelmeket ad nektek, de ti nem látjátok azokat. Imádkozzatok és meg fogjátok látni. Napjaitokat töltse be az imádság és a hálaadás mindazért, amit Isten ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20029252002 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a békétlen időben is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim úgy imádkozzatok a békéért, hogy a világon minden ember megszeresse a békét. Csak akkor lesz elégedett a lélek, amikor megtalálja a békét Istenben, és akkor a szeretet kiárad a világban. Gyermekeim, különösen arra kaptatok meghívást, hogy éljétek a békét, és tegyetek róla tanúságot: a békéről szívetekben és családjaitokban, és így általatok lesz béke a világban is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20028252002 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra veletek imádkozom, hogy Isten még erősebb hitet adjon nektek. Gyermekeim, a hitetek kicsi, s még csak nem is tudjátok, mennyire; de ennek ellenére sem vagytok készek arra, hogy kérjétek Istentől a hit ajándékát. Azért vagyok veletek gyermekeim, hogy segítsek nektek megérteni és valóra váltani üzeneteimet. Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hiszen csak a hit és az imádság által talál békét a lelketek, és a világ is így fogja megtalálni az Istennel való együttlét örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20027252002 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma együtt örülök védőszentetekkel, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek nyitottak Isten akaratára, hogy így növekedjen bennetek a hit, és általatok azokban az emberekben, akikkel a mindennapi életben találkoztok. Gyermekeim, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömmé nem válik. Kérjétek szent pártfogótokat, hogy segítsen nektek növekedni az Isten iránti szeretetben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20026252002 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma imádkozom értetek és veletek azért, hogy a Szentlélek segítsen benneteket és növelje hiteteket, hogy még jobban be tudjátok fogadni üzeneteimet, amelyeket ezen a szent helyen adok nektek. ÉÖrtsétek meg gyermekeim, hogy ez kegyelmi idő mindnyájatoknak, és velem gyermekeim biztosan haladtok. Szeretnélek mindnyájatokat a szentség útjára vezetni. ÉÖljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg minden szavát. Legyenek számotokra különösen értékesek, mert az égből jönnek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20025252002 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tegyétek az első helyre életetekben az imádságot. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyen számotokra öröm az imádság. Veletek vagyok és közbenjárok értetek, ti pedig, gyermekeim, legyetek üzeneteim örömteli hordozói. Hadd legyen öröm velem az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20024252002 április 25.MarijaDrága gyermekek! Őrüljetek velem együtt ennek a tavasznak, amikor ébredezik az egész természet és a szívetek változásra vágyik. Gyermekeim, nyíljatok meg és imádkozzatok! Ne feledjétek, hogy veletek vagyok, és a Fiamhoz szeretnélek vezetni benneteket, hogy Ő ajándékozzon meg benneteket őszinte szeretettel Isten iránt és mindaz iránt, ami Tőle származik. Nyíljatok meg az imádságban, és szívetek megtérését kérjétek Istentől, a többit Ő látja, és gondoskodik róla. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20023252002 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban egyesüljetek Jézussal. Tárjátok ki felé a szíveteket, és adjatok neki mindent, ami benne van: örömöt, bánatot és betegséget. Hadd legyen számotokra ez a kegyelem ideje. Imádkozzatok, gyermekeim, és legyen minden pillanat Jézusé. Veletek vagyok és közbenjárok értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20022252002 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy váljatok Jézus barátaivá. Imádkozzatok a békéért a szívetekben, és dolgozzatok személyes megtéréseteken. Gyermekeim, csak így válhattok a béke és Jézus szeretetének tanúivá a világban. Úgy nyíljatok meg az imádságra, hogy az létszükséglet számotokra. Térjetek meg, gyermekeim, és dolgozzatok azon, hogy minél több lélek megismerje Jézust és az ő szeretetét. Közel vagyok hozzátok, és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20021252002 január 25.MarijaDrága gyermekek! Most, amikor ti még az elmúlt évre tekintetek vissza, arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nézzetek mélyen a szívetekbe és határozzátok el, hogy közelebb lesztek Istenhez, és az imádsághoz. Gyermekeim, még a földi dolgokhoz kötődtök, és kevéssé a lelki élethez. A mai hívásom is buzdítson benneteket, hogy Isten és a mindennapi megtérés mellett döntsetek. Nem tudtok megtérni, gyermekeim, ha nem hagyjátok el a bűnt, és nem döntötök az Isten és a felebarát iránti szeretet mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200112252001 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak és buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen ma, amikor az újszülött Jézust hozom hozzátok a karjaimban, arra hívlak benneteket, hogy egyesüljetek Vele az imádságban, és váljatok jellé e békétlen világ számára. Buzdítsátok egymást, gyermekeim, az imádságra és a szeretetre. Hitetek legyen biztatás másoknak, hogy jobban higgyenek és szeressenek. Megáldalak mindnyájatokat, és arra hívlak, hogy legyetek közelebb a szívemhez és a kis Jézus Szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200111252001 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben újra az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok és készítsétek szívetek a Béke Királyának eljövetelére, hogy Ő áldásával békét adjon az egész világnak. Békétlenség lett úrrá a szívekben, és gyűlölet uralja a világot. Ezért ti, akik üzeneteim szerint éltek, legyetek ennek a hitetlen világnak világosság és a felé nyújtott kéz, hogy mindenki megismerhesse a szeretet Istenét. Ne feledjétek, gyermekeim, hogy veletek vagyok és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200110252001 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy teljes szívvel imádkozzatok és szeressétek egymást. Gyermekeim, arra vagytok kiválasztva, hogy tanúságot tegyetek a békéről és az örömről. Ha nincs béke, imádkozzatok és megkapjátok. Általatok és imáitok által, gyermekeim, béke fog áradni a világra. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az ima csodát tesz az emberi szívekben és a világban. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek mindazokért közületek, akik komolyan veszik és élik az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20019252001 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán háborút és gyűlöletet akar kelteni. Újra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok és böjtöljetek, hogy Isten békét adjon nektek. Tegyetek tanúságot a békéről minden szívnek és legyetek a béke hordozói ebben a békétlen világban. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok mindnyájatokért. Ti pedig ne féljetek, mert aki imádkozik az nem fél a gonosztól és gyűlölet sincs a szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20018252001 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma mindnyájatokat arra hívlak, hogy döntsetek az életszentség mellett! Gyermekeim, hadd legyen a szentség az első helyen minden gondolatotokban, minden helyzetben, a munkában és a beszédben. Így teszitek gyakorlattá, és apránként, lépésről lépésre megtanultok a családotokban imádkozni és dönteni a szentség mellett. Legyetek őszinték magatokhoz, és ne az anyagiakhoz, hanem Istenhez kötődjetek. ÉÖs gyermekeim, ne feledjétek, hogy az életetek múlandó, mint egy virág. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20017252001 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy személyes imátokkal még jobban közeledjetek Istenhez. Használjátok ki a pihenés idejét, és Istenben adjatok megnyugvást lelketeknek és szemeteknek. Találjatok békére a természetben, és fel fogjátok fedezni a Teremtő Istent, akinek hálát adhattok minden teremtményért, és örömre találtok szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20016252001 június 25.MarijaDrága gyermekek! Veletek vagyok, és mindnyájatokat megáldalak anyai áldásommal. Különösen ma, amikor Isten bőségesen osztja kegyelmeit, imádkozzatok és kérjétek Istent általam. Isten nagy kegyelmeket ad nektek, ezért használjátok ki ezt a kegyelmi időt gyermekeim, és közeledjetek a szívemhez, hogy Fiamhoz, Jézushoz vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20015252001 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a kegyelmi időben az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, sokat dolgoztok, de Isten áldása nélkül. Áldjátok, és kérjétek a Szentlélek bölcsességét, hogy vezessen benneteket ebben az időben, hogy megérthessétek és élhessétek ennek az időnek a kegyelmét. Térjetek meg, gyermekeim, és térdeljetek le szívetek csendjében. Helyezzétek Istent lényetek középpontjába, hogy így örömmel tudjatok tanúságot tenni a szépségről, amit Isten szüntelenül áraszt az életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20014252001 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, az ima csodákat tesz. Amikor fáradtak és betegek vagytok, és nem ismeritek fel életetek értelmét, vegyétek a rózsafüzért és imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, míg az imádság örömteli találkozássá nem válik az Üdvözítőtökkel. Veletek vagyok, gyermekeim, közbenjárok és imádkozom értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20013252001 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imádságra. Gyermekeim, olyan időben éltek, amikor Isten nagy kegyelmeket ad, de ti nem tudjátok kihasználni. Minden másra gondotok van, de lelketekre, és lelki életetekre a legkevésbé. ÉÖbredjetek fel lelketek fáradt álmából és mondjátok Istennek teljes erőtökből: Igen. Döntsetek a megtérés és a szentség mellett. Veletek vagyok gyermekeim, és lelki tökéletességre hívlak benneteket, és tökéletességre mindabban, amit tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20012252001 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg fel nem fogjátok Isten mindnyájatok iránti szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20011252001 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy még nagyobb lelkesedéssel újítsátok meg az imádságot és a böjtöt, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Gyermekeim, aki imádkozik nem fél a jövőtől, és aki böjtöl nem fél a gonosztól. Még egyszer megismétlem nektek: pusztán az imádsággal és a böjttel a háborúkat is meg lehet állítani; hitetlenségetek és a jövőtől való félelmetek háborúit. Veletek vagyok, és ezt tanítom nektek gyermekeim: a békétek és a reményetek Istenben van. Ezért közeledjetek Istenhez és tegyétek Őt az első helyre az életetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200012252000 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma, amikor Isten megadta, hogy veletek lehetek a kis Jézussal a karjaimban, veletek együtt örülök, és hálát adok Istennek mindazért, amit ebben a jubileumi évben tett. Különösen hálát adok Istennek minden olyan hivatásért, akik teljességgel igent mondtak Istennek. Mindnyájatokat megáldalak áldásommal és az újszülött Jézus áldásával. Imádkozom értetek, hogy az öröm megszülessen a szívetekben, hogy ti is örömmel hordozzátok azt az örömöt, ami ma bennem él. Ebben a Gyermekben szívetek Megváltóját hozom nektek, és Azt, aki az életszentségre hív benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200011252000 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma, amikor a mennyország különleges módon közel van hozzátok, imádkozni hívlak benneteket, hogy az imádság által Istent tegyétek az első helyre. Gyermekeim, ma közel vagyok hozzátok, és anyai áldásommal áldalak meg benneteket, hogy legyen erőtök és szeretetetek minden ember számára, akikkel a földi életetek során találkoztok, és hogy Isten szeretetét tudjátok adni. Veletek örülök, és azt szeretném mondani nektek, hogy Slavko testvéretek megszületett a mennyben és közbenjár értetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
200010252000 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma szeretném megnyitni felétek anyai szívemet és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imádkozzatok a szándékaimért. Szeretném megújítani veletek az imát, és a böjtre hívlak benneteket, amit szeretnék felajánlani fiamnak, Jézusnak, hogy elérkezzen egy új korszak: a tavasz ideje. Ebben a jubileumi évben sok szív megnyílt felém, és az Egyház megújult a Lélekben. Veletek örülök, és hálát adok Istennek ezért az ajándékért. Benneteket pedig, gyermekeim, arra hívlak, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20009252000 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg az imára. Váljék örömötökké az ima. Újítsátok meg az imát családjaitokban és alkossatok imacsoportokat, s így megélitek az örömöt az imában és a közösségben. Mindazok, akik imádkoznak és imacsoport tagjai szívükben nyitottak Isten akarata felé, és örömmel tesznek tanúságot Isten szeretetéről. Veletek vagyok, a szívemben hordozlak, és anyai áldásommal megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20008252000 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Szeretném megosztani veletek az örömömet. Szeplőtelen Szívemben érzem, hogy sokan vannak, akik közelebb jöttek hozzám és imádságukkal és megtérésükkel különleges módon szívükben hordozzák Szeplőtelen Szívem győzelmét. Szeretném megköszönni nektek, és arra buzdítalak benneteket, hogy a Szentlélek szeretetével és erejével még többet munkálkodjatok Istenért és az ő országáért. Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20007252000 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ne feledjétek, hogy itt a földön az örökkévalóság felé vezető úton vagytok, és otthonotok a Mennyben van. Ezért, gyermekeim, legyetek nyitottak Isten szeretetére, és hagyjátok el az önzést és a bűnt. Isten megismerése legyen az örömötök a mindennapi imádságban. Használjátok ki tehát ezt az időt, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az imában és az imádság által Isten közel van hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20006252000 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma imádkozni hívlak benneteket. Aki imádkozik, az nem fél a jövőtől. Gyermekeim, ne feledjétek: veletek vagyok, és mindnyájatokat szeretlek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20005252000 május 25.MarijaDrága gyermekek! Együtt örülök veletek és ebben a kegyelmi időben a lelki megújulásra hívlak benneteket. Imádkozzatok, gyermekeim, hogy a Szentlélek teljesen betöltsön benneteket, s így örömmel tehessetek tanúságot mindazoknak, akik távol vannak a hittől. Gyermekeim, imádkozzatok különösen a Szentlélek ajándékaiért, hogy a szeretet lelkében minden nap és minden helyzetben közelebb legyetek felebarátaitokhoz, és hogy bölcsességben és szeretetben tudjatok legyőzni minden nehézséget. Veletek vagyok, és Jézusnál közbenjárok mindegyikőtökért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20004252000 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a megtérésre hívlak benneteket. Túl sokat törődtök az anyagi dolgokkal és keveset a lelkiekkel. Nyissátok meg szíveteket, és újra dolgozzatok többet a saját megtéréseteken. Határozzátok el, hogy minden nap időt szenteltek Istennek és az imádságnak mindaddig, amíg az ima Istennel való örömteli találkozássá nem válik. Csak így lesz értelme az életeteknek, és örömmel fogtok gondolni az örök életre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20003252000 március 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok, és jól használjátok fel ezt az időt, mert ez a kegyelem ideje. Veletek vagyok, és Istennél közbenjárok mindnyájatokért, hogy Szívetek megnyíljon Istennek és Isten szeretetének. Gyermekeim, szüntelenül imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20002252000 február 25.MarijaDrága gyermekek! ÉÖbredjetek a hitetlenség és a bűn álmából, mert ez a kegyelem ideje, amit Isten ad nektek. Használjátok fel ezt az időt, és kérjétek Istentől szívetek gyógyulásának kegyelmét, hogy szívetekkel nézzétek Istent és az embereket. Különösen azokért imádkozzatok, akik még nem ismerték meg Isten szeretetét, és életetekkel tegyetek tanúságot, hogy ők is megismerhessék Istent és az Ő mérhetetlen szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
20001252000 január 25.MarijaDrága gyermekek! A szüntelen imára hívlak benneteket, gyermekeim. Amikor imádkoztok, közelebb vagytok Istenhez és Ő vezetni fog benneteket a béke és az üdvösség útján. Ezért ma arra hívlak benneteket, hogy adjatok békét másoknak. Csak Istenben van az igazi béke. Nyissátok meg szíveteket és váljatok a béke ajándékozóivá, így bennetek és általatok mások is fölismerik a békét, és tanúságot tesztek Isten békéjéről és szeretetéről, amit tőle kaptok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199912251999 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ez a kegyelem ideje. Gyermekeim, ma különleges módon, a kis Jézussal a karjaimban, lehetőséget adok arra, hogy a béke mellett döntsetek. A békére mondott igenetek és az Isten melletti döntésetek által új lehetőségetek nyílik a békére. Gyermekeim, csak így lesz számotokra ez az évszázad a béke és jólét ideje. Ezért tegyétek az újszülött kis Jézust az első helyre életetekben, és Ő vezetni fog benneteket az üdvösség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199911251999 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Ebben a kegyelmi időben a kereszt legyen útmutatótok a szeretet és az egység felé, amelyekből az igazi béke fakad. Ezért imádkozzatok, gyermekeim, különösen ezekben az időkben, hogy megszülethessen szívetekben a kis Jézus, a béke Teremtője. Csak az ima által lesztek béke-apostolaim ebben a békétlen világban. Imádkozzatok tehát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199910251999 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ne feledjétek: Ez a kegyelem ideje, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19999251999 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy legyetek békém hordozói. Különös módon most, amikor azt mondják, hogy az Isten távol van, pedig valójában sohasem volt ennyire közel hozzátok. Arra hívlak benneteket, hogy a Szentírást olvasva újítsátok meg imáitokat családotokban és éljétek át a találkozás örömét Istennel, aki végtelenül szereti teremtményeit. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19998251999 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy a természet színeiben dicsőítsétek a Teremtő Istent. Ő a legkisebb virág által is szépségéről és mély szeretetéről beszél nektek, amellyel megteremtett benneteket. Gyermekeim, imátok úgy fakadjon fel szívetekből, mint a friss víz a forrásból. A búzamezők beszéljenek nektek Isten minden teremtmény iránti irgalmáról. Újítsátok meg tehát hálaadó imátokat mindazért, amit Ő ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19997251999 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek örvendezem, és arra hívlak mindnyájatokat, hogy szívből imádkozzatok. Arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy itt mindannyian velem együtt köszönjétek meg Istennek a kegyelmeket, amelyeket általam adott. Szeretném, ha megértenétek, hogy itt nem csak az imádság helyét, hanem a szívek találkozásának helyét szeretném megvalósítani. Szeretném, ha az én szívem, Jézus Szíve és a ti szívetek egy szívvé válna: a szeretet és a béke szívévé. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, és mindennek örüljetek, amit Isten itt cselekszik, annak ellenére, hogy a sátán veszekedést, és békétlenséget szít. Veletek vagyok, és a szeretet útján vezetlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19996251999 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megköszönöm nektek, hogy az üzeneteim szerint éltek és életetekkel tanúságot tesztek üzeneteimről. Gyermekeim, legyetek erősek és imádkozzatok, hogy az ima erőt és örömet adjon nektek. Csak így lesz közületek mindenki az enyém, és így vezethetem az üdvösség útjára. Gyermekeim, imádkozzatok, és életetekkel tegyetek tanúságot a jelenlétemről. Legyen minden napotok örömteli tanúságtétel Isten szeretetéről. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19995251999 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra arra hívlak benneteket, hogy térjetek meg, és még szilárdabban higgyetek Istenben. Gyermekeim, keresitek a békét, és különféle imákat mondtok, de a szíveteket még nem adtátok át Istennek hogy betöltse szeretetével. Íme ezért vagyok veletek, hogy tanítsalak, és Isten szeretetéhez közelebb vezesselek titeket. Ha Istent mindenek fölött szeretitek, akkor könnyű lesz imádkozni és megnyitni előtte szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19994251999 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Gyermekeim, legyetek a béke és a szeretet örömteli hordozói ebben a békétlen világban. Böjttel és imával tegyetek tanúságot arról, hogy az enyéim vagytok és üzeneteim szerint éltek. Imádkozzatok és kérjetek! Imádkozom és közbenjárok értetek Istennél azért, hogy megtérjetek, és életetek és viselkedésetek mindig keresztényi legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19993251999 március 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Gyermekeim, különösen arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért, azokért, akik a gyűlölet tőrével és mindennapi káromlásukkal átszúrják szívemet, és fiam, Jézus szívét. Imádkozzunk, gyermekeim, mindazokért, akik nem akarják megismerni Isten szeretetét annak ellenére, hogy az Egyházban vannak. Imádkozzunk megtérésükért, hogy az Egyház föltámadjon a szeretetben. Gyermekeim, csak szeretettel és imával élhetitek ezt az időt, amit a megtérésre kaptatok. Tegyétek Istent az első helyre, s akkor a föltámadt Jézus a barátotok lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19992251999 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét különleges módon vagyok veletek, szívemben elgondolkodva és átélve Jézus szenvedését. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és adjatok nekem mindent, ami benne van: örömöt, szomorúságot és minden fájdalmat, még a legkisebbet is, hogy bemutassam Jézusnak, és Ő mérhetetlen szeretetével lángra lobbantsa bánatotokat és átváltoztassa föltámadása örömévé. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeim, különösen most, hogy az imádságban nyíljon meg a szívetek, és így az ima által Jézus barátaivá váljatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19991251999 január 25.MarijaDrága gyermekek! Újra az imádságra hívlak benneteket. Az nem kifogás, hogy sokat kell dolgoznotok, hiszen a természet még mély álomban alszik. Nyíljatok meg az imádságban. Újítsátok meg az imát családjaitokban. A Szentírást tegyétek jól látható helyre családotokban, olvassátok, elmélkedjetek róla és tanuljátok meg, hogyan szereti Isten az Ő népét. Szeretete napjainkban is megmutatkozik, hiszen elküldött hozzátok, hogy az üdvösség útjára hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199812251998 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ebben a karácsonyi örömben áldásommal szeretnélek megáldani benneteket. Különös módon adom át nektek, gyermekeim, a kis Jézus áldását. Hadd töltsön el benneteket az ő békéjével. Gyermekeim, ma nincs békétek, de vágyódtok utána. Ezért Fiammal, Jézussal együtt kérlek benneteket ezen a napon: Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert imádság nélkül nincs sem örömötök, sem békétek, sem jövőtök. Vágyakozzatok a békére és kérjétek, hiszen Isten az igazi béke. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199811251998 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy készüljetek Jézus jövetelére. Különösen a szíveteket készítsétek. Hadd legyen a szentgyónás megtérésetek első lépése, és aztán, drága gyermekek, döntsetek az életszentség mellett. Kezdődjön el még ma a megtérésetek és az életszentség melletti döntésetek, és ne halasszátok holnapra. Gyermekeim, az üdvösség útjára hívlak mindnyájatokat, és szeretném megmutatni nektek a mennyországba vezető utat. Ezért, gyermekeim, legyetek az enyéim, és döntsetek velem az életszentség mellett. Gyermekeim, vegyétek komolyan az imádságot, és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199810251998 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy közeledjetek Szeplőtelen Szívemhez. Arra hívlak benneteket, hogy szítsátok föl családotokban az első napok tüzét, amikor a böjtre, imádságra és megtérésre hívtalak benneteket. Gyermekeim, akkor nyitott szívvel fogadtátok üzeneteimet, bár még nem is tudtátok, hogy mi az imádság. Ma arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg teljesen felém, hogy átformálhassalak és Fiam, Jézus Szívéhez vezethesselek, hogy Ő betöltsön benneteket szeretetével. Gyermekeim, így találjátok meg az igazi békét, a békét, amit egyedül Isten ad. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19989251998 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy elődeitek hitében élve váljatok tanúimmá. Gyermekeim, jeleket és üzeneteket kerestek, és nem látjátok, hogy Isten minden reggel a napkeltével arra hív benneteket, hogy térjetek meg, és térjetek vissza az igazság és az üdvösség útjára. Gyermekeim, sokat beszéltek, de keveset tesztek a saját megtérésetekért. Ezért térjetek meg, és kezdjétek el megvalósítani az üzeneteimet; ne szavakkal, hanem életetekkel, és így gyermekeim, lesz erőtök, hogy döntsetek a szív igazi megtérése mellett. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19988251998 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy az imádság által még jobban közeledjetek hozzám. Gyermekeim, ÉÖdesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy mindnyájan üdvözüljetek és velem legyetek a mennyországban. Gyermekeim, ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, amíg imává nem lesz az életetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19987251998 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy az imádságban Jézussal legyetek, és így az imádság személyes megtapasztalása által fölfedezhessétek Isten teremtményeinek szépségét. Ha nem imádkoztok, nem beszélhettek az imádságról, nem tehettek róla tanúságot. Gyermekeim, ezért a szív csendjében maradjatok együtt Jézussal, hogy Ő a szeretetével megváltoztasson és átalakítson benneteket. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje számotokra. Használjátok ki személyes megtérésetekre, mert ha Isten a tiétek, minden a tiétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19986251998 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma szeretném megköszönni, hogy az üzeneteim szerint éltek. Anyai áldásommal megáldalak, és Fiam, Jézus elé viszlek mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19985251998 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és áldozattal készüljetek a Szentlélek eljövetelére. Gyermekeim, ez a kegyelem ideje, ezért újra hívlak benneteket, hogy döntsetek a Teremtő Isten mellett. Engedjétek meg, hogy átformáljon és megváltoztasson benneteket. Legyen kész a szívetek meghallani és megélni mindazt, ami a Szentlélek tervében van számotokra. Gyermekeim, engedjétek meg a Szentléleknek, hogy az igazság és az üdvösség útján az örök élet felé vezessen benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19984251998 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádság által nyíljatok ki Isten felé, mint ahogy egy virág kinyílik a nap hajnali sugaraira. Gyermekeim, ne féljetek. Veletek vagyok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megkapja a megtérés ajándékát. Gyermekeim, csak így fogjátok megérteni a kegyelem fontosságát ezekben az időkben, és Isten közelebb lesz hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19983251998 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is a böjtre és az önmegtagadásra hívlak benneteket. Gyermekeim, mondjatok le arról, ami akadályoz benneteket abban, hogy Jézushoz közel legyetek. Különösképp hívlak benneteket: Imádkozzatok, mert csak imádsággal győzhetitek le saját akaratotokat és lehettek nyitottak Isten akaratára még a legkisebb dolgokban is. Gyermekeim, mindennapi életetek példa lesz, ami arról tanúskodik, hogy Jézusért éltek, vagy pedig ellene és az ő akarata ellen. Gyermekeim, szeretném, ha a szeretet apostolai lennétek. Gyermekeim, ha szerettek, arról fölismerik, hogy az enyéim vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19982251998 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és újra arra hívlak benneteket, hogy imádságotokkal közeledjetek hozzám. Ebben a kegyelmi időben különösképp hívlak benneteket az önmegtagadásra. Gyermekeim, elmélkedjetek Jézus kínszenvedésén és halálán, amelyet értetek vállalt, és éljétek át apró áldozatokat hozva. Csak akkor fogjátok megérteni Jézus mérhetetlen szeretetét, ha közeledtek hozzá. Imádság és önmegtagadás által nyitottabbak lesztek a hit ajándékára és a szeretetre az Egyház és a körülöttetek lévő emberek iránt. Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19981251998 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét az imára hívlak mindnyájatokat. Drága gyermekek, csak az ima által változik meg szívetek, s így lesz jobb és egyre fogékonyabb az Isten Igéjére. Gyermekeim, ne engedjétek meg a sátánnak, hogy szétziláljon benneteket, és azt tegyen veletek, amit akar. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek felelősek, elszántak és minden napot szenteljetek Istennek az imádságban. A Szentmise, gyermekeim, ne pusztán egy szokás, hanem az élet legyen számotokra. Ha minden nap átélitek a szentmisét, vágyakozni fogtok az életszentségre, és növekedtek is a szentségben. Közel vagyok hozzátok, és Isten előtt közbenjárok értetek, hogy szívetek megváltoztatásához erőt adjon nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199712251997 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is együtt örülök veletek, és a jóságra hívlak benneteket. Szeretném, ha mindegyikőtök a szívében hordozná a békét, elgondolkodna rajta és ezt mondaná: »Istent akarom életemben az első helyre tenni!« Ilyen módon, gyermekeim, közületek mindenki szentté fog válni. Mondjátok, gyermekeim, mindenkinek: »Jót akarok neked.« – és ők jóval fognak válaszolni, és a jóság beköltözik majd minden ember szívébe. Gyermekeim, ma este Fiam jóságát hozom nektek, aki életét adta, hogy megváltson benneteket. Ezért, gyermekeim, örvendezzetek, és nyújtsátok kezeteket Jézus felé, aki maga a jóság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199711251997 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy értsétek meg keresztény hivatásotokat. Gyermekeim, vezettelek benneteket, és ebben a kegyelmi időszakban is vezetlek, hogy tudatában legyetek keresztény hivatásotoknak. A szent vértanúk ezzel a tanúságtétellel haltak meg: én keresztény vagyok, és Istent mindenek fölött szeretem. Ma is arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy örvendezzetek, és legyetek boldog keresztények, felelősek és tudatosak, mivel Isten maga hívott meg benneteket különösen arra, hogy örömmel kinyújtott kéz legyetek azok felé, akik nem hisznek, és hogy életetek példája által hitet és Isten iránti szeretetet kapjanak. Ezért imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy szívetek megnyíljon, és érzékeny legyen Isten Igéjére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199710251997 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy üzeneteim szerint élve újuljatok meg. Gyermekeim, hadd legyen imádság az életetek, és legyetek példakép mások számára. Gyermekeim, szeretném, ha a béke és Isten örömének hordozóivá válnátok a mai, békétlen világban. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Veletek vagyok, és megáldalak benneteket anyai békémmel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19979251997 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy lássátok be, szeretet nélkül nem érthetitek meg, hogy Istennek az első helyen kell lennie az életetekben. Ezért, gyermekeim, arra hívlak benneteket, hogy ne emberi szeretettel, hanem Isten szeretetével szeressetek. Így életetek szebb és önzetlen lesz. Megértitek majd, hogy Isten a legegyszerűbb módon, szeretetből adja magát nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy megértsétek szavaimat, melyeket szeretetből adok, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és képessé váltok majd szeretettel elfogadni másokat, és megbocsátani mindazoknak, akik vétettek ellenetek. Válaszoljatok imával; az ima pedig a Teremtő Isten iránti szeretet gyümölcse. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19978251997 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Isten úgy adja nekem ezt az időt mint ajándékot számotokra, hogy taníthassalak, és vezethesselek benneteket a Megváltás útján. Drága gyermekek, most nem értitek ezt a kegyelmet, de hamarosan eljön az idő, amikor bánkódni fogtok az üzenetek miatt. Ezért, gyermekeim, éljétek meg minden szavát annak, amit ebben a kegyelmi időben adtam, és újítsátok meg az imát, amíg az ima örömmé nem válik számotokra. Különösen azokat hívom, akik fölajánlották magukat Szeplőtelen Szívemnek, hogy váljanak példaképpé mások számára. Hívok minden papot, szerzetest és szerzetesnőt, hogy imádkozzák a rózsafüzért, és tanítsanak másokat is imádkozni. Gyermekeim, a rózsafüzér különösen kedves nekem. A rózsafüzér által megnyitjátok nekem szíveteket, és így segíteni tudok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19977251997 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy válaszoljatok az imára való meghívásomra! Drága gyermekek, szeretném, hogy ezekben az időkben találjatok egy kis sarkot a személyes imára. A szív imájára szeretnélek vezetni benneteket. Csak így fogjátok megérteni, hogy ima nélkül üres az életetek. Az életetek értelmét fogjátok felfedezni, amikor az imában felfedezitek Istent. Ezért, gyermekeim, nyissátok ki szívetek ajtaját, és megértitek majd, hogy az imádság öröm, amely nélkül nem lehet élni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19976251997 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különleges módon vagyok veletek, és anyai béke-áldásomat hozom el nektek. Imádkozom és közbenjárok értetek Istennél, hogy megértsétek, mindnyájan a béke hordozói vagytok. Nem lehet békétek, ha szívetek nincs békében Istennel. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, mert az ima békétek alapja. Nyissátok meg szíveteket, és adjatok időt Istennek, hogy a barátotok legyen. Amikor igazi barátság szövődik Istennel, azt semmiféle vihar nem képes lerombolni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19975251997 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dicsőítsétek Istent, hogy Isten Neve szent legyen szívetekben és életetekben. Gyermekeim, amikor Isten szentségében vagytok, Isten veletek van, békét és örömöt ad nektek, amit csak az ima által kaphattok Istentől. Ezért gyermekeim, újítsátok meg az imát családjaitokban, és akkor szívetek dicsőíteni fogja Isten szent Nevét, és a mennyország fog uralkodni szívetekben. Közel vagyok hozzátok és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19974251997 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy életetek a Teremtő Istenhez kapcsolódjon, mert csak így lesz értelme az életeteknek, és megértitek majd, hogy Isten a szeretet. Isten szeretetből küld hozzátok, hogy segítsek nektek megérteni: Nélküle nincs sem jövő, sem öröm, és főleg nincs örök üdvösség. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy hagyjátok el a bűnt, és fogadjátok el mindenkor az imát, hogy az imádságban felismerhessétek életetek értelmét. Isten odaadja magát annak, aki Őt keresi. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19973251997 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különösen arra hívlak benneteket, hogy vegyétek kezetekbe a keresztet, és szemléljétek Jézus sebeit. Kérjétek Jézust, drága gyermekek, hogy gyógyítsa be sebeiteket, amelyeket életetek során szereztetek, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt. Drága gyermekek, csak így fogjátok megérteni, hogy a világnak szüksége van a Teremtő Istenbe vetett hitben való gyógyulásra. Jézus szenvedése és kereszthalála által meg fogjátok érteni, hogy ti is csak az ima által válhattok a hit igazi apostolaivá; amikor a hitet, amely ajándék, egyszerűségben és imában élitek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19972251997 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is különösen arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Istennek, és legyetek aktívak. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy ezekben az időkben lássátok meg, kinek van szüksége lelki vagy anyagi segítségetekre. Példátokkal, gyermekeim, Isten kinyújtott keze lesztek, melyet az emberiség keres. Csak így fogjátok megérteni, hogy tanúságtételre vagytok hivatottak, s arra, hogy Isten Igéjének és szeretetének örömteli hordozói legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19971251997 január 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy gondolkodjatok el a jövőtökön. Új világot hoztok létre Isten nélkül, csupán a saját erőtökre támaszkodva; ezért elégedetlenek vagytok, és örömtelen a szívetek. Ez az idő az én időm, ezért újra hívlak benneteket gyermekeim, hogy imádkozzatok. Amikor rátaláltok az Istennel való egységre, éhséget fogtok érezni Isten Igéje iránt, és a szívetekben, gyermekeim, túlárad majd az öröm, és bárhol is lesztek, Isten szeretetéről fogtok tanúságot tenni. Megáldalak benneteket, és ismétlem, azért vagyok veletek, hogy segítsek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199612251996 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különleges módon, a kisded Jézust ölemben tartva vagyok veletek, és arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy nyíljatok meg az ő hívására. Ő boldogságra hív benneteket. Gyermekeim, éljétek az evangélium örömhírét, amelyet azóta ismételgetek nektek, amióta veletek vagyok. Gyermekeim, az édesanyátok vagyok, és a szeretet Istenét és a béke Istenét szeretném megismertetni veletek. Nem akarom, hogy szomorúságban teljen az életetek, hanem arra vágyom, hogy az evangélium szerint az örökkévalóságra teljessé váljon az örömben. Az életetek csak így nyer értelmet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199611251996 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra hívlak benneteket az imádságra, hogy imával, böjttel, és kis áldozatokkal készüljetek Jézus jövetelére. Gyermekeim, legyen ez számotokra a kegyelem ideje. Használjatok ki minden percet, és tegyetek jót, mert egyedül így érezhetitek meg Jézus születését a szívetekben. Ha életetekkel példát mutattok, és Isten szeretetének jelévé váltok, az öröm diadalmaskodni fog az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199610251996 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Isten előtt, hogy megváltoztasson benneteket. Gyermekeim, kedvesek vagytok számomra, szeretlek mindnyájatokat, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek a közelemben, és lángolóan szeressétek Szeplőtelen Szívemet. Szeretnélek megújítani és szívemmel Jézus szívéhez vezetni benneteket, aki még ma is szenved értetek, és a megtérésre és a megújulásra hív benneteket. Általatok szeretném megújítani a világot. ÉÖrtsétek meg, gyermekeim, hogy ma ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Gyermekeim, hívlak benneteket, szeretlek, és különös módon kérlek benneteket: térjetek meg! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19969251996 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ajánljátok fel a szándékaimra keresztjeiteket, és szenvedéseiteket. Gyermekeim, az ÉÖdesanyátok vagyok, és szeretnék segíteni nektek azáltal, hogy Istennél kegyelmeket kérek számotokra. Gyermekeim, szenvedéseiteket ajándékként nyújtsátok át Istennek, hogy az öröm szépséges virágaivá változhassanak. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, hogy megérthessétek: a szenvedés örömmé, a kereszt pedig az öröm útjává válhat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19968251996 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Hallgassatok rám, mert szeretnék szólni hozzátok, és hívni benneteket, hogy legyen nagyobb hitetek és bizalmatok Istenben, aki végtelenül szeret benneteket. Gyermekeim, nem tudtok Isten kegyelmében élni, ezért újra kérlek mindnyájatokat, hogy hordozzátok Isten igéjét szívetekben és gondolataitokban. Gyermekeim, helyezzétek a Szentírást látható helyre családotokban, olvassátok és éljétek. Tanítsátok a gyermekeiteket, mert ha ti nem mutattok példát nekik, a gyermekek az istentelenség útjára térnek. Elmélkedjetek és imádkozzatok, és Isten meg fog születni szívetekben, és szívetek boldog lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19967251996 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy minden nap döntsetek Isten mellett. Gyermekeim, sokat beszéltek Istenről, de kevéssé tesztek tanúságot az életetekkel. Ezért, gyermekeim, döntsetek a megtérés mellett, hogy életetek igaz legyen Isten előtt, és így életetek igazságában tanúságot tegyetek a szépségről, amit Isten adott nektek. Gyermekeim, újra hívlak benneteket, hogy döntsetek az imádság mellett, mert a megtérést az imádságban élhetitek át. Az egyszerűségben mindnyájan hasonlóak lesztek egy gyermekhez, aki nyitott az Atya szeretetére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19966251996 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megköszönöm áldozataitokat, amelyeket felajánlottatok nekem ezekben a napokban. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem, és döntsetek a megtérés mellett. Gyermekeim, szívetek még nem teljesen nyitott előttem, ezért újra hívlak benneteket, nyíljatok meg az imádságra, hogy az imádságban a Szentlélek segítsen, hogy szívetek »hússzív« legyen, ne pedig »kőszív«. Gyermekeim, köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra és elhatároztátok, hogy velem együtt haladtok a szentség felé!
19965251996 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma szeretnék megköszönni nektek minden imádságot és áldozatot, amit ebben a nekem szentelt hónapban felajánlottatok. Gyermekeim, azt kívánom, hogy ebben az időszakban, amely általam különlegesen kapcsolódik az ÉÖghez, ti is mindnyájan legyetek aktívak. Imádkozzatok, hogy megérthessétek, mindnyájatoknak együtt kell működnötök életetek és példátok által az üdvösség művében. Gyermekeim, azt szeretném, hogy az emberek megtérjenek, és bennetek megláthassanak engem és Fiamat, Jézust. Közbenjárok majd értetek, és segíteni fogok nektek, hogy világossággá váljatok. Segítsetek másoknak, mert őket segítve, a ti lelketek is megtalálja az üdvösséget. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19964251996 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy az imádságot tegyétek az első helyre a családotokban. Gyermekeim, ha Isten az első helyen áll, akkor mindenben, amit tesztek, az ő akaratát fogjátok keresni. Így könnyebbé válik mindennapi megtérésetek. Gyermekeim, kutassátok alázattal azt, ami nincs rendben a szívetekben, és akkor meg fogjátok érteni, hogy mit kell tennetek. A megtérés mindennapi kötelességetekké válik, amit örömmel teljesítetek. Gyermekeim, veletek vagyok, megáldalak, és hívlak benneteket, hogy legyetek tanúim az imádság és a személyes megtérés által. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19963251996 március 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, határozzátok el újra, hogy Istent szeretitek mindenekfölött. Ezekben az időkben, amikor a fogyasztói szellem miatt az emberek elfelejtik, mit is jelent szeretni és az igazi értékeket becsülni, ismét kérlek benneteket, gyermekeim, hogy tegyétek Istent az első helyre életetekben. A sátán ne vonzzon benneteket anyagi dolgokkal, hanem ellenkezőleg, gyermekeim, döntsetek Isten mellett, aki szabadság és szeretet. Válasszátok az életet, ne pedig a lélek halálát. Gyermekeim, ebben az időben, amikor Jézus szenvedéséről és haláláról elmélkedtek, arra hívlak, hogy döntsetek az élet mellett, amely újra kivirágzik a Feltámadással, és újuljon meg ma az életetek a megtérés által, amely az örök életre vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19962251996 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a megtérésre hívlak benneteket. Ez a legfontosabb üzenet, amit itt adtam nektek. Gyermekeim, azt szeretném, hogy mindnyájan üzeneteim hordozói legyetek. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy éljetek az elmúlt évek során adott üzeneteim szerint. Ez az idő a kegyelem ideje. Különösen most, amikor az Egyház is imádságra és megtérésre hív benneteket. Gyermekeim, én is hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket itt adtam nektek, amióta megjelenek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19961251996 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek a béke mellett. Kérjétek Istent, hogy adja meg nektek az igazi békét. ÉÖljétek a békét szívetekben és meg fogjátok érteni, drága gyermekek, hogy a béke Isten ajándéka. Drága gyermekek, szeretet nélkül nem valósíthatjátok meg a békét. A béke gyümölcse a szeretet, és a szeretet gyümölcse a megbocsátás. Veletek vagyok, és mindnyájatokat hívlak gyermekeim, hogy bocsássatok meg elsősorban családotokban, és akkor képesek lesztek megbocsátani másoknak is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199512251995 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is veletek örülök, s elhozom nektek a kis Jézust, hogy megáldjon benneteket. Kérlek, drága gyermekek, egyesítsétek vele életeteket! Jézus a Béke Királya, egyedül Ő adhatja meg a békét, amit kerestek. Veletek vagyok, és felajánllak benneteket Jézusnak, különösen most, ezekben az új időkben, amikor dönteni kell mellette. Ez az idő a kegyelem ideje. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199511251995 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el újra Istent szeretni elsőként, aki mindnyájatokat megszabadított és megváltott; azután pedig szeressétek a körülöttetek élő testvéreiteket. Szeretet nélkül gyermekeim, nem növekedhettek a szentségben, és nem vihettek végbe jócselekedeteket. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok szüntelenül, hogy Isten felfedje nektek szeretetét. Mindnyájatokat meghívtalak, hogy egyesüljetek velem és szeressetek. Ma is veletek vagyok, és hívlak benneteket, hogy fedezzétek fel a szeretetet szívetekben és családotokban. Szeretnetek kell ahhoz, hogy Isten szívetekben lakjon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199510251995 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy menjetek ki a természetbe, mert ott találkoztok a Teremtő Istennel. Hívlak ma benneteket, gyermekeim, hogy adjatok hálát Istennek mindazért, amit ad nektek. Hálát adva felismeritek a Magasságbelit és mindazokat a javakat, amelyek körülvesznek benneteket. Gyermekeim, Isten nagy, és hatalmas a szeretete minden teremtmény iránt. Imádkozzatok tehát, hogy megértsétek Isten szeretetét és jóságát. A Teremtő Isten jóságából és szeretetéből, mint ajándék vagyok én is veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19959251995 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szeressetek bele a Legméltóságosabb Oltáriszentségbe. Imádjátok Őt, gyermekeim, a plébániátokon, s akkor egységben lesztek az egész világgal. Jézus a barátotok lesz és nem beszéltek többé róla úgy, mint akit alig ismertek. A vele való egység öröm lesz számotokra, és tanúi lesztek Jézus minden teremtmény iránti szeretetének. Gyermekeim, amikor Jézust imádjátok, hozzám is közel vagytok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19958251995 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Az imádság legyen élet számotokra. Egyetlen család sem állíthatja magáról, hogy békében van, ha nem imádkozik. Ezért a reggeli imával kezdődjön a napotok, és hálaadással fejezzétek be este. Gyermekeim, veletek vagyok, szeretlek és megáldalak benneteket, s azt kívánom, hogy mindnyájan karjaimban legyetek. Nem lehettek az ölelésemben, ha nem vagytok készek minden nap imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19957251995 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket, mert csak az imában érthetitek meg idejövetelemet. A Szentlélek az imában megvilágosít benneteket, hogy megértsétek, hogyan kell megtérnetek. Gyermekeim, szeretnék összeállítani belőletek egy gyönyörű, az örökkévalóságra készülő csokrot. Ti azonban nem fogadjátok el a megtérés, az üdvösség útját, amelyet jelenéseim révén kínálok nektek. Gyermekeim, imádkozzatok, térjetek meg szívből és közeledjetek hozzám. A jó győzzön a rossz fölött! Szeretlek és megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19956251995 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma boldog vagyok, mert ilyen nagy számban látlak itt benneteket, s válaszoltatok hívásomra és eljöttetek, hogy megvalósítsátok üzeneteimet. Arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy a béke örömteli hordozói legyetek ebben a békétlen világban. Imádkozzatok a békéért, hogy mielőbb a béke ideje uralkodjék, amit türelmetlenül vár a szívem. Közel vagyok hozzátok, gyermekeim, a Magasságbeli előtt közbenjárok mindnyájatokért, és anyai áldásommal megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19955251995 május 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy segítsetek nekem imáitokkal közelebb hozni minél több szívet szeplőtelen szívemhez. A sátán erős, és egyre több embert akar minden erejével önmagához és a bűnhöz közelebb csalni. Ezért leselkedik, és meg akar ragadni minden pillanatot. Kérlek benneteket, gyermekeim, hogy imádkozzatok és segítsetek nekem, hogy segíthessek. ÉÖdesanyátok vagyok, szeretlek benneteket, ezért segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19954251995 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket. Gyermekeim, szeretet nélkül sem Istennel, sem testvéreitekkel nem tudtok együtt élni. Ezért hívlak mindnyájatokat, hogy tárjátok ki szíveteket Isten szeretete előtt, amely hatalmas és mindegyikőtök előtt nyitva áll. Isten, az emberek iránti szeretetből elküldött hozzátok, hogy megmutassam nektek az üdvösség útját, a szeretet útját. Ha nem szeretitek először Istent, nem lesztek képesek szeretni, sem a felebarátotokat, sem azt, akit gyűlöltök. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és az imádság által megismeritek a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19953251995 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak meg benneteket, hogy valósítsátok meg a békét szívetekben és családotokban. Gyermekeim, nincs béke ott, ahol nem imádkoznak, és nincs szeretet ott, ahol nincs hit. Ezért, gyermekeim, hívlak mindnyájatokat, hogy ma újra döntsetek a megtérés mellett. Közel vagyok hozzátok, gyermekeim, és hívlak benneteket, hogy jöjjetek az ölembe, hogy segítsek nektek, ám ti ezt nem akarjátok, így a sátán megkísért benneteket, és már a legapróbb részletekben elvész a hitetek. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és az imádság révén áldásban és békében lesz részetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19952251995 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek az üzeneteim misszionáriusai, amelyeket ezen a számomra kedves helyen adok nektek. Isten megengedte, hogy ilyen hosszú ideig maradjak veletek; ezért, gyermekeim, kérlek benneteket, hogy szeretettel valósítsátok meg üzeneteimet, és vigyétek el azokat az egész világnak, hogy így a szeretet folyója áradhasson a gyűlölettel és békétlenséggel teli népekre. Hívlak benneteket, gyermekeim, hogy váljatok békévé ott, ahol békétlenség van, világossággá ott, ahol sötétség van, hogy így minden szív befogadja a világosságot és az üdvösség útját. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19951251995 január 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy tárjátok ki Jézusnak szívetek ajtaját, miként a nap felé kinyíló virág. Jézus szeretné békével és örömmel betölteni a szíveteket. Gyermekeim, nem tudjátok megvalósítani a békét, ha nem vagytok békében Jézussal. Azért hívlak benneteket a szentgyónásra, hogy Jézus legyen az igazságotok és a békétek. Gyermekeim, imádkozzatok, hogy legyen erőtök megvalósítani azt, amit mondok. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199412251994 december 25.MarijaDrága gyermekeim! Ma együtt örülök, és imádkozom veletek a békéért: a békéért a szívetekben, békéért a családotokban, békéért a vágyaitokban és békéért az egész világon. A Béke Királya áldjon meg ma benneteket, és adjon békét nektek. Megáldalak, és szívemben hordozlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199411251994 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. ÉÖdesanyátok vagyok, és azt kívánom, hogy szívetek az enyémhez legyen hasonló. Gyermekeim, imádság nélkül nem élhettek, és nem mondhatjátok, hogy az enyémek vagytok. Az imádság öröm. Az imádság az, amire vágyakozik az emberi szív. Ezért gyermekeim, közeledjetek szeplőtelen szívemhez és felfedezitek Istent. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199410251994 október 25.MarijaDrága gyermekek! Veletek vagyok, és ma örülök, hogy a Magasságbeli megajándékozott azzal, hogy veletek lehetek, hogy tanítsalak és a tökéletesség útján vezesselek benneteket. Gyermekeim, azt szeretném, ha csodálatos virágcsokorrá válnátok, amit Mindenszentek napján Istennek szeretnék átnyújtani. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg és éljetek a szentek példája szerint. Az Anyaszentegyház kiválasztotta őket, hogy a mindennapi életetekben buzdítás legyenek számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19949251994 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Együtt örülök veletek, és az imádságra hívlak benneteket. Gyermekeim, imádkozzatok a szándékomra. Szükségem van imáitokra, mert általuk szeretnélek közelebb vinni benneteket Istenhez. Ő a ti üdvösségetek. Isten azért küld engem, hogy segítsek, és a mennyország felé vezesselek benneteket, amely a célotok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19948251994 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különös módon veletek egységben imádkozom azért a kegyelemért, hogy szeretett fiam eljöjjön hazátokba. Imádkozzatok, gyermekeim, legkedvesebb fiam egészségéért, aki szenved, és akit én választottam ki a mostani időkre. Imádkozom és közbenjárok értetek Fiamnál, Jézusnál azért, hogy apáitok álma beteljesedjék. Rendkívüli módon imádkozzatok, gyermekeim, mert a sátán erős, és szeretné lerombolni szívetekben a reményt. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19947251994 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy türelemmel határozzátok el, hogy időt szántok az imádságra. Gyermekeim, nem mondhatjátok, hogy hozzám tartoztok, és hogy üzeneteim által megtérést éltetek át, ha nem vagytok készek minden nap arra, hogy időt adjatok Istennek. Közel vagyok hozzátok, és megáldalak benneteket! Gyermekeim, ne feledjétek, ha nem imádkoztok, nem vagytok közel sem hozzám, sem a Szentlélekhez, aki a szentség útján vezet benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19946251994 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma itt látva mindnyájatokat, öröm van a szívemben! Megáldalak, és arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy az üzeneteim szerint éltek. Gyermekeim, szeretnélek Jézushoz vezetni benneteket, mert Ő a ti üdvösségetek. Ezért, gyermekeim, minél többet imádkoztok, annál inkább fogtok hozzám és Fiamhoz, Jézushoz tartozni. Megáldalak mindnyájatokat anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19945251994 május 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyen több bizalmatok bennem, és mélyebben éljétek meg az üzeneteimet. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél, de arra várok, hogy a szívetek megnyíljon üzeneteimre. Őrüljetek, mert Isten szeret benneteket, és minden nap lehetőséget ad arra, hogy megtérjetek és erősebben higgyetek a Teremtő Istenben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19944251994 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékaimért. Gyermekeim, hívlak benneteket, hogy mindnyájan segítsetek megvalósítani terveimet ezen az egyházközségen keresztül. Most különösen arra hívlak benneteket, gyermekeim, hogy döntsétek el, hogy a szentség útján fogtok járni. Csak így lehettek közel hozzám. Szeretlek benneteket, és arra vágyom, hogy mindnyájatokat magammal vigyem a mennybe. Ám ha nem imádkoztok, nem vagytok alázatosak, és nem engedelmeskedtek az üzeneteknek, amelyeket adok, akkor nem segíthetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19943251994 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma veletek örülök, és hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg nekem és váljatok eszközzé kezemben a világ üdvösségéért. Azt szeretném gyermekeim, hogy mindannyian, akik megéreztétek a szentség illatát üzeneteimen keresztül, vigyétek el azokat a világba, amely éhezi Istent, és Isten szeretetét. Köszönöm mindnyájatoknak, hogy ilyen sokan követtetek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19942251994 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megköszönöm az imáitokat. Mindannyian segítettetek abban, hogy ez a háború mielőbb befejeződjön. Közel vagyok hozzátok, mindnyájatokért imádkozom, és kérlek benneteket: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Csak az imádság által győzhetjük le a gonoszt és védhetjük meg mindazt, amit a sátán le akar rombolni az életetekben. Az édesanyátok vagyok, egyformán szeretem mindegyikőtöket, és közbenjárok értetek Istennél. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19941251994 január 25.MarijaDrága gyermekek! Mindannyian az én gyermekeim vagytok. Szeretlek benneteket. De gyermekeim, nem szabad elfelejtenetek, hogy imádság nélkül nem lehettek a közelemben! Ezekben az időkben a sátán szeretne felfordulást kelteni szívetekben és családotokban. Gyermekeim, ne hagyjátok magatokat! Ne engedjétek, hogy irányítson benneteket, és az életeteket. Szeretlek benneteket és közbenjárok értetek Istennél. Gyermekeim, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199312251993 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma együtt örülök a kis Jézussal, és azt kívánom, hogy Jézus öröme töltsön be minden szívet. Az üzenetemmel, gyermekeim, áldást adok Fiammal, Jézussal együtt, hogy minden szívben a béke uralkodjék. Szeretlek benneteket gyermekeim, és arra hívlak mindnyájatokat, hogy imáitokkal jöjjetek közelebb hozzám. Ti csak beszéltek, beszéltek, de nem imádkoztok. Döntsetek tehát, gyermekeim, az ima mellett. Csak így lesztek boldogok, és Isten meg fogja adni, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199311251993 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ezekben az időkben úgy hívlak benneteket, mint eddig még soha, hogy készüljetek Jézus eljövetelére. A kis Jézus uralkodjék a szívetekben, hiszen csak akkor lesztek boldogok, amikor Jézus a barátotok lesz. Nem lesz nehéz sem imádkozni, sem áldozatokat felajánlani, sem tanúságot tenni Jézus nagyságáról az életetekben, mert Ő fog akkor erőt és örömöt adni nektek. Imáimmal és közbenjárásommal közel vagyok hozzátok, szeretlek és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199310251993 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ezekben az években hívtalak benneteket, hogy imádkozzatok és éljétek meg azt, amit mondok nektek, de csak kevéssé éltek üzeneteim szerint. Beszéltek, de nem valósítjátok meg; gyermekeim, ezért tart ilyen sokáig a háború. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten felé, és a szívetekben éljetek Istennel; tegyétek a jót és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Szeretlek benneteket és szeretnélek megoltalmazni titeket minden rossztól, de ti ezt nem akarjátok! Drága gyermekek, nem segíthetek, ha nem éltek Isten parancsai szerint, ha nem élitek a Szentmisét, ha nem utasítjátok el a bűnt. Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a jóság apostolai. Tegyetek tanúságot Istenről, és Isten szeretetéről ebben a békétlen világban, és ő meg fog áldani benneteket, és megadja mindazt, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19939251993 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! ÉÖdesanyátok vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy az imádság által közeledjetek Istenhez, mert Ő a ti békétek és Megváltótok. Ezért, gyermekeim, ne az anyagi vigaszt keressétek, hanem Istent! Imádkozom értetek, közbenjárok Istennél külön-külön mindegyikőtökért. Várom imátokat, s azt, hogy elfogadjatok engem, és elfogadjátok az üzeneteimet úgy, mint a jelenések első napjaiban. Csak akkor fognak csodák történni, amikor megnyitjátok szíveteket és imádkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19938251993 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Szeretném, ha megértenétek, hogy az édesanyátok vagyok, és szeretnélek segíteni és hívni benneteket az imádságra. Csak az ima által tudjátok az üzeneteimet megérteni, elfogadni és megvalósítani az életetekben. Olvassátok a Szentírást, éljétek meg, és imádkozzatok, hogy képesek legyetek megérteni az idők jeleit. Ez egy rendkívüli idő. Azért vagyok veletek, hogy közelebb hozzalak benneteket szívemhez és Fiam, Jézus szívéhez. Drága gyermekeim, azt kívánom, hogy a világosság gyermekei legyetek, nem pedig a sötétségé. ÉÖljétek tehát azt, amit mondok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19937251993 július 25.MarijaDrága gyermekek! Köszönöm imáitokat és a szeretetet, amit irántam tanúsítotok. Kérlek benneteket, határozzátok el, hogy imádkoztok a szándékaimért. Drága gyermekek, végezzetek kilencedeket, áldozatot hozva abban, amiben a leginkább megkötve érzitek magatokat. Szeretném, ha az életetek hozzám kötődne. ÉÖdesanyátok vagyok, és azt szeretném, gyermekeim, ha nem vezetne félre benneteket a sátán. Ő tévútra akar vinni benneteket, de nem teheti meg, ha nem engeditek neki. Ezért gyermekeim, újítsátok meg az imádságot a szívetekben, s akkor megértitek hívásomat és mély vágyamat arra, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19936251993 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is örülök jelenléteteknek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal, és közbenjárok értetek Istennél. Újra hívlak benneteket, hogy éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg azokat életetekben, tetteitekben. Veletek vagyok, és napról napra megáldalak mindnyájatokat. Drága gyermekek, ezek rendkívüli idők, és azért vagyok veletek, hogy szeresselek és oltalmazzalak benneteket. Azért, hogy védelmezzem szíveteket a sátántól, és egyre közelebb vigyek mindenkit Fiam, Jézus szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra!
19935251993 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádsággal nyíljatok meg Isten előtt, hogy a Szentlélek elkezdhessen csodákat tenni bennetek és általatok. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Hiszen, drága gyermekeim, mindannyian fontosak vagytok üdvösségtervemben. Hívlak benneteket, hogy a jó és a béke hordozói legyetek. Isten csak akkor tud nektek békét adni, ha megtértek és imádkoztok. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok és tegyétek azt, amire a Szentlélek indít benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19934251993 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ébresszétek föl szíveteket a szeretetre. Menjetek ki a természetbe, és szemléljétek, miként ébredezik a természet. Ez segíteni fog abban, hogy kitárjátok szíveteket a Teremtő Isten előtt. Azt kívánom, hogy ébresszétek föl a szeretetet családotokban, hogy a szeretet uralkodjon ott, ahol békétlenség és gyűlölet van. Amikor szeretet van a szívetekben, akkor imádság is. ÉÖs ne feledjétek el, drága gyermekek, hogy veletek vagyok, és imáimmal segítelek, hogy Isten erőt adjon nektek a szeretetre. Megáldalak benneteket és anyai szeretetemmel szeretlek titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19933251993 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket, mint még soha, hogy imádkozzatok a békéért: békéért a szívetekben, békéért a családotokban és békéért az egész világon, mert a sátán háborút és békétlenséget akar, és le akar rombolni mindent, ami jó. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19932251993 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megáldalak benneteket anyai áldásommal, és a megtérésre hívlak mindnyájatokat. Azt szeretném, ha mindannyian elhatároznátok, hogy megváltoztatjátok életeteket, és ha többet dolgoznátok az egyházban; de nem szavakkal és gondolatokkal, hanem példamutatással. Legyen az életetek örömteli tanúságtétel Jézusról. Nem mondhatjátok, hogy már megtértetek, hiszen életeteknek mindennapi megtéréssé kell válnia. Ahhoz, hogy megértsétek mit kell tennetek, imádkozzatok, gyermekeim, és Isten majd megmutatja, hogy mit tegyetek, és miben kell megváltoznotok. Veletek vagyok, és a palástom alá veszlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19931251993 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Ezek azok a napok, amikor döntenetek kell Isten mellett, a béke, és a jó mellett, hogy minden gyűlölet és féltékenység eltűnjön életetekből és gondolataitokból, egyedül Isten és a felebarát szeretete lakozzék bennetek. Így és csakis így lesztek képesek felismerni az idők jeleit. Veletek vagyok, és új időszak felé vezetlek benneteket, amelyet Isten kegyelemként ad, hogy még jobban megismerjétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199212251992 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma szeretnélek mindnyájatokat a palástom alá venni és oltalmazni minden sátáni támadástól. Ma a béke napja van, de óriási a békétlenség az egész világon. Ezért hívlak benneteket, hogy az imádságon keresztül velem együtt építsétek fel a béke új világát. Nélkületek ezt nem tudom megtenni, ezért anyai szeretetemmel hívlak mindnyájatokat, és a többit majd Isten elvégzi. Nyíljatok meg Isten terve és szándékai előtt, hogy együttműködhessetek vele a békéért és a jóért. Ne feledjétek, hogy életetek nem a tiétek, hanem ajándék, amellyel másokat kell megörvendeztetnetek és az örök élet felé vezetnetek. Drága gyermekek, kicsiny Jézusom gyöngéd szeretete kísérjen mindig benneteket! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199211251992 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, mint eddig még soha. Legyen az életetek teljes egészében imádság, de szeretet nélkül nem lehet imádkozni. Ezért ma arra hívlak benneteket, hogy mindenekelőtt szeressétek, Istent, életetek Teremtőjét és akkor másokban is képesek lesztek Őt felismerni és szeretni úgy, ahogyan ő szeret titeket. Drága gyermekek, kegyelem, hogy veletek vagyok, ezért saját érdeketekben fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Szeretlek benneteket, és azért vagyok veletek, hogy tanítsalak és vezesselek a megtérés és önmegtagadás új életében. Csak így fogjátok fölfedezni Istent, és mindazt, ami most távol van tőletek. Ezért gyermekeim, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199210251992 október 25.MarijaDrága gyermekek! Az imádságra hívlak benneteket most, amikor a sátán erős és minél több lelket akar megszerezni magának. Imádkozzatok, drága gyermekek, és bízzatok jobban bennem, hiszen azért vagyok itt, hogy segítsek nektek, és hogy új úton, új életre vezesselek benneteket. Ezért, drága gyermekeim, hallgassátok és éljétek azt, amit mondok, mert amikor már nem leszek veletek, fontos lesz, hogy emlékezzetek szavaimra és mindarra, amit mondtam nektek. Hívlak benneteket, hogy gyökeresen változtassátok meg életeteket, döntsetek a megtérés mellett. Ne csak szavakkal, hanem az életetekkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19929251992 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is azt szeretném mondani, hogy veletek vagyok ezekben a békétlen napokban, amikor a sátán le akarja rombolni mindazt, amit én és Fiam, Jézus építünk. Még inkább el akar távolítani benneteket a keresztény élettől és a parancsoktól, amelyeknek megtartására az egyház hív. A sátán szeretné tönkretenni mindazt, ami szent bennetek és körülöttetek. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, hogy megérthessétek mindazt, amit Isten a jelenlétem által ad nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19928251992 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma azt szeretném mondani, hogy szeretlek benneteket. Anyai szeretetemmel szeretlek, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek egészen nyitottak felém, hogy általatok megtéríthessem és megmenthessem a világot, amelyben rengeteg bűn, és olyan dolog van, ami nem jó. Ezért, drága gyermekeim, nyíljatok meg nekem, hogy megmutathassam, és megismertethessem veletek Istent, aki szeret benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19927251992 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra az imádságra hívlak benneteket, és ezen belül az öröm imájára, hogy ezekben a fájdalmas napokban senki se érezzen közületek szomorúságot az imádságban, hanem legyen az örömteli találkozás Teremtő Istenetekkel. Imádkozzatok gyermekeim, hogy közelebb legyetek hozzám, és az imádságban megérezzétek, mit kívánok tőletek. Veletek vagyok, és minden nap megáldalak benneteket anyai áldásommal, hogy Isten bőségesen betöltsön benneteket kegyelmével mindennapi életetekben. Adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek lehetek, mert mondom nektek, ez nagy kegyelem! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19926251992 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma boldog vagyok még akkor is, ha némi szomorúság van a szívemben mindazok miatt, akik már elindultak ezen az úton, de később elhagyták. Azért vagyok itt, hogy egy új útra, az üdvösség útjára vezesselek benneteket. Ezért hívlak benneteket napról napra a megtérésre. Ám ha nem imádkoztok, nem mondhatjátok, hogy a megtérés útján jártok. Imádkozom értetek, és közbenjárok Istennél a békéért: elsősorban a szívetekben, majd körülöttetek is, hogy Isten legyen a békétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. A Szűzanya ezen az évfordulón mindenkinek különleges áldását adta.
19925251992 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra az imára hívlak benneteket, hogy általa még jobban közeledjetek Istenhez. Veletek vagyok, és vezetni szeretnélek mindnyájatokat az üdvösség útján, amelyet Jézus ad nektek. Napról napra egyre közelebb vagyok hozzátok, még ha nem is vagytok ennek tudatában, és nem akarjátok elismerni, hogy eddig alig-alig kapcsolódtatok hozzám az imával. Amikor kísértések és problémák adódnak, azt mondogatjátok: Ó, Istenem, ó, Anyám, hol vagytok? ÉÖs én csak várok rátok, hogy igent mondjatok nekem, azt átadjam Jézusnak, és Ő kegyelmekkel tölthessen el benneteket. Ezért még egyszer fogadjátok el hívásomat, és kezdjetek el újra imádkozni, amíg az imádság örömmé nem válik számotokra. Akkor felismeritek majd, hogy Isten mindenható a mindennapi életetekben. Veletek vagyok és várok rátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19924251992 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Csak imával és böjttel lehet megállítani a háborút. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, és életetekkel tanúsítsátok, hogy az enyéim vagytok, és hozzám tartoztok, mert a sátán ezekben a zavaros napokban még több lelket akar elcsábítani. Ezért arra hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, Ő oltalmazni fog benneteket, és megmutatja mit tegyetek és milyen úton járjatok. Mindenkit hívok, aki igent mondott nekem, hogy újítsa meg felajánlását Fiamnak, Jézusnak, az ő Szívének és nekem, hogy méginkább a béke eszközévé tehessünk benneteket ebben a békétlen világban. Medjugorje egy jel mindnyájatoknak, valamint meghívás az imádságra, és arra, hogy megéljétek a kegyelem napjait, amelyeket Isten ad nektek. Ezért, drága gyermekek, vegyétek nagyon komolyan az imádságra hívást. Veletek vagyok és a ti szenvedésetek az én szenvedésem is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19923251992 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma úgy kérlek benneteket, mint még soha, hogy éljetek üzeneteim szerint, és váltsátok valóra az életetekben. Eljöttem hozzátok, hogy segítsek nektek, és ezért hívlak benneteket, hogy változtassátok meg életeteket, mert nyomorúságos úton, a pusztulás útján jártok. Amikor azt mondtam: térjetek meg, imádkozzatok, böjtöljetek, béküljetek ki, akkor ti felületesen vettétek üzeneteimet. Elkezdtetek ugyan azok szerint élni, de abbahagytátok, mert nehéz volt számotokra. Drága gyermekek, amikor valami jó, abban a jóban ki kell tartanotok, és nem szabad azt gondolni, hogy Isten nem lát, nem hallgat meg, nem segít. Így eltávolodtatok Istentől és tőlem, nyomorúságos érdekeitek miatt. Az volt a szándékom, hogy a béke, a szeretet és a jóság oázisává teszlek titeket. Isten azt akarta, hogy az ő szeretetével és segítségével csodákat tegyetek, s így példát mutassatok. Ezért mondom hát nektek: a sátán játszadozik veletek és lelketekkel, és én nem tudok segíteni, mert messze vagytok szívemtől. Imádkozzatok tehát, éljétek üzeneteimet, és
19922251992 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az imádság által még jobban közeledjetek Istenhez. Csak így tudlak segíteni és oltalmazni benneteket minden sátáni támadástól. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél, hogy megvédjen benneteket. De szükségem van imáitokra, és igenetekre. Könnyen elvesztek az anyagi, emberi dolgokban, és elfelejtitek, hogy Isten a legjobb barátotok. Ezért, drága gyermekeim, közeledjetek Istenhez, hogy oltalmazzon és megőrizzen titeket minden rossztól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19921251992 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg családotokban az imádságot, hogy így minden család Fiam, Jézus öröme legyen. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és keressétek, hogyan szentelhetnétek több időt Jézusnak, s így képesek lesztek megérteni, s elfogadni mindent, még a legsúlyosabb betegségeket és kereszteket is. Veletek vagyok, szeretnélek szívembe zárni és megoltalmazni benneteket, de ti még nem határoztatok. Ezért kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok, s az ima által engedjétek meg, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekeim, váljon mindennapi táplálékotokká az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199112251991 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különleges módon hozom hozzátok a kis Jézust, hogy megáldjon benneteket a béke és a szeretet áldásával. Drága gyermekeim, ne feledjétek, hogy ez olyan kegyelem, amit sok ember nem ért és nem is fogad el. Ezért ti, akik azt valljátok, hogy hozzám tartoztok, és segítségemet kéritek, adjatok oda mindent magatokból. Mindenekelőtt adjátok szereteteteket, és mutassatok példát családotokban. Azt mondjátok, hogy a Karácsony családi ünnep. Ezért, drága gyermekek, a családotokban Istent tegyétek az első helyre, hogy békét adhasson, megoltalmazhasson, nemcsak a háborútól, hanem minden sátáni támadástól is a béke idején. Amikor Isten veletek van, mindenetek megvan. De ha nem vágytok rá, nyomorúságosak vagytok, és nem tudjátok, kinek az oldalán álltok. Ezért drága gyermekek, döntsetek Isten mellett, és akkor mindenetek meglesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199111251991 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ez alkalommal is az imádságra hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megérthessétek, amit Isten a jelenlétem és üzeneteim által akar nektek mondani. Szeretnélek még közelebb vinni benneteket Jézushoz és megsebzett szívéhez, hogy megérthessétek mérhetetlen szeretetét, amellyel mindegyikőtöknek odaadta magát. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy szívetekből a szeretet forrása áradjon minden emberre; azokra is, akik gyűlölnek és megvetnek benneteket. Így Jézus szeretetével képesek lesztek legyőzni minden nyomorúságot ebben a fájdalommal telt világban, amely reménytelen azoknak, akik nem ismerik Jézust. Köszönök nektek minden áldozatot és imát. Imádkozzatok, hogy még többet segíthessek. Szükségem van imáitokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199110251991 október 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19919251991 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különleges módon hívlak benneteket az imádságra és az önmegtagadásra. A sátán eddig soha nem látott módon szeretné megmutatni a világnak szégyenletes arcát, amellyel minél több embert akar a halál és bűn útjára vezetni. Ezért drága gyermekek, segítsetek, hogy Szeplőtelen Szívem győzedelmeskedjen a bűn világában. Kérlek mindnyájatokat, hogy ajánljátok fel imáitokat és áldozataitokat szándékaimra, hogy azokat bemutathassam Istennek azért, ami a legszükségesebb. Felejtsétek el kívánságaitokat, és azért imádkozzatok, drága gyermekeim, amit Isten akar, ne azért, amit ti akartok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19918251991 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imára hívlak benneteket. Ma – mint még eddig soha, amióta a terveim elkezdtek megvalósulni – a sátán erős, és szeretné elsöpörni a békére és boldogságra vonatkozó terveimet. El akarja hitetni veletek, hogy Fiam erőtlen a döntéseiben. Ezért hívlak mindnyájatokat, drága gyermekek, hogy még erősebben imádkozzatok és böjtöljetek. Kilenc napos önmegtagadásra hívlak benneteket, hogy segítségetekkel beteljesülhessen mindaz, amit Fatimában elkezdtem és a titkok által szeretnék megvalósítani. Hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy értsétek meg jövetelem fontosságát és a helyzet komolyságát. Szeretnék minden lelket megmenteni és Istennek ajánlani. Ezért imádkozzunk, hogy mindaz, amit elkezdtem, a maga teljességében megvalósulhasson. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19917251991 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Ezekben a napokban rendkívüli módon veszélyben van a béke, ezért kérem, hogy újítsátok meg családotokban a böjtöt, és az imát. Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek a helyzet komolyságát és azt, hogy a jövőben lejátszódó események nagy része imátoktól függ. Ti pedig keveset imádkoztok. Drága gyermekek, veletek vagyok, és arra hívlak benneteket, hogy komolyan kezdjetek el imádkozni és böjtölni, ahogy jövetelem első napjaiban tettétek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19916251991 június 25.MarijaDrága gyermekek! A mai nagy napon, amelyet felajánlottatok nekem, szeretnélek megáldani mindnyájatokat és azt szeretném mondani, hogy ezek a kegyelem napjai, amíg veletek vagyok. Segíteni szeretnék, és megtanítani benneteket arra, hogy az életszentség útján járjatok. Sok ember van, aki nem akarja megérteni üzenetemet, vagy komolyan elfogadni azt, amit mondok. ÉÖppen ezért hívlak és kérlek benneteket, hogy, mindennapjaitokban az életetekkel legyetek jelenlétem tanúi. Ha imádkoztok, Isten segíteni fog, hogy felismerjétek jövetelem valódi okát. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és olvassátok a Szentírást, hogy általa felfedezhessétek a jövetelemben rejlő üzenetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19915251991 május 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindnyájan, akik hallottátok béke-üzenetemet, komolyan és szeretettel valósítsátok meg az életetekben. Sokan azt gondolják, hogy sokat tesznek vele, ha az üzenetekről beszélnek, de nem élnek azok szerint. Az életre hívlak benneteket, drága gyermekeim, és mindannak megváltoztatására, ami rossz bennetek, hogy mindent jóvá és életté alakítsatok. Drága gyermekek, veletek vagyok, és mindnyájatokat szeretnélek segíteni abban, hogy éljétek az Őrömhírt, és életetekkel tegyetek róla tanúságot. Azért vagyok itt, drága gyermekek, hogy segítselek és a mennybe vezesselek benneteket. A mennyben öröm van, amellyel már most is élhettek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19914251991 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádságotok a szív imája legyen. Mindnyájan találjatok időt az imádságra, hogy az imában felfedezzétek Istent. Nem azt akarom, hogy beszéljetek az imáról, hanem, hogy imádkozzatok. Minden napotokat töltse be az Isten iránti hálaadó imádság az életért és mindazért, amitek van. Nem akarom, hogy életetek fecsegéssel teljen, hanem tetteitekkel dicsőítsétek Istent. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek minden pillanatért, amit köztetek töltök. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19913251991 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imában és Jézussal egyesülve éljétek át az ő kínszenvedését. Döntsétek el, hogy több időt adtok Istennek, aki a kegyelem napjaival ajándékozott meg benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, és rendkívüli módon újítsátok meg szívetekben a Jézus iránti szeretetet. Veletek vagyok, áldásommal és imáimmal kísérlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19912251991 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, mert szívetek nyugtalansága az Istentől való eltávolodás gyümölcse. Isten maga a béke, ezért egyéni imádsággal közeledjetek hozzá, s aztán éljétek meg a békét szívetekben. Így szívetek békéje folyóként fog kiáradni az egész világra. Ne csak beszéljetek a békéről, hanem legyetek békeszerzők. Megáldalak benneteket és minden jó elhatározásotokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19911251991 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma úgy hívlak benneteket imádkozni, ahogy eddig még sohasem. Imádkozzatok a békéért. A sátán hatalmas, és nemcsak az emberi életet akarja romba dönteni, hanem a természetet és a bolygót is, ahol éltek. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imádság által a béke isteni áldása megóvjon benneteket. Isten azért küldött hozzátok, hogy segítsek nektek. Ha akarjátok, ragadjátok meg a rózsafüzért. Egy egyszerű rózsafüzér csodákat tehet a világban és életetekben. Megáldalak benneteket, és veletek maradok, ameddig csak Isten akarja. Köszönöm, hogy nem lesztek hűtlenek jelenlétemhez. Köszönöm, mert válaszotok a jót és a békét szolgálja. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199012251990 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma rendkívüli módon hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Drága gyermekek, béke nélkül nem tudjátok megtapasztalni a gyermek Jézus születését, sem ma, sem mindennapi életetekben. Azért kérjétek a béke Urát, hogy oltalmazzon titeket palástjával és segítsen nektek, hogy felfoghassátok a béke nagyságát és fontosságát szívetekben. Így tudjátok majd kiárasztani a békét szívetekből az egész világra. Veletek vagyok és közbenjárok értetek Isten előtt. Imádkozzatok, mert a sátán le akarja rombolni béketervemet. Engesztelődjetek ki, és segítsetek életetekkel, hogy béke uralkodjon az egész földön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199011251990 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az irgalmasság cselekedeteit szeretettel vigyétek végbe, irántam való szeretetből, valamint testvéreim, és testvéreitek iránti szeretetből. Drága gyermekek, mindazt, amit másokért tesztek, tegyétek nagy örömmel és Isten előtti mély alázattal. Veletek vagyok, és napról napra bemutatom áldozataitokat és imáitokat Istennek a világ üdvösségéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
199010251990 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy különleges módon imádkozzatok, mutassatok be áldozatokat és jócselekedeteket a világ békéjéért. A sátán hatalmas, és minden erejével szeretné lerombolni Isten békéjét. Ezért, drága gyermekek, rendkívüli módon imádkozzatok velem a békéért. Veletek vagyok, segíteni szeretnék nektek imáimmal, és a béke útján akarlak vezetni benneteket. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Ne feledjétek el megvalósítani a béke üzeneteit! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19909251990 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Szívből jövő imára hívlak benneteket, hogy imádságotok beszélgetés legyen Istennel. Szeretném, ha mindnyájan több időt szentelnétek Istennek. A sátán erős, és sokféle módon akar megtéveszteni és megsemmisíteni titeket. Ezért, drága gyermekeim, imádkozzatok minden nap, hogy életetek javatokra és mindazok javára váljon, akikkel találkoztok. Veletek vagyok és oltalmazlak benneteket, bár a sátán arra törekszik, hogy lerombolja terveimet, és megakadályozza a Mennyei Atya akaratának megvalósulását ezen a helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19908251990 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra szeretnélek hívni benneteket, hogy üzeneteimet vegyétek komolyan és valósítsátok meg életetekben. Tudnotok kell gyermekeim, hogy veletek vagyok, és ugyanazon az úton szeretnélek elvezetni benneteket a mennybe, amely szép azoknak, akik felfedezik az imádságban. Ezért gyermekeim, ne feledjétek, hogy üzeneteimet meg kell élnetek mindennapi életekben ahhoz, hogy mondhassátok: íme, én elfogadtam és megpróbáltam megvalósítani az üzeneteket! Drága gyermekek, oltalmazlak benneteket imáimmal a mennyei Atyánál. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19907251990 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a békére hívlak benneteket. Úgy jöttem ide mint a Béke Királynője, és anyai békémmel gazdagítani szeretnélek benneteket. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, és szeretnélek elvezetni a békéhez, amelyet csak Isten adhat meg, s amely gazdaggá tesz minden szívet. Arra hívlak benneteket, hogy legyetek békém hordozói és tanúi ebben a békétlen világban. Uralkodjon béke az egész világon, ezen a nyugtalan, és békére szomjazó világon. Megáldalak benneteket anyai áldásommal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1990611990 június 1.Drága gyermekek! Szeretnék megköszönni nektek minden áldozatot és imádságot. Különleges anyai áldásommal áldalak meg titeket. Hívlak benneteket, hogy döntsetek Isten mellett, s napról napra ismerjétek fel akaratát az imádságban. Drága gyermekek, szeretném hívni mindegyikőtöket a teljes megtérésre, hogy öröm legyen a szívetekben. Boldog vagyok, hogy ma ilyen nagy számban vagytok jelen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19905251990 május 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, döntsétek el, hogy komolyan végzitek ezt a kilencedet. Szenteljetek időt az imádságra és az áldozatokra. Veletek vagyok, s szeretnék segíteni nektek, hogy növekedjetek a lemondásban és a vezeklésben, s így megérezhessétek azok életének szépségét, akik különleges módon adták át nekem önmagukat. Drága gyermekek, Isten napról napra megáld benneteket, és szeretné megváltoztatni az életeteket. Imádkozzatok, tehát, hogy legyen erőtök megváltoztatni az életeteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19904251990 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy komolyan fogadjátok el és valósítsátok meg üzeneteimet. Veletek vagyok, és azt szeretném, drága gyermekek, ha minél közelebb lenne mindegyikőtök a szívemhez. Imádkozzatok, tehát, gyermekeim, és keressétek Isten akaratát az életetekben. Arra vágyom, hogy valamennyien fölfedezzétek a szentség útját, s ezen az úton növekedjetek egészen az örökkévalóságig. Imádkozni fogok értetek, közbenjárok Istennél, hogy megértsétek mekkora ajándékot ad nekem Isten azáltal, hogy veletek lehetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19903251990 március 25.MarijaDrága gyermekek! Veletek vagyok, még ha nem is vagytok ennek tudatában. Meg akarlak óvni benneteket mindattól, amit a sátán kínál, hogy megsemmisítsen titeket. Amint Jézust hordoztam méhemben, ugyanúgy szeretnélek hordozni titeket, drága gyermekek, a szentség felé. Isten meg akar menteni benneteket, s ezért az emberek, a természet és sok más eszköz által üzeneteket küld nektek, amelyek segíthetnek megérteni, hogy meg kell változtatnotok életetek irányát. ÉÖrtsétek meg tehát, gyermekeim, milyen nagyszerű ajándékot ad nektek Isten azáltal, hogy palástommal oltalmazhatlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19902251990 február 25.MarijaDrága gyermekek! Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Ebben az időben különösen azt szeretném, ha lemondanátok azokról a dolgokról, amelyekhez kötődtök, és ártanak lelki életeteknek. Ezért, gyermekeim, döntsetek egészen Isten mellett, s ne engedjétek, hogy a sátán belépjen az életetekbe azokon a dolgokon keresztül, amelyek ártanak nektek és lelki életeteknek. Gyermekeim, Isten a teljességében kínálja magát nektek, de csak az imádságban tudjátok őt felfedezni és megismerni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19901251990 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek újra Isten mellett. Mindenekelőtt és mindenekfölött Őt válasszátok, hogy Ő csodát tehessen az életetekben, s így napról napra öröm legyen vele az életetek. Ezért kicsinyeim, imádkozzatok, és ne engedjétek, hogy a sátán félreértéseken, értetlenségeken és egymás el nem fogadásán keresztül működhessen életetekben. Imádkozzatok, hogy megértsétek az élet ajándékának nagyságát és szépségét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198912251989 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma különösen megáldalak benneteket anyai áldásommal, s közbenjárok értetek Istennél, hogy megadja nektek a szív megtérésének ajándékát. ÉÖvek óta hívlak benneteket elmélyült lelki életre és egyszerűségre, ti mégis hidegek vagytok! Ezért, gyermekeim, fogadjátok el komolyan és éljétek az üzeneteket, hogy lelketek ne legyen szomorú, ha már nem leszek veletek, és nem vezetlek többé benneteket, mint bizonytalan gyermekeket az első lépésekre. Tehát, gyermekeim, olvassátok minden nap az üzeneteket, amelyeket adtam, és váltsátok életre. Szeretlek benneteket, ezért hívlak, hogy lépjetek Istennel az üdvösség útjára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198911251989 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ezekben az években üzeneteim által hívlak benneteket. Gyermekeim, az üzenetekkel egy csodálatos mozaikot szeretnék alkotni a szívetekben, hogy mindnyájatokat mint eredeti képet mutathassalak be Istennek. Gyermekeim, ezért szeretném, ha döntéseitek szabadok lennének Isten előtt, mert ő szabadságot adott nektek. Imádkozzatok, hogy mindenféle sátáni befolyástól mentesen, egyedül Isten mellett döntsetek. Imádkozom értetek Isten előtt és kérem, hogy adjátok át magatokat Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198910251989 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak titeket. Szüntelenül hívlak benneteket, de még mindig messze vagytok. Ezért mától döntsétek el, hogy komolyan időt szántok Istenre. Veletek vagyok és szeretnélek megtanítani benneteket szívből imádkozni. A szív imájában Istennel találkoztok. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19899251989 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy köszönjétek meg Istennek minden adományát, amelyet fölfedeztetek életetek során, még a legkisebb ajándékot is, amit megtapasztaltatok. ÉÖn hálát adok veletek együtt, és arra vágyom, hogy mindnyájan megtapasztaljátok az ajándékok örömét, és Isten legyen mindenkinek mindene. Gyermekeim, így tudtok majd állandóan növekedni az életszentség útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19898251989 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Az imádságra hívlak benneteket. Az imával, gyermekeim, örömöt és békét kaptok. Imádság által gazdagodtok Isten kegyelmében. Ezért, gyermekeim, legyen élet számotokra az imádság. Különösen azt kérem, imádkozzatok azokért, akik messze vannak Istentől, hogy megtérhessenek. Akkor szívünk gazdagabb lesz, hiszen Isten fog uralkodni minden ember szívében. Ezért, drága gyermekeim: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imádság hódítsa meg az egész világot. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19897251989 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a szív megújulására hívlak benneteket. Nyíljatok meg Isten előtt, adjátok át neki minden nehézségeteket, kereszteteket, hogy Isten örömmé változtassa azokat. Gyermekeim, nem tudtok megnyílni Istennek, ha nem imádkoztok. Ezért mától határozzátok el, hogy időt szenteltek arra, hogy a csöndben Istennel találkozzatok. Így lesztek képesek Istennel tanúságot tenni a jelenlétemről. Gyermekeim, nem akarlak kényszeríteni benneteket, hanem szabadon, mint Isten gyermekei, adjátok időtöket Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19896251989 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg az elmúlt nyolc év során adott üzeneteimet. Ez az idő a kegyelem ideje. Azt szeretném, gyermekeim, hogy mindegyikőtök nagy kegyelmeket kapjon Istentől. Megáldalak, és különleges szeretettel szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19895251989 május 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten előtt. Látjátok gyermekeim, miként nyiladozik, és ad életet és gyümölcsöt a természet. Így hívlak benneteket én is az Istennel való életre, és hogy teljesen adjátok át magatokat neki. Veletek vagyok, gyermekeim, s szüntelenül az élet örömébe szeretnélek vezetni benneteket. Szeretném, ha mindannyian felfedeznétek az örömöt és szeretetet, amely egyedül Istenben található, és amelyet egyedül Isten adhat. Isten semmi mást nem akar tőletek, csak önátadásotokat. Ezért, gyermekeim, döntsetek komolyan Isten mellett, mert minden más múlandó. Egyedül Isten örök! Imádkozzatok, hogy felfedezzétek az Istentől kapott élet nagyságát és örömét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19894251989 április 25.MarijaDrága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Minden, amit birtokoltok, legyen Isten kezében. Így, csakis így lesz öröm a szívetekben. Gyermekeim, örüljetek mindannak, amitek van. Köszönjétek meg Istennek, mert mindez Isten ajándéka. Így életetek során hálát tudtok adni Istennek mindenért, és mindenben felfedezitek Istent, még a legkisebb virágban is. Nagy örömöt fogtok megtapasztalni. Istenre fogtok rátalálni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19893251989 március 25.MarijaDrága gyermekek! Az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Arra a nagy örömre és békére hívlak, amelyet egyedül Isten adhat. Veletek vagyok, és minden nap közbenjárok értetek Isten előtt. Azt kérem, gyermekeim, hogy hallgassátok meg és éljétek üzeneteimet. ÉÖvek óta hívlak benneteket az életszentségre, mégis messze vagytok tőle. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19892251989 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok. Ebben a kegyelmi időszakban azt szeretném, hogy mindnyájan egyesüljetek Jézussal. Ám szüntelen imádság nélkül nem tapasztalhatjátok meg az Istentől kapott kegyelmek szépségét és nagyságát. Ezért, gyermekeim, töltsétek be szíveteket mindig, akár egészen kis fohászokkal is. Veletek vagyok, és szüntelenül virrasztok minden szív fölött, amely nekem adja magát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19891251989 január 25.MarijaDrága gyermekek! A szentség útjára hívlak benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek ennek az útnak a szépségét és nagyságát, amelyen Isten különleges módon megmutatja magát nektek. Imádkozzatok, hogy nyitottak legyetek mindarra, amit Isten általatok tesz, és hogy életetek során tudjatok hálát adni Istennek, és örülni mindannak, amit Isten minden egyes ember által tesz. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198812251988 december 25.MarijaDrága gyermekek! A békére hívlak benneteket. ÉÖljétek a békét szívetekben és környezetetekben, hogy mindenki megismerje a békét, ami nem tőletek, hanem Istentől származik. Gyermekeim, nagy nap ez a mai: örvendjetek velem! Ünnepeljétek Jézus születését az én békémmel. A békével, amellyel mint ÉÖdesanyátok, a Béke Királynője jöttem hozzátok. Ma különleges áldásomat adom nektek. Vigyétek el minden teremtményhez, hogy békéjük legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198811251988 november 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozni hívlak benneteket, hogy az imában találkozhassatok Istennel. Isten önmagát kínálja, adja nektek, de azt várja tőletek, hogy szabadon válaszoljatok hívására. Ezért gyermekeim, tűzzetek ki egy időpontot a nap folyamán, amikor békében és alázatban imádkozhattok és találkozhattok Istennel, a Teremtővel. Veletek vagyok, és közbenjárok értetek Istennél. Ezért virrasszatok hát, hogy minden találkozásotok az imádságban, Istennel való örömteli találkozás legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198810251988 október 25.MarijaDrága gyermekek! Minden napra szól a hívásom, hogy valósítsátok meg az üzeneteket, amelyeket adok, különösen azért, gyermekeim, mert szeretnélek közelebb vezetni benneteket Jézus szívéhez. Gyermekeim, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy az imádságban szenteljétek magatokat szeretett Fiamnak, hogy mindegyikőtök szíve az övé lehessen. Azután pedig hívlak benneteket, hogy szenteljétek magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Azt kívánom, hogy ajánljátok föl magatokat személyesen, és úgy is mint család és plébánia, hogy így kezeim által mindenki Istenhez tartozzon. Imádkozzatok, drága gyermekeim, hogy megértsétek ennek az üzenetnek a fontosságát. Semmit sem magamért, hanem mindent a ti lelketek üdvösségéért akarok. A sátán erős, ezért, gyermekeim, kitartó imával bújjatok anyai szívemhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19889251988 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Kivétel nélkül mindegyikőtöket az életszentségre hívom. Isten megajándékozott benneteket a szentséggel. Imádkozzatok, hogy ezt jobban megértsétek, s akkor tanúságot tudtok majd tenni Istenről az életetekkel. Drága gyermekek, megáldalak benneteket, és közbenjárok értetek Istennél, hogy utatok és tanúságtételetek teljes legyen, és Isten örömére szolgáljon. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19888251988 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy örüljetek az életnek, amelyet Isten ad nektek. Gyermekeim, örvendezzetek a Teremtő Istennek, aki ilyen csodálatosan alkotott meg benneteket! Imádkozzatok, hogy életetek örömteli hála legyen, amely az öröm folyamaként árad a szívetekből. Gyermekeim, szüntelenül adjatok hálát mindazért, amitek van, minden kicsi ajándékért, amit Isten adott, hogy így mindig Isten örömteli áldása szálljon rátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19887251988 július 25.MarijaDrága gyermekek! Ma az Istenre való teljes ráhagyatkozásra hívlak benneteket. Mindazt, amit tesztek, amit birtokoltok, adjátok át Istennek, hogy királyként uralkodjon mindenetek fölött. Így Isten elvezethet benneteket általam a lelki élet mélységeibe. Gyermekeim, ne féljetek, mert én veletek vagyok akkor is, amikor azt gondoljátok, hogy nincs kiút, s a sátán uralkodik. Békét hozok nektek. ÉÖdesanyátok vagyok, a Béke Királynője. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Legyen Isten a mindenetek az életben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19886251988 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma a szeretetre hívlak benneteket, amely odaadó és kedves Isten előtt. Gyermekeim, a szeretet minden keserűséget és nehézséget elfogad Jézus kedvéért, aki a szeretet. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok Istenhez, hogy jöjjön a segítségetekre, de ne a ti vágyaitok, hanem az ő szeretete szerint. Adjátok át magatokat Istennek, hogy meggyógyíthasson, megvigasztalhasson és megbocsáthasson mindent, ami akadályoz benneteket a szeretetet útján. Isten így alakíthatja majd életeteket, és növekedni fogtok a szeretetben. Gyermekeim, dicsérjétek Istent a szeretet hálaénekével, hogy Isten szeretete napról napra növekedhessen, egészen a beteljesedésig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19885251988 május 25.MarijaDrága gyermekek! Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket! Imádkozzatok gyermekeim, hogy a sátán ne himbáljon benneteket, mint ágakat a szél. Legyetek erősek Istenben. Azt szeretném, ha általatok az egész világ megismerné az öröm Istenét. ÉÖletetekkel tegyetek tanúságot Isten öröméről. Ne aggodalmaskodjatok, ne nyugtalankodjatok. Isten segíteni fog nektek, és megmutatja az utat. Azt akarom, hogy minden embert az én szeretetemmel szeressetek, jókat és rosszakat egyaránt. A szeretet csak így hódíthatja meg a világot. Gyermekeim, az enyéim vagytok. Szeretlek benneteket, s azt kívánom, hagyatkozzatok rám, hogy elvezethesselek benneteket Istenhez. Szüntelenül imádkozzatok, hogy a sátán ne tudjon kihasználni benneteket. Imádkozzatok, hogy megértsétek: hozzám tartoztok. Megáldalak benneteket az öröm áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19884251988 április 25.MarijaDrága gyermekek! Isten szentekké akar tenni benneteket, ezért a teljes önátadásra hív általam. Legyen a szentmise az életetek! ÉÖrtsétek meg, hogy a templom Isten palotája; az a hely, ahol összegyűjtelek benneteket, és ahol meg akarom mutatni nektek az Istenhez vezető utat. Jöjjetek és imádkozzatok! Ne másokat figyeljetek, ne szóljátok meg őket, hanem legyen életetek tanúságtétel a szentség útján. A templomok tiszteletreméltó, megszentelt helyek, mert maga az emberré lett Isten lakik bennük éjjel és nappal. Ezért gyermekeim, higgyetek és imádkozzatok, hogy az Atya növelje hiteteket és azután kérjétek azt, amire szükségetek van. Veletek vagyok. Őrülök megtéréseteknek és anyai palástommal oltalmazlak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19883251988 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem vagytok tudatában annak, hogy Isten mennyire szeret benneteket. Ezért megengedi hogy veletek legyek, hogy tanítsalak benneteket, és segítsek megtalálni a béke útját. De ezt az utat nem fedezhetitek fel, ha nem imádkoztok. Ezért, drága gyermekek, hagyjatok mindent, és szenteljetek időt Istennek, s akkor Isten megajándékoz és megáld benneteket. Gyermekeim, ne feledjétek, földi életetek olyan mulandó, mint a tavaszi virág, amely ma csodálatraméltó, de holnap már senki sem emlékezik rá. Imádkozzatok tehát, hogy imádságotok, Istennek való önátadásotok útmutatóvá legyen. Így tanúságtételetek nemcsak a jelen, hanem az örökkévalóság számára is értékes lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19882251988 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét az imádságra és az Istennek való teljes önátadásra hívlak benneteket. Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, és szeretettel jövök ide, hogy megmutassam a béke és lelketek üdvösségének útját. Szeretném, ha rám hallgatnátok, és nem engednétek meg a sátánnak, hogy elcsábítson benneteket. Drága gyermekek, a sátán erős, ezért kérem imáitokat azokért, akik az ő befolyása alatt állnak, hogy megmenekülhessenek. Tegyetek tanúságot életetekkel. Szenteljétek életeteket a világ üdvösségéért! Veletek vagyok, és köszönetet mondok nektek, s a mennyben meg fogjátok kapni megígért jutalmatokat az Atyától. Ezért, gyermekeim, ne féljetek! Ha imádkoztok, a sátán egyáltalán nem tud ártani nektek, mert ti Isten gyermekei vagytok, és Isten vigyáz rátok. Imádkozzatok! A rózsafüzér legyen mindig a kezetekben, ez jelezze a sátánnak, hogy hozzám tartoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19881251988 január 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét a teljes megtérésre hívlak benneteket, ami nehéz azoknak, akik nem Istent választották. Teljes megtérésre hívlak benneteket, drága gyermekeim. Isten megadhatja nektek mindazt, amit kértek tőle. De ti csak betegség, problémák és nehézségek között keresitek Istent. Azt gondoljátok, hogy Isten messze van, nem hallgat meg titeket, nem hallja imáitokat. Nem, drága gyermekek, ez nem igaz! Amikor messze vagytok Istentől, azért nem tudjátok befogadni a kegyelmeket, mert nem erős hittel kéritek. Nap mint nap imádkozom értetek, s szeretnélek egyre közelebb vinni benneteket Istenhez, de nem tehetem, ha ti nem akarjátok. Ezért, drága gyermekek, tegyétek életeteket Isten kezébe. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198712251987 december 25.MarijaDrága gyermekek! Őrüljetek velem! Őrül a szívem Jézus miatt, és szeretném őt ma nektek adni. Azt kívánom, drága gyermekek, hogy nyissátok meg szíveteket előtte, s én szeretettel átadom őt nektek. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy Jézus átformáljon, tanítson és oltalmazzon titeket. Ma rendkívüli módon imádkozom értetek, és bemutatlak Istennek, hogy ő megnyilvánulhasson bennetek. Hívlak benneteket, hogy őszintén, szívből imádkozzatok, s így minden imátok Istennel való találkozás legyen. Munkátokban és mindennapi életetekben Istent tegyétek az első helyre. Ma nagyon komolyan kérlek benneteket, hogy hallgassatok rám, s cselekedjetek úgy, amint kérem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198711251987 november 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is hívlak benneteket, döntsétek el, hogy újból teljesen átadtok nekem mindent. Csak így tudlak mindnyájatokat bemutatni Istennek. Drága gyermekek, tudjátok, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s szeretném, ha mindnyájan hozzám tartoznátok. Isten azonban mindenkinek szabadságot adott, s én szeretettel tiszteletben tartom, s alázattal meghajlok szabadságotok előtt. Szeretném, drága gyermekek, ha segítenétek, hogy megvalósulhasson mindaz, amit Isten elgondolt ezen a plébánián. Ha nem imádkoztok, nem ismerhetitek meg szeretetemet, és Istennek erre a plébániára és egyenként mindnyájatokra vonatkozó tervét. Imádkozzatok, hogy a sátán ne ragadjon magával benneteket gőgjével és hazug erejével. Veletek vagyok, és szeretném, ha elhinnétek, hogy szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198710251987 október 25.MarijaDrága gyermekek! Ma arra szeretném hívni mindegyikőtöket, hogy döntsetek a mennyország mellett. Az út nehéz azoknak, akik nem döntöttek Isten mellett. Drága gyermekek, döntsetek, és higgyétek, hogy Isten az Ő teljességét kínálja nektek. Meghívottak vagytok, válaszolnotok kell az Atya hívására, aki általam hív benneteket. Imádkozzatok, mert az imában eljuthattok a szeretetet tejességére. Megáldalak benneteket és szeretnék segíteni, hogy mindnyájan anyai palástom alatt legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19879251987 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Ma ismét az imádságra hívom mindegyikőtöket: legyen az imádság élet számotokra. Drága gyermekek, szenteljetek időt egyedül Jézusnak, s ő mindent megad nektek, amit kerestek, s teljességében kinyilatkoztatja magát nektek. Drága gyermekek, a sátán erős, s alig várja, hogy megkísértsen benneteket. Imádkozzatok, hogy ne árthasson nektek, s ne akadályozzon meg benneteket a szentség útján. Drága gyermekek, növekedjetek napról napra az imádság által Isten felé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19878251987 augusztus 25.MarijaDrága gyermekek! Ma újra hívom mindegyikőtöket, határozzátok el, hogy megvalósítjátok az üzeneteket! Isten megengedte, hogy ebben az esztendőben is – amelyet az egyház nekem szentelt – szóljak hozzátok, buzdítsalak benneteket az életszentségre. Drága gyermekek, kérjétek Istentől azokat a kegyelmeket, amelyeket általam ad. Kész vagyok rá, hogy könyörögjek Istennél mindazért, amit kértek, hogy életszentségetek teljes legyen. Ezért, drága gyermekek, ne felejtsetek kérni, mert Isten megengedte, hogy kegyelmeket eszközöljek ki számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19877251987 július 25.MarijaDrága gyermekek! Kérlek benneteket, hogy mától fogadjátok el az életszentség útját. Szeretlek benneteket, és ezért szeretném, hogy szentek legyetek. Nem akarom, hogy a sátán megtévesszen benneteket ezen az úton. Drága gyermekek, imádkozzatok, s fogadjatok el mindent, amit Isten ezen a keserű úton nyújt nektek. Ugyanakkor, aki ezt az utat választja, annak Isten kinyilvánítja jóságát, s örömmel fog eleget tenni Isten minden hívásának. Ne tulajdonítsatok jelentőséget a kis dolgoknak, vágyakozzatok a mennyország után. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19876251987 június 25.MarijaDrága gyermekek! Ma köszönetet mondok nektek, s szeretnélek az Isten békéjére hívni titeket. Szeretném, ha mindnyájan megtapasztalnátok szívetekben azt a békét, amelyet Isten ad. Szeretném ma mindegyikőtöket megáldani. Megáldalak benneteket Isten áldásával, és kérlek benneteket, drága gyermekek, kövessétek utamat és éljetek aszerint! Szeretlek benneteket, drága gyermekek, s ezért nem is tudom, hányszor hívtalak benneteket. ÉÖs köszönöm nektek mindazt, amit szándékaimért tesztek. Kérlek, segítsetek, hogy bemutathassalak benneteket Istennek. Segítsetek, hogy megmenthesselek és az üdvösség útján vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19875251987 május 25.MarijaDrága gyermekek! Arra hívom mindegyikőtöket, hogy kezdjetek el Isten szeretetében élni. Drága gyermekek, készek vagytok arra, hogy bűnt kövessetek el, s gondolkodás nélkül a sátán kezébe adjátok magatokat. Kérlek benneteket, hogy mindegyikőtök tudatosan döntsön Isten mellett és a sátán ellen. ÉÖdesanyátok vagyok, s ezért az életszentség teljességére akarlak vezetni benneteket. Azt akarom, hogy mindenki boldog legyen itt a földön, s aztán velem legyen a mennyben. Ez jövetelem célja, drága gyermekek, és ez a vágyam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19874251987 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy Isten rendkívüli kegyelmeket ad az imában. Ezért kérjetek, és imádkozzatok azért, hogy megérthessétek mindazt, amit ezen a helyen adok nektek. A szív imájára hívlak benneteket, drága gyermekeim. Tudnotok kell, hogy imádság nélkül nem érthetitek meg, amit Isten veletek eltervezett. Ezért imádkozzatok! Azt szeretném, hogy Isten terve megvalósuljon mindnyájatok által, s növekedjen mindaz, amit a szívetekbe ültetett. Ezért imádkozzatok, hogy Isten áldása megóvhasson benneteket minden fenyegető rossztól. Megáldalak benneteket, drága gyermekek! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19873251987 március 25.MarijaDrága gyermekek! Ma megköszönöm jelenléteteket ezen a helyen, ahol különleges kegyelmeket adok nektek. Mindnyájatokat arra hívlak, hogy mától kezdjétek el élni azt az életet, amelyet Isten vár tőletek, és kezdjétek el gyakorolni a szeretet és irgalmasság jócselekedeteit. Nem akarom, hogy miközben az üzeneteket élitek, bűnt kövessetek el, ami nem kedves előttem. Ezért, drága gyermekek, éljetek mindnyájan új életet, anélkül, hogy tönkretennétek mindazt, amit Isten bennetek teremtett és nektek adott. Különleges áldásomat adom, s veletek maradok a megtérésetek útján. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19872251987 február 25.MarijaDrága gyermekek! Ma szeretnélek palástommal beborítani és a megtérés útjára vezetni benneteket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, adjátok át az Úrnak egész múltatokat, minden rosszat, ami felgyülemlett szívetekben. Azt szeretném, hogy mindnyájan boldogok legyetek, de a bűnnel ez senkinek sem lehetséges. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, s az imában az öröm új útját fogjátok megismerni. Az öröm eltölti a szíveteket, s így boldog tanúi lesztek mindannak, amit Fiam és én véghezviszünk általatok. Megáldalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19871251987 január 25.MarijaDrága gyermekek! Íme, ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy mától mindnyájan kezdjetek új életet! Drága gyermekek, szeretném, ha megértenétek, hogy Isten kiválasztott benneteket arra, hogy eszközei legyetek az emberiség üdvösségének nagy tervében. Ti nem tudhatjátok, milyen fontos szerepetek van Isten tervében. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten tervét, amit általatok akar véghezvinni. Veletek vagyok, hogy képesek legyetek egészen megvalósítani. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1987181987 január 8.Drága gyermekek! Szeretném megköszönni nektek az üzeneteimre adott minden válaszotokat. Különösen köszönöm, drága gyermekek, minden áldozatotokat és imátokat, amit felajánlottatok nekem. Drága gyermekek, továbbra is akarok nektek üzeneteket adni, de mától nem csütörtökönként, hanem minden hónap 25-én. Eljött az idő, amikor beteljesedett az, amit az én Uram akart. Mostantól kevesebb üzenetet adok, de továbbra is veletek maradok. Ezért kérlek, drága gyermekek, hallgassátok meg üzeneteimet és éljetek azok szerint, hogy így vezethesselek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. 1987. január 8-án a Szűzanya bejelenti, hogy továbbra is szeretne üzeneteket adni, de ez többé nem heti, hanem havi üzenet lesz, minden hónap 25-én, Marija közvetítésével.
1987111987 január 1.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy az új évben éljetek a nektek adott üzeneteim szerint. Drága gyermekek, tudjátok, hogy miattatok maradtam itt ilyen sokáig, hogy megtanítsalak benneteket a szentség útján járni. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok szüntelenül, és teljesítsétek az üzeneteket, amelyeket küldök, mert Isten és irántatok érzett nagy szeretettel teszem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198612251986 december 25.MarijaDrága gyermekek! Ma is hálát adok az Úrnak, mindazért, amit velem tett, legfőképpen azért az ajándékáért, hogy ma is veletek lehetek. Drága gyermekek, ezekben a napokban, az Atya különleges kegyelmeket ad mindazoknak, akik megnyitják a szívüket. Megáldalak benneteket, és azt kívánom, drága gyermekek, hogy ti is felismerjétek a kegyelmeket, s bocsássatok mindent Isten rendelkezésére, hogy megdicsőüljön általatok. Szívem aggódva követi minden lépéseteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198612181986 december 18.Drága gyermekek! Ma újra az imádságra szeretnélek hívni benneteket. Amikor imádkoztok, sokkal szebbek vagytok, mint a virágok, amelyek a hó elmúltával megmutatják teljes szépségüket, és leírhatatlan színekben tündökölnek. Így ti is, drága gyermekek, imádság után tárjátok fel Istennek mindazt, ami szép bennetek, hogy kedvessé váljatok előtte. Drága gyermekek, imádkozzatok, nyissátok meg bensőtöket az Úrnak, hogy szép és harmonikus virággá formáljon benneteket a mennyország számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861241986 december 4.Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, azért vagyok itt, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket. Imádkozzatok tehát szüntelenül, drága gyermekek, és készítsétek fel szíveteket bűnbánattal és böjttel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198611271986 november 27.Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy szeretettel szenteljétek nekem életeteket, és így szeretettel vezethesselek benneteket. Megkülönböztetett szeretettel szeretlek benneteket, drága gyermekek, s szeretnélek elvezetni benneteket Istenhez a mennybe. Szeretném, ha megértenétek, hogy ez az élet nagyon rövid az örök élethez képest. Ezért, drága gyermekek, ma döntsetek újból Isten mellett. Csak így tudom megmutatni, mennyire kedvesek vagytok nekem, s mennyire vágyom arra, hogy mindnyájan üdvözüljetek, és velem legyetek a mennyben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198611201986 november 20.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy megkülönböztetett szeretettel teljesítsetek és kövessetek minden üzenetet, amit közvetítek számotokra. Drága gyermekek, Isten nem akarja, hogy langyosak és határozatlanok legyetek, hanem, hogy mindent adjatok át neki. Tudjátok, hogy szeretlek benneteket, és értetek égek a szeretettől. Ezért, drága gyermekek, döntsetek ti is a szeretet mellett, hogy égjen bennetek a szeretet, s napról napra megismerjétek Isten szeretetét. Drága gyermekek, döntsetek a szeretet mellet, hogy a szeretet uralkodjon mindnyájatokban; de ne az emberi szeretet, hanem Isten szeretete. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198611131986 november 13.Drága gyermekek! Ma is azt kérem tőletek, hogy teljes szívvel imádkozzatok, és napról napra változtassátok meg életeteket. Különösen arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imáitokkal és áldozataitokkal kezdjetek el szent módon élni, mert azt szeretném, hogy mindazok, akik részesültek ebből a kegyelemforrásból, a mennyországba jussanak, s az életszentség ajándékát nyújtsák át nekem. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, alakítsátok napról napra életeteket, hogy szentekké legyetek. ÉÖn mindig közel leszek hozzátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861161986 november 6.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy napról napra imádkozzatok a tisztítótűzben szenvedő lelkekért. Minden léleknek szüksége van imára és kegyelemre, hogy eljusson Istenhez és Isten szeretetéhez. Ezáltal, drága gyermekek, ti is közbenjárókat nyertek magatoknak, akik segíteni fognak életetekben, hogy megértsétek, mennyire nincs jelentősége számotokra a földi dolgoknak, s a mennyország az, ami után vágyakoznotok kell. Ezért, drága gyermekek, szüntelenül imádkozzatok, hogy segítsetek magatokon és másokon is, akiknek imáitokkal örömöt szereztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198610301986 október 30.Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek kérni benneteket, hogy vegyétek komolyan és teljesítsétek üzeneteimet. Drága gyermekek, miattatok maradtam ilyen sokáig, hogy segítsek nektek megvalósítani minden üzenetet. Ezért, drága gyermekek, irántam való szeretetből teljesítsétek minden nektek adott üzenetemet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198610231986 október 23.Drága gyermekek! Ma is imádkozni hívlak benneteket. Különösen azt kérem, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a békéért. Imáitok nélkül, drága gyermekek, nem tudok nektek segíteni, hogy megvalósítsátok az üzeneteket, amelyeket az Úr adott azért, hogy nektek átadjam. Imádkozzatok tehát, drága gyermekek, hogy az imában felismerjétek Isten ajándékát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861091986 október 9.Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az életszentség útján akarlak vezetni benneteket, de nem akarlak kényszeríteni titeket. Azt szeretném, hogy mindnyájan apró önmegtagadásokkal segítsetek magatoknak és nekem, hogy vezethesselek benneteket, s napról napra közelebb legyetek az életszentséghez. Drága gyermekek, arra sem akarlak kényszeríteni titeket, hogy teljesítsétek üzeneteimet, de ez a hosszú idő, mióta veletek vagyok, annak a jele, hogy végtelenül szeretlek benneteket, s azt szeretném, hogy mindnyájan szentek legyetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861021986 október 2.Drága gyermekek! Ma ismét imádkozni hívlak benneteket. Drága gyermekek, nem érthetitek meg az imádság értékét mindaddig, amíg azt nem mondjátok magatoknak: ez most az imádság ideje, semmi és senki nem számít, egyedül Isten. Drága gyermekek, megkülönböztetett szeretettel szenteljétek magatokat az imádságnak, s akkor Isten kegyelmekkel viszonozhatja nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19869251986 szeptember 25.MarijaDrága gyermekek! Hívlak benneteket, hogy saját békétekkel segítsetek másoknak, hogy felismerjék és elkezdjék keresni a békét. Ti békében vagytok, drága gyermekek, s nem tudjátok felfogni, mit jelent a békétlenség. Ezért arra hívlak benneteket, hogy imádsággal és életetekkel segítsetek megsemmisíteni mindazt, ami rossz az emberben, és leplezzétek le a sátán csalásait. Imádkozzatok, hogy az igazság uralkodjon az emberek szívében. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19869181986 szeptember 18.Drága gyermekek! Ma újra megköszönöm mindazt, amit ezekben a napokban értem tettetek. Különösen köszönöm, drága gyermekek, Jézus nevében az elmúlt hét során végbevitt áldozataitokat. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy azért kérem az áldozatokat, hogy segítsek nektek, s elűzzem tőletek a sátánt. Ezért újra hívlak benneteket, hogy Isten iránti különös tisztelettel hozzatok áldozatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19869111986 szeptember 11.Drága gyermekek! Ezekben a napokban, amikor örömmel ünneplitek a keresztet, azt szeretném, hogy számotokra is legyen öröm a kereszt. Különösen azért imádkozzatok, drága gyermekek, hogy szeretettel tudjátok elfogadni a betegséget és a szenvedéseket, úgy, ahogyan Jézus elfogadta. Csak így ajándékozhatom nektek örömmel a kegyelmeket és gyógyulásokat, amelyeket Jézus megenged nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986941986 szeptember 4.Drága gyermekek! Ma is imára és böjtre hívlak benneteket. Tudjátok, drága gyermekek, hogy segítségetekkel mindent megtehetek, kényszeríthetem a sátánt, hogy ne vezessen titeket a rosszra, és elmenjen erről a helyről. Drága gyermekek, a sátán mindegyikőtökre leselkedik. Különösen a mindennapi dolgokban szeretne zavart kelteni bennetek. Ezért, drága gyermekek, azt kérem tőletek, hogy teljesen Istennek átadott és imával teli legyen minden napotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19868281986 augusztus 28.Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy legyetek mindenben példakép mások számára, különösen az imában és a tanúságtételben. Drága gyermekek, nélkületek nem tudok segíteni a világnak. Azt akarom, hogy mindenben együttműködjetek velem, még a legkisebb dolgokban is. Ezért, drága gyermekek, segítsetek nekem azzal, hogy szívből imádkoztok, és teljesen átadjátok magatokat nekem. Így tudlak majd tanítani és vezetni titeket azon az úton, amelyet elkezdtem veletek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19868211986 augusztus 21.Drága gyermekek! Köszönöm a szeretetet, amelyet irántam mutattok. Tudjátok, drága gyermekek, hogy végtelenül szeretlek benneteket, és napról napra kérem az Urat, hogy segítsen nektek megérteni, mennyire szeretlek benneteket. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19868141986 augusztus 14.Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy imádságotok az Úrral való találkozás öröme legyen. Mindaddig nem vezethetlek benneteket, amíg nem érzitek magatokban az ima örömét. Napról napra szeretnélek még tovább vezetni benneteket az imádságban, de nem akarlak titeket kényszeríteni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986871986 augusztus 7.Drága gyermekek! Tudjátok, hogy a béke oázisát ígértem nektek, de nem értettétek meg, hogy az oázis körül sivatag van, ahol a sátán leselkedik rátok, s mindnyájatokat szeretne próbára tenni. Drága gyermekek, csak az imádsággal tudjátok legyőzni a sátán minden befolyását ott, ahol vagytok. Veletek vagyok, de szabadságotokat nem vehetem el. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19867311986 július 31.Drága gyermekek! A gyűlölet széthúzást szül, nincs tekintettel senkire és semmire. Arra hívlak benneteket, hogy mindig az egyetértést és a békét hordozzátok. Különösen ott, ahol éltek, drága gyermekek, cselekedjetek szeretettel. Egyetlen eszközötök mindig a szeretet legyen. A szeretettel fordítsátok jóra mindazt, amit a sátán akar birtokolni és elpusztítani. Csak így lesztek teljesen az enyéim, s így tudok majd segíteni nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19867241986 július 24.Drága gyermekek! Őrülök mindazok miatt, aki közületek a szentség útján járnak, és arra kérlek benneteket, hogy tanúságtételetekkel segítsetek azoknak, akik nem tudnak szentül élni. Ezért, drága gyermekek, a családotok legyen az a hely, ahol az életszentség megszületik. Segítsetek mindenkinek, hogy szentül éljenek, különösen családtagjaitoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19867171986 július 17.Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, gondolkodjatok el azon, hogy miért maradtam ilyen hosszú ideig veletek. Közvetítő vagyok Isten és köztetek. Ezért arra szeretnélek hívni benneteket, drága gyermekek, hogy mindig szeretettel valósítsátok meg azt, amit Isten kér tőletek. Drága gyermekek, mély alázattal éljetek meg tehát minden üzenetet, amelyet nektek adok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19867101986 július 10.Drága gyermekek! Ma az életszentségre hívlak benneteket. Szentség nélkül nem élhettek. Ezért szeretettel győzzetek le minden bűnt, és szeretettel győzzétek le a benneteket érő nehézségeket. Drága gyermekek, kérlek benneteket, élesszétek fel magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986731986 július 3.Drága gyermekek! Ma mindnyájatokat imádságra hívlak. Imádság nélkül, drága gyermekek, nem tapasztalhatjátok meg sem Istent, sem engem, sem a kegyelmeket, amelyeket nektek adok. Ezért azt kérem, hogy napjaitokat mindig imával kezdjétek el, és imával fejezzétek be. Drága gyermekek, napról napra tovább akarlak vezetni benneteket az imádságban; ám nem tudtok növekedni, mert nem akartok. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy legyen számotokra első helyen az imádság. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19866261986 június 26.Drága gyermekek! Isten megengedi, hogy vele együtt megteremtsem itt a béke oázisát. Azt kérem tőletek, óvjátok, hogy mindig tiszta maradjon. Vannak, akik hanyagságukkal lerombolják a békét és az imádságot. Tanúságtételre hívlak titeket, életetekkel segítsetek megőrizni a békét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19866191986 június 19.Drága gyermekek! Ezekben a napokban az én Uram megengedte, hogy még több kegyelmet nyerjek el számotokra. Ezért újra az imádságra akarlak buzdítani benneteket, drága gyermekek! Szüntelenül imádkozzatok! Így majd megadom nektek azt az örömet, amivel az Úr megajándékoz engem. Ezekkel a kegyelmekkel, drága gyermekek, azt szeretném, hogy szenvedésetek öröm legyen. ÉÖdesanyátok vagyok, és segíteni akarok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19866121986 június 12.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjétek el élő hittel imádkozni a rózsafüzért. Így tudok majd nektek segíteni. Drága gyermekek, szeretnétek kegyelmeket kapni, de nem imádkoztok. Nem tudok nektek segíteni, mert nem akartok megmozdulni. Drága gyermekek, hívlak benneteket, hogy imádkozzátok a rózsafüzért, és legyen számotokra a rózsafüzér olyan kötelezettség, amit örömmel teljesítetek. Így majd megértitek, hogy miért vagyok ilyen sokáig veletek. Szeretnélek megtanítani benneteket imádkozni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986651986 június 5.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, döntsétek el, hogy valóban életre akarjátok-e váltani üzeneteimet? Azt szeretném, hogy tevékenyen éljétek meg és továbbítsátok üzeneteimet. Különösen azt szeretném, drága gyermekek, hogy mindnyájan Jézust tükrözzétek vissza, aki be fogja ragyogni ezt a hitetlen, sötétben botorkáló világot. Azt szeretném, hogy világosság legyetek mindenkinek, és tanúskodjatok a világosságban. Drága gyermekek, ti nem a sötétségre, hanem a világosságra kaptatok meghívást. ÉÖljetek hát világosságban. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19865291986 május 29.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy valósítsátok meg életetekben Isten és a felebarát iránti szeretetet. Szeretet nélkül, drága gyermekek, nem tehettek semmit. Ezért arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy váltsátok valóra a kölcsönös szeretetet. Csak így tudtok majd szeretni, elfogadni engem, s mindazokat, akik a plébániátokra érkeznek. Mindannyian megérzik majd rajtatok keresztül a szeretetemet. Ezért kérlek benneteket, drága gyermekek, hogy mától kezdjetek el forrón szeretni azzal a szeretettel, amellyel én szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19865221986 május 22.Drága gyermekek! Ma a szeretetemet akarom nektek adni. Nem tudjátok, drága gyermekek, milyen nagy a szeretetem, és nem tudjátok elfogadni. Sokféleképpen akarom kifejezni, de ti nem ismeritek fel. Nem fogjátok fel szavaimat a szívetekkel, ezért nem érthetitek meg szeretetemet sem. Drága gyermekeim, fogadjatok be az életetekbe, s így képesek lesztek elfogadni mindazt, amit mondok, s amire hívlak titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19865151986 május 15.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, adjátok át szíveteket, hogy átformálhassam, s az enyémhez tehessem hasonlóvá. Azon tűnődtök, drága gyermekek, hogy miért nem tudtok megfelelni annak, amit kérek tőletek. Azért nem sikerül, mert nem adtátok át szíveteket, hogy átalakítsam. Beszéltek, de nem cselekedtek. Arra hívlak benneteket, hogy tegyetek meg mindent, amit mondok. Így veletek leszek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986581986 május 8.Drága gyermekek! Felelősek vagytok az üzenetekért. Itt van a kegyelem forrása, s ti vagytok az edények, amelyek továbbítják az adományokat. Ezért, drága gyermekek, arra hívlak benneteket, hogy felelősséggel végezzétek a feladatotokat. Mindenki saját mértéke szerint fog felelni érte. Drága gyermekek, azt kérem, hogy adjátok át szeretettel az adományokat másoknak, ne tartsátok meg magatoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986511986 május 1.Drága gyermekek! Kérlek benneteket, kezdjétek el átalakítani életeteket a családban. Minden család legyen szép, harmonikus virág, amelyet Jézusnak kívánok átadni. Drága gyermekek, minden család éljen imádságban, s ennek gyümölcseit szeretném látni egy napon! Csak így tudlak benneteket mint virágszirmokat odaajándékozni Jézusnak, hogy Isten tervei megvalósuljanak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19864241986 április 24.Drága gyermekek! Ma az imádságra hívlak benneteket. Drága gyermekek, elfelejtitek, hogy mindnyájan fontosak vagytok. Különösen fontosak az öregek a családokban. Buzdítsátok őket az imádságra. Minden fiatal legyen példa az életével mások számára, tanúskodjanak Jézusról. Drága gyermekek, kezdjetek el megváltozni az ima által, s tudni fogjátok, mit kell tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19864171986 április 17.Drága gyermekek! Anyagi dolgokkal vagytok elfoglalva, s az anyagiakban elveszítitek mindazt, amit Isten szeretne adni. Arra hívlak benneteket, drága gyermekek, hogy imádkozzatok a Szentlélek ajándékaiért, amelyekre most szükségetek van ahhoz, hogy tanúságot tehessetek jelenlétemről, s mindarról, amit adok nektek. Drága gyermekek, hagyatkozzatok rám, hogy mindenben én vezethesselek benneteket. Ne foglaljanak le benneteket az anyagi dolgok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19864101986 április 10.Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy növekedjetek a szeretetben. Egy virág nem fejlődhet megfelelően víz nélkül. Ugyanígy ti sem, drága gyermekek, nem tudtok Isten áldása nélkül növekedni. Napról napra kérnetek kell az áldást, hogy megfelelően növekedjetek, és hogy Istennel valósítsátok meg minden munkátokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986431986 április 3.Drága gyermekek! Szeretnélek a szentmise átélésére hívni benneteket. Sokan megérezték már a szentmise szépségét, de vannak olyanok is, akik nem jönnek szívesen. Kiválasztottalak benneteket, drága gyermekek, Jézus pedig kegyelmeit adja nektek a szentmisében. Ezért éljétek meg tudatosan a szentmisét, és jöjjetek örömmel. Szeretettel jöjjetek és fogadjátok el a szentmisét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19863271986 március 27.Drága gyermekek! Szeretném nektek megköszönni minden áldozatotokat, s a legnagyobbra hívlak titeket: a szeretet áldozatára. Szeretet nélkül nem tudtok sem engem, sem Fiamat elfogadni. Szeretet nélkül nem tudjátok megosztani tapasztalataitokat másokkal. Ezért azt kérem tőletek, drága gyermekek, hogy kezdjétek el életre váltani magatokban a szeretetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19863201986 március 20.Drága gyermekek! Ma arra hívlak titeket, hogy odaadással fogjatok hozzá az imához. Szeretnétek megvalósítani mindazt, amit mondok, de nem sikerül, mert nem imádkoztok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, nyíljatok meg és kezdjetek el imádkozni. Az ima öröm lesz számotokra. Ha elkezditek, nem lesz unalmas, mert örömmel imádkoztok majd. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19863131986 március 13.Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy kis áldozataitokkal éljétek a nagyböjtöt. Köszönök minden áldozatot, amit bemutattatok nekem. Drága gyermekek! Továbbra is éljetek így, és szeretettel segítsetek bemutatni az áldozatot! Isten meg fog benneteket jutalmazni ezért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986361986 március 6.Drága gyermekek! Ma ismét arra hívlak benneteket, hogy jobban nyíljatok meg Isten előtt, s így cselekedhessen általatok. Annyi gyümölcsöt fogtok befogadni, amilyen mértékben megnyíltok. Szeretnélek újból az imádságra hívni titeket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19862271986 február 27.Drága gyermekek! Alázatban éljétek meg a nektek adott üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19862201986 február 20.Drága gyermekek! A második nagyböjti üzenetem az, hogy újítsátok meg az imát a kereszt előtt. Drága gyermekek, én különleges kegyelmeket, Jézus pedig a keresztből fakadó ajándékokat ad nektek. Fogadjátok el és éljetek ezek szerint! Elmélkedjetek Jézus szenvedésén, és életetekkel egyesüljetek Jézussal. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19862131986 február 13.Drága gyermekek! Ez a nagyböjt legyen bátorítás számotokra, hogy megváltozzatok. Kezdjétek el ebben a pillanatban. Kapcsoljátok ki a televíziót, s tegyetek félre minden olyan dolgot, ami nincs jó hatással rátok. Drága gyermekek, személyes megtérésre hívlak benneteket. Ez az idő értetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986261986 február 6.Drága gyermekek! Ez az egyházközség, amit kiválasztottam, különleges és eltér a többitől. Nagy kegyelmeket adok azoknak, akik szívből imádkoznak. Drága gyermekek, az üzeneteket először a plébánia híveinek adom, s azután szólnak másokhoz. Először nektek kell elfogadni az üzeneteimet, azután mások is elfogadják azokat. Felelnetek kell majd érte előttem és Fiam, Jézus előtt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861301986 január 30.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy mindannyian imádkozzatok azért, hogy megvalósulhasson Istennek minden rátok vonatkozó terve, és mindaz, amit általatok akar véghezvinni! Segítsetek másokat a megtérésben, különösen azokat, akik Medjugorjéba jönnek. Drága gyermekek, ne engedjétek, hogy a sátán úrrá legyen a szíveteken, mert így az ő képmása lesztek, nem az enyém. Arra kérlek, imádkozzatok, hogy jelenlétem tanúi legyetek. Nélkületek Isten nem valósíthatja meg azt, amit akar. Isten mindegyikőtöknek szabad akaratot adott: használjátok fel jól. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861231986 január 23.Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Ha szívvel imádkoztok, drága gyermekek, testvéreitek szívében elolvad a jég, és minden akadály eltűnik. A megtérés könnyű lesz azoknak, akik el akarják fogadni. Olyan ajándék ez, amelyet ki kell esdekelnetek felebarátaitok számára. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19861161986 január 16.Drága gyermekek! Ma is az imádságra hívlak titeket. Szükségem van imáitokra, hogy Isten megdicsőüljön általatok. Drága gyermekek, kérlek benneteket, hallgassatok meg és éljetek anyai kéréseim szerint, mert szeretetből hívlak titeket, hogy segítsek nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986191986 január 9.Drága gyermekek! Arra kérlek benneteket, hogy imáitokkal segítsétek Jézust itteni terveinek megvalósításában. Hozzatok áldozatokat is Jézusért, hogy megvalósíthassa mindazt, amit tervezett, és a sátán semmit se tudjon tenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1986121986 január 2.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy döntsetek egészen Isten mellett. Kérlek benneteket, drága gyermekek, adjátok át magatokat egészen, és képesek lesztek megélni mindazt, amit mondok nektek: nem lesz nehéz számotokra az Istennek való teljes önátadás. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198512261985 december 26.Drága gyermekek! Köszönetet mondok mindenkinek, aki meghallgatta üzeneteimet, s azt tette Karácsony napján, amit kértem. Mától szeretnélek benneteket minden bűntől mentesen a szeretetben vezetni. Engedjétek át nekem szíveteket! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198512191985 december 19.fogjátok érezni Jézus jelenlétét, különösen Karácsonykor. Isten nagy ajándékokat fog adni, ha ráhagyatkoztok. Karácsonykor elsősorban az édesanyáknak szeretném anyai áldásomat adni, a többieket Jézus áldja meg az ő áldásával. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198512121985 december 12.Drága gyermekek! Arra hívlak benneteket, hogy Karácsonykor ünnepeljük együtt Jézust. Azon a napon egészen sajátos módon fogom őt nektek adni. Azt kérem, hogy e napon ünnepeljétek Jézust, és az ő születését. Drága gyermekek, ezen a napon imádkozzatok többet és gondoljatok gyakrabban Jézusra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851251985 december 5.Drága gyermekek! Azt kérem, hogy a Karácsonyra bűnbánattal, imádsággal, szeretet-cselekedetekkel készüljetek. Ne az anyagi dolgokra figyeljetek, mert akkor nem tudjátok átélni a Karácsonyt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198511281985 november 28.Drága gyermekek! Szeretném mindnyájatoknak megköszönni azt, amit értem tettetek. Különösen a fiataloknak! Azt kérem, drága gyermekek, hogy tudatosan kötelezzétek el magatokat az imádság mellett. Az imádságban megismeritek Isten nagyságát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198511211985 november 21.Drága gyermekek! Azt szeretném mondani, hogy ez kivételes idő számotokra, akik ehhez a plébániához tartoztok. Nyáron azt mondjátok, sok dolgotok van. Most nincs munka a szántóföldeken: most magatokon dolgozzatok! Gyertek szentmisére, mert ez az idő ajándék számotokra. Drága gyermekek, vannak, akik rendszeresen eljönnek a rossz idő ellenére is, mert szeretnek engem, s különösen szeretnék megmutatni szeretetüket. Azt kérem tőletek, hogy valamennyien mutassátok ki szereteteteket azáltal, hogy eljártok a szentmisére. Az Úr gazdagon meg fog jutalmazni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198511141985 november 14.Drága gyermekek! ÉÖn, az ÉÖdesanyátok, szeretlek benneteket, és az imára szeretnélek buzdítani benneteket. Drága gyermekek, fáradhatatlanul hívlak benneteket, még akkor is, ha távol vagytok a szívemtől. ÉÖdesanya vagyok, s nagy fájdalmat érzek mindazokért, akik eltévedtek. Könnyen megbocsátok és örülök minden gyermekemnek, aki visszatér hozzám. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851171985 november 7.Drága gyermekek! A felebaráti szeretetre hívlak benneteket. A szeretetre azok iránt, akiktől rosszat kaptatok. Így majd szeretettel tudjátok megítélni a szívek szándékát. Imádkozzatok és szeressetek, drága gyermekeim! Szeretettel képesek lesztek megtenni azt is, amit lehetetlennek gondoltok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198510311985 október 31.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy dolgozzatok az Egyházban. Mindnyájatokat ugyanúgy szeretem, és mindenkitől azt szeretném, hogy annyit tegyen, amennyit csak tud. Tudom, hogy képesek vagytok rá, de nem akarjátok, mert kicsinek és szegénynek érzitek magatokat ezekben a dolgokban. Legyetek határozottak és hozzatok kis virágokat az Egyháznak és Jézusnak, hogy mindenki boldog lehessen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198510241985 október 24.Drága gyermekek! Napról napra szeretnélek szentségbe, jóságba, engedelmességbe, Isten-szeretetbe öltöztetni benneteket. Így napról napra szebbek és felkészültebbek lesztek Uratok számára. Drága gyermekek! Hallgassátok és éljétek üzeneteimet! Szeretnélek vezetni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198510171985 október 17.Drága gyermekek! Mindennek megvan a maga ideje. Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el dolgozni a szívetekben. Az összes mezei munka befejeződött: arra találtatok időt, hogy a legelhagyatottabb szögletet is kitisztogassátok, de szíveteket elhanyagoltátok. Dolgozzatok többet, s tisztítsátok meg szeretettel szívetek minden zugát! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198510101985 október 10.Drága gyermekek! Ma is arra szeretnélek hívni benneteket, hogy valósítsátok meg üzeneteimet az egyházközségben. Különösen e nekem oly kedves egyházközség fiataljait szeretném erre buzdítani. Drága gyermekek, ha élitek üzeneteimet, a szentség gyümölcsét fogjátok teremni. Mint ÉÖdesanyátok mindegyikőtöket a szentségre hívlak, hogy azt másoknak is átadhassátok. Tükör vagytok a számukra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851031985 október 3.Drága gyermekek! Azt akarom mondani, hogy legyetek hálásak minden kegyelemért, amelyet Isten adott nektek. Mondjatok köszönetet az Úrnak minden gyümölcsért, és dicsőítsétek Őt! Drága gyermekek, tanuljatok meg hálát adni a kis dolgokért, akkor majd képesek lesztek megköszönni a nagyokat is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19859261985 szeptember 26.Drága gyermekek! Köszönöm minden imátokat. Köszönöm minden áldozatotokat. Azt szeretném mondani, drága gyermekek, hogy éljétek azokat az üzeneteket, amelyeket adok. Különösen a böjtöt tartsátok meg, mert a böjttel megszerzitek nekem azt az örömöt, hogy Isten terve, amelyet Medjugorjéval tervezett, teljesen megvalósul. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19859201985 szeptember 20.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy alázatban éljetek meg minden üzenetet, amelyet adok nektek. Drága gyermekek, ne hivalkodjatok azzal, hogy élitek az üzeneteket és azt mondjátok másoknak: ÉÖn életre váltom az üzeneteket! Ha szívetekben hordozzátok az üzeneteket és aszerint éltek, mindenki észre fogja venni, s így nem lesz szükségetek a szavakra, amiket azok használnak, akik nem hallgatnak rájuk. Nektek nem beszélnetek kell, drága gyermekek, hanem élnetek kell üzeneteimet, és életetekkel kell tanúságot tennetek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19859191985 szeptember 19.Nem volt üzenet.
19859121985 szeptember 12.Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezekben a napokban a kereszt legyen a középpontban. Különösen imádkozzatok a kereszt előtt, amelyből nagy kegyelmek áradnak. Otthonaitokban most különösen szenteljétek magatokat a keresztnek. Tegyetek ígéretet, hogy nem sértitek meg és nem gyalázzátok sem Jézust, sem a keresztet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985951985 szeptember 5.Drága gyermekek! Ma köszönetet mondok minden imáért. Imádkozzatok továbbra is minél többet, így a sátán távol marad ettől a helytől. Drága gyermekek, a sátán terve összeomlott. Imádkozzatok, hogy megvalósulhasson az, amit Isten ebben az egyházközségben tervezett. Különösen megköszönöm a fiataloknak a felajánlott áldozataikat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19858291985 augusztus 29.Drága gyermekek! Az imára hívlak benneteket, különösen most, amikor a sátán hasznot akar húzni szőlőtök terméséből. Imádkozzatok, hogy ne sikerüljön a terve. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19858221985 augusztus 22.Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy Isten megpróbáltatást akar küldeni rátok, amit imával legyőzhettek. Isten a mindennapi munkán keresztül próbál meg titeket. Most imádkozzatok, hogy nyugodtan felülkerekedjetek minden próbatételen. Mindenen keresztül, amivel Isten megpróbál titeket, jussatok át Istenre való nyitottsággal, és közeledjetek felé szeretettel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19858151985 augusztus 15.Drága gyermekek! Ma megáldalak benneteket, s azt akarom mondani nektek, hogy szeretlek benneteket, és arra buzdítalak, hogy éljetek üzeneteim szerint. Ma mindegyikőtöket megáldom azzal az ünnepélyes áldással, amelyet a Mindenható ad nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985881985 augusztus 8.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy most különösen kezdjétek el a harcot az imával a sátán ellen. Most, hogy tudatában vagytok tevékenységének, még többet akar elérni. Őltsetek magatokra fegyverzetet, győzedelmeskedjetek rózsafüzérrel a kezetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985811985 augusztus 1.Drága gyermekek! Azt szeretném mondani nektek, hogy ezt az egyházközséget kiválasztottam, s úgy őrzöm kezemben mint egy kicsiny virágot, amely nem pusztulhat el. Kérlek benneteket, adjátok át magatokat nekem, hogy tisztán és bűntelenül ajándékozhassalak titeket Istennek. A sátán elvette tervem egy részét, és azt akarja, hogy az övé legyen. Imádkozzatok, hogy ez ne sikerüljön neki, mert azt akarom, hogy ti az enyémek legyetek, s Istennek adhassalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19857251985 július 25.MarijaDrága gyermekek! Vezetni szeretnélek titeket, de nem akarjátok meghallgatni üzeneteimet. Ma arra hívlak benneteket, hogy figyeljetek oda rájuk, s így képesek lesztek megélni mindazt, amit Isten általam akar mondani nektek. Nyíljatok meg Istennek, és Isten cselekedni fog általatok, és megadja nektek mindazt, amire szükségetek van. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19857181985 július 18.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy helyezzetek el otthonaitokban minél több megszentelt tárgyat, s mindenki hordjon magán egy megszentelt dolgot. Szenteljetek meg minden tárgyat, így kevésbé fog megkísérteni benneteket a sátán, mert védőpajzsotok lesz ellene. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19857111985 július 11.Drága gyermekek! Szeretem ezt az egyházközséget, és palástommal megoltalmazom minden sátáni cselekedettől. Imádkozzatok, hogy a sátán eltávolodjon ettől az egyházközségtől, s mindenkitől, aki idejön. Így meghallhatjátok Isten valamennyi hívását, s válaszolni tudtok rá életetekkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985741985 július 4.Drága gyermekek! Megköszönök nektek minden áldozatot, amit felajánlottatok. Azt kérem, hogy valahányszor áldozatot hoztok, szeretettel tegyétek. Azt szeretném, hogy ti, akik erőtlenek vagytok, bizalommal kezdjetek el segíteni. Ha bizalom van bennetek, az Úr adni fog. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19856281985 június 28.Drága gyermekek! Mai üzenetemmel az alázatra szeretnélek hívni benneteket. A napokban nagy örömben volt részetek azok miatt, akik idejöttek. Szeretettel beszéltetek tapasztalataitokról. Most arra kérlek benneteket, hogy továbbra is alázattal és nyílt szívvel beszéljetek az ideérkezőkkel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19856251985 június 25.MarijaMarija ezen a napon a következő kérdést intézi a Szűzanyához: Drága Gospa, mit akarsz tanácsolni a papoknak?Azt kérem, hogy hívjatok mindenkit a rózsafüzér imádkozására. Ezáltal legyőzhettek minden bajt, amivel a sátán a katolikus Egyházat akarja sújtani. Papok, mindannyian imádkozzátok a rózsafüzért! Szenteljetek időt a rózsafüzérre!
19856201985 június 20.Drága gyermekek! Az előttünk álló ünnep alkalmából azt kérem, hogy nyissátok meg szíveteket az Úr előtt, aki minden szív Ura! Adjátok át nekem érzéseiteket, gondjaitokat. Vigasztalni akarlak benneteket megpróbáltatásaitokban. Isten békéjével, örömével, és szeretetével akarlak betölteni benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19856131985 június 13.Drága gyermekek! Az évfordulóig azt kérem tőletek, hogy ti, az egyházközség többet imádkozzatok, s ez legyen az Istenre hagyatkozásotok jele. Drága gyermekek, tudom, hogy mindannyian fáradtak vagytok: nem, nem tudjátok átadni magatokat nekem! Ezekben a napokban hagyatkozzatok rám teljesen! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985661985 június 6.Drága gyermekek! Az elkövetkezendő napokban különféle nemzetiségű emberek érkeznek majd plébániátokra, ezért most a szeretetre hívlak benneteket: szeressétek először családtagjaitokat, akkor majd képesek lesztek befogadni és szeretni az ideérkezőket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19855301985 május 30.Drága gyermekek! Ismét a szívből jövő imára hívlak benneteket. Legyen az imádság a mindennapi táplálékotok, különösképpen most, amikor a szántóföldi munkák annyira kimerítenek benneteket, hogy képtelenek vagytok szívből imádkozni. Imádkozzatok, így minden fáradtságot legyőztök. Az ima öröm és pihenés lesz számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19855231985 május 23.Drága gyermekek! Ezekben a napokban különösen arra hívlak benneteket, hogy nyissátok meg szíveteket a Szentlélek előtt. Különösen ezekben a napokban a Szentlélek általatok cselekszik. Nyissátok meg szíveteket, hagyatkozzatok Jézusra, hogy szíveteken keresztül munkálkodhasson, és megerősítsen benneteket a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19855161985 május 16.Drága gyermekek! Elmélyültebb imára és a szentmisén való részvételre hívlak benneteket. Azt akarom, hogy a szentmise Isten-élmény legyen. Különösen a fiataloknak szeretném mondani: legyetek nyitottak a Szentlélekre, mert Isten szeretne magához vonni titeket ezekben a napokban, amikor a sátán cselekszik. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985591985 május 9.Drága gyermekek! Nem, nem tudjátok mennyi kegyelmet ad nektek Isten. Nem akartok előrelépni ezekben a napokban, amikor a Szentlélek különleges módon működik. Szívetek evilági dolgok felé fordul, és azok foglalnak le benneteket. Fordítsátok szíveteket az imádság felé, és kérjétek, hogy áradjon ki rátok a Szentlélek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985521985 május 2.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy szívből imádkozzatok, ne megszokásból. Vannak, akik eljönnek, de nem akarnak elmélyülni az imában. Ezért mint ÉÖdesanya szeretnélek figyelmeztetni benneteket: imádkozzatok, hogy minden pillanatban az imádság uralkodjon a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19854251985 április 25.MarijaDrága gyermekek! Ma azt akarom mondani nektek, hogy kezdjetek hozzá szívetek megműveléséhez ugyanúgy, ahogy a szántóföldet művelitek. Munkáljátok meg és alakítsátok át szíveteket, hogy így Istentől jövő új lélek költözzön belé. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19854181985 április 18.Drága gyermekek! Ma megköszönöm mindnyájatoknak szívetek nyitottságát. Őröm tölt el minden Istennek megnyíló szív láttán, különösen az egyházközségben élők körében. Őrüljetek velem! Imáitokat ajánljátok fel azért, hogy a bűnösök szíve megnyíljon. Ez az én vágyam. Ez Isten vágya is általam. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19854111985 április 11.Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani mindnyájatoknak ebben az egyházközségben, hogy imádkozzatok különösen a Szentlélek világosságáért. Mától Isten próbára akarja tenni az egyházközséget, hogy megerősíthesse a hitben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985451985 április 5.Ivanka közvetítésével adott üzenet: Ti, az egyházközség tagjai nagy és nehéz keresztet kaptatok, de ne féljetek ezt hordozni. Fiam itt van, hogy segítsen.
1985441985 április 4.Drága gyermekek! Köszönöm, hogy elkezdtetek többet elmélkedni a szívetekben Isten dicsőségéről. A mai nappal meg akartam szüntetni az üzeneteket, mert egyesek nem fogadják el. Az egyházközség azonban útnak indult, s úgy kívánok üzeneteket adni, mint soha azelőtt a történelem folyamán, a világ kezdete óta. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19853281985 március 28.Drága gyermekek! Ma arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Az imában a legnagyobb örömöt fogjátok megtapasztalni, és felismeritek a kivezető utat a lehetetlen helyzetekből. Köszönöm, hogy elindultatok az imában. Mindegyikőtök külön-külön nagyon kedves a szívemnek, és köszönetet mondok mindazoknak, akik a családjukban felélesztették az imát. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19853241985 március 24.Ma szeretnélek mindnyájatokat szentgyónásra hívni, még akkor is, ha néhány nappal ezelőtt gyóntatok. Szeretném, ha ünnepemet mindannyian lelketek mélyén átélnétek. Ezt nem tudjátok megtenni, ha nem hagyatkoztok egészen Istenre; ezért hívlak benneteket az Istennel való kiengesztelődésre. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19853211985 március 21.Drága gyermekek! Szeretnék nektek üzeneteket küldeni, ezért ma arra hívlak benneteket, hogy éljétek meg és fogadjátok el azokat. Drága gyermekek, szeretlek benneteket, s különösen kiválasztottam ezt a plébániát, amely kedvesebb nekem, mint a többi, ahol örömmel tartózkodtam, amikor a Mindenható elküldött. Ezért kérlek benneteket, fogadjatok el, drága gyermekek, a saját javatokért! Hallgassatok üzeneteimre! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19853141985 március 14.Drága gyermekek! Valamennyien megtapasztalhattátok már életetekben a világosságot és a sötétséget. Isten minden embernek megadja a jó és a rossz ismeretét. A világosságra hívlak benneteket, amelyet el kell vinnetek azoknak, akik sötétségben vannak. Napról napra érkeznek hozzátok olyan emberek, akik sötétségben élnek. Drága gyermekek, adjátok nekik a világosságot! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985371985 március 7.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újítsátok meg az imát családotokban. Drága gyermekek, buzdítsátok a legkisebbeket is az imára, s a gyerekek is járjanak szentmisére. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19852281985 február 28.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy ezen a héten váltsátok életre a következő szavakat: Szeretem Istent! Drága gyermekek, szeretettel mindent elérhettek, még azt is, amit lehetetlennek tartotok. Isten azt akarja, hogy ez az egyházközség teljesen hozzá tartozzon, s ezt szeretném én is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19852211985 február 21.Drága gyermekek! Napról napra hívtalak benneteket a megújulásra és az imádságra az egyházközségben, de nem fogadjátok el. Ma utoljára hívlak benneteket. Nagyböjt van, s ti most mint plébánia a nagyböjti időben elindulhattok azon az úton, hogy megszeressétek üzeneteimet. Ha ezt nem teszitek meg, nem akarok több üzenetet adni nektek. Isten megengedte ezt nekem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19852141985 február 14.Drága gyermekek! Ma van az a nap, amikor üzenetet adok az egyházközségnek, de nem az egész egyházközség fogadja el üzeneteimet, és nem mindenki él eszerint. Szomorú vagyok. Azt szeretném, drága gyermekek, hogy hallgassatok rám, és éljétek üzeneteimet. Minden családnak együtt kell imádkozni, és olvasni a Bibliát! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985271985 február 7.Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán különösen megmutatkozik ebben az egyházközségben. Imádkozzatok, drága gyermekek, hogy Isten terve megvalósuljon, és a sátán minden tette Isten dicsőségét szolgálja. Azért maradtam veletek ilyen sokáig, hogy megsegítselek benneteket a kísértésekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851311985 január 31.Drága gyermekek! Ma azt szeretném mondani nektek, hogy nyissátok meg szíveteket Istennek, mint tavasszal a virágok, amelyek annyira vágyakoznak a nap után. ÉÖdesanyátok vagyok, és mindig azt szeretném, hogy közelebb legyetek az Atyához, hogy Ő bőségesen megajándékozza szíveteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851241985 január 24.Drága gyermekek! Ezekben a napokban megérezhettétek Isten gyöngédségét az egyházközség megújulásában. A sátán még hevesebben akar dolgozni azon, hogy elvegye minden örömötöket. Az imával teljesen lefegyverezhetitek, és biztonságba kerülhet boldogságotok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851171985 január 17.Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán alattomosan harcol az egyházközség ellen, és ti, drága gyermekek, alábbhagytatok az imádsággal, és csak kevesen járnak szentmisére. Tartsatok ki a kísértés napjaiban! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19851141985 január 14.A Szent Szűz üzenete Vicka közvetítésével Drága gyermekek! A sátán igen hatalmas, és minden erejével meg akarja zavarni terveimet, amelyeket veletek elkezdtem. Imádkozzatok, csak imádkozzatok, és ne hagyjátok abba egy pillanatra sem! Kérni fogom Fiamat, minden megkezdett tervem megvalósulásáért. Legyetek türelmesek és állhatatosak az imában. Ne engedjétek, hogy a sátán elbátortalanítson benneteket. A sátán nagy erővel működik a világban. Legyetek éberek!
19851101985 január 10.Drága gyermekek! Ma szeretnék nektek megköszönni minden áldozatot, különösen is hálás vagyok azoknak, akik szívemnek kedvesek lettek, és készséggel jönnek ide. Sok egyházközségi tag nem hallgat üzeneteimre, de azok miatt küldök üzeneteket az egyházközségnek, akik különösen közel vannak szívemhez. Továbbra is fogok üzenni, mert szeretlek benneteket, és azt szeretném, hogy szívből terjesszétek üzeneteimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1985131985 január 3.Drága gyermekek! Isten ezekben a napokban nagy kegyelmekben részesített benneteket. Ez a hét legyen a hálaadás ideje az Istentől kapott kegyelmekért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198412271984 december 27.Drága gyermekek! Ezen a Karácsonyon a sátán különösen meg akarta zavarni Isten terveit. Ti, drága gyermekek, Karácsony napján ráismertetek a sátánra. Isten azonban győzedelmeskedik mindnyájatok szívében. Legyen továbbra is öröm a szívetekben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198412211984 december 21.Üzenet Karácsonyra Jelena Vasilj által: Azt szeretném, hogy legyetek virágok, amelyek Karácsonykor kinyílnak Jézus számára. Olyan virágok, amelyek Karácsony befejeztével sem szűnnek meg virágozni. Azt szeretném, hogy a szíveitek legyenek Jézus pásztorai.
198412201984 december 20.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy tényleg tegyetek valamit Jézus Krisztusért. Azt kívánom, hogy a Jézusra hagyatkozás jeléül minden család hozzon egy szál virágot az öröm napjáig. Igen, azt szeretném, ha a családok minden tagja letenne egy szál virágot a jászol mellé, hogy amikor Jézus eljön, láthassa önátadásotokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198412131984 december 13.Drága gyermekek! Tudjátok, hogy az öröm ideje közeledik. Szeretet nélkül azonban semmit sem fogtok elérni. Ezért először kezdjétek el szeretni a családotokat, ti mindannyian az egyházközségben, s akkor majd képesek lesztek szeretni és befogadni mindazokat, akik ide jönnek. Legyen ez a hét egy olyan hét, amelyen megtanuljátok, hogyan kell szeretni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19841261984 december 6.Drága gyermekek! Ezekben a napokban a családi imára hívlak benneteket. Isten nevében sok üzenetet adtam nektek, de nem hallgattatok rám. Ez a Karácsony csak akkor lesz felejthetetlen számotokra, ha elfogadjátok az üzeneteket, amelyeket adok nektek. Drága gyermekek, ne hagyjátok, hogy az öröm napja számomra a legszomorúbb nap legyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198411291984 november 29.Drága gyermekek! Nem, ti nem tudtok szeretni, és nem tudjátok szeretettel hallgatni azokat a szavakat, amelyekkel hozzátok fordulok. Legyetek annak tudatában, szeretteim, hogy ÉÖdesanyátok vagyok, és azért jöttem a földre, hogy megtanítsalak benneteket arra, hogy szeretetből hallgassatok rám, szeretetből imádkozzatok, s nem pedig kényszerből, azért mert keresztet hordoztok. A kereszt által Isten megdicsőül minden emberben. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198411221984 november 22.Drága gyermekek! Ezekben a napokban valósítsátok meg életetekben a fő üzeneteket, és véssétek szívetekbe a következő csütörtökig. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198411151984 november 15.Drága gyermekek! Kiválasztott nép vagytok, és Isten nagy kegyelmeket adott nektek. Nem tudatosítjátok minden egyes üzenetemet. Most csak azt szeretném mondani: imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Nem tudok mást mondani nektek, mert szeretlek benneteket, és azt kívánom, hogy az imában megismerjétek szeretetemet és Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19841181984 november 8.Drága gyermekek! Nem tudatosítjátok az üzeneteket, amelyeket Isten küld nektek általam. Ő nagy kegyelmeket ad nektek, de ti nem fogjátok föl. Imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy megvilágosítson benneteket. Ha tudnátok, Isten mennyi kegyelmet ad nektek, szüntelenül imádkoznátok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19841111984 november 1.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy újuljon meg az imádság otthonaitokban. A munkák befejeződtek. Most szenteljétek magatokat az imának. Családjaitokban az imádság legyen az első helyen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198410251984 október 25.MarijaDrága gyermekek! Imádkozzatok ebben a hónapban. Isten megengedte, hogy minden nap kegyelmekkel segítselek, amelyek megvédenek benneteket a gonosszal szemben. Ez az én hónapom, szeretném nektek adni. Ti csak imádkozzatok, és Isten megadja nektek a kért kegyelmeket. Ebben is segíteni fogok nektek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198410181984 október 18.Drága gyermekek! Ma azt kérem tőletek, hogy otthonaitokban minden nap olvassátok a Bibliát. Jól látható helyen tartsátok, hogy mindig olvasásra és imádságra ösztönözzön. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
198410111984 október 11.A Szűzanya megemlít egy megpróbáltatást: a betakarítás idején hatalmas esőzések vannak, s komoly károkat okoznak.
19841041984 október 4.Drága gyermekek! Ma azt akarom mondani nektek, hogy imáitokkal gyakran megörvendeztettek, de még az egyházközségben is sokan vannak, akik nem imádkoznak, s a szívem szomorú. Ezért imádkozzatok, hogy minden áldozatotokat és imátokat az Úr elé vihessem. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19849271984 szeptember 27.Drága gyermekek! Imáitokkal segítettetek nekem, hogy megvalósuljanak terveim. Továbbra is imádkozzatok, hogy teljesen megvalósulhassanak. Kérem az egyházközség családjait, hogy imádkozzák a családi rózsafüzért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19849201984 szeptember 20.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy kezdjetek el szívből böjtölni. Vannak, akik böjtölnek, de csak azért, mert mindenki böjtöl. Szokássá vált, és senki sem akarja megtörni. Kérem azokat, akik az egyházközséghez tartoznak, hogy böjtöljenek hálából, mivel Isten megengedte nekem, hogy ilyen sokáig maradjak itt, ebben az egyházközségben. Drága gyermekek, imádkozzatok és böjtöljetek szívből. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19849131984 szeptember 13.Drága gyermekek! Továbbra is szükségünk van az imáitokra. Azt kérdezitek, miért kell ennyi ima? Nézzetek körül, drága gyermekek, és látni fogjátok, mennyire úrrá lett a bűn ezen a földön. Ezért imádkozzatok, hogy Jézus győzedelmeskedjen. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1984961984 szeptember 6.Drága gyermekek! Imádság nélkül nincs béke. Ezért mondom nektek, drága gyermekek, imádkozzatok a kereszt előtt a békéért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19848301984 augusztus 30.Ez az üzenet a Krizevac-hegyen épült keresztre vonatkozik, amelyet 1933-ban emeltek Krisztus halálának és feltámadásának 1900. évfordulójára. Drága gyermekek! A kereszt is szerepelt Isten tervében, amikor építettétek. Különösen ezekben a napokban menjetek fel a hegyre és imádkozzatok a kereszt előtt. Szükségünk van az imáitokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19848231984 augusztus 23.Imádkozzatok, imádkozzatok A látnok Marija azt mondja, a Szent Szűz megint a mise alatti rend fenntartására hívja az embereket, különösen a fiatalokat.
19848161984 augusztus 16.Drága gyermekek! Különösen titeket kérlek, akik ehhez az egyházközséghez tartoztok, hogy éljetek üzeneteim szerint, és adjátok át mindenkinek, akivel találkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19848141984 augusztus 14.Ez a jelenés váratlan volt. Ivan otthon imádkozott, majd készült, hogy a templomba menjen. Váratlanul megjelent neki a Gospa, s azt kérte, adja át ezt az üzenetet a világnak Szeretném, ha a világ velem imádkozna ezekben a napokban. ÉÖs minél többet! Szerdán és pénteken szigorúan böjtöljenek, minden nap imádkozzák el legalább a rózsafüzért, az örvendetes, a fájdalmas és a dicsőséges titkokkal. A Gospa azt kéri, hogy ezt az üzenetet erős akarattal fogadjuk. Különösen az egyházközség tagjait és a környék híveit kéri erre.
19848111984 augusztus 11.Drága gyermekek! Imádkozzatok, mert a sátán továbbra is szeretné összezavarni a terveimet. Szívből imádkozzatok, s az imában adjátok át magatokat Jézusnak.
1984821984 augusztus 2.Drága gyermekek! Ma boldog vagyok, és köszönöm nektek az imáitokat. Ezekben a napokban imádkozzatok még többet a bűnösök megtéréséért. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19847261984 július 26.Drága gyermekek! Ma ismét a kitartó imára és a bűnbánatra akarlak hívni benneteket. Különösen ennek az egyházközségnek a fiatalsága legyen buzgó az imában. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19847191984 július 19.Drága gyermekek! Ezekben a napokban megtapasztaltátok, hogyan cselekszik a sátán. Mindig veletek vagyok, ne féljetek a megpróbáltatásoktól, mert Isten vigyáz rátok. ÉÖn pedig nektek adtam magam, s együttérzek veletek a legkisebb kísértésben is. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19847121984 július 12.Drága gyermekek! Ezekben a napokban a sátán szeretné meghiúsítani terveimet. Imádkozzatok, hogy ne valósuljon meg a terve. Kérni fogom Fiamat, Jézust, adja meg nektek azt a kegyelmet, hogy a sátán kísértéseiben megtapasztaljátok Jézus győzelmét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1984751984 július 5.Drága gyermekek! Ma azt szeretném nektek mondani, hogy minden munkátokat imával kezdjétek, és imával fejezzétek be. Ha ezt megteszitek, Isten megáld benneteket, és a munkátokat. Ezekben a napokban keveset imádkoztok, és sokat dolgoztok. Ezért imádkozzatok! Az imában fogtok megpihenni. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19846281984 június 28.Nincs egyházközségnek szóló üzenet.
19846211984 június 21.Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19846141984 június 14.Semmilyen különleges üzenetet nem ad.
1984691984 június 9.Drága gyermekek! Holnap este imádkozzatok az Igazság Lelkéért, különösen ti, akik az egyházközséghez tartoztok. Szükségetek van az Igazság Lelkére ahhoz, hogy az üzeneteket úgy tudjátok továbbadni, ahogyan én mondtam: anélkül, hogy bármit is hozzáadnátok, vagy elvennétek belőlük. Imádkozzatok, hogy a Szentlélek eltöltsön benneteket az imádság lelkével, hogy így többet imádkozzatok. ÉÖn, mint ÉÖdesanyátok mondom nektek: keveset imádkoztok. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1984621984 június 2.Pünkösd előtt, a Szentlélekhez végzett kilenced alatt a következő üzenetet adja: Drága gyermekek! Ma este azt szeretném mondani nektek, hogy ennek a kilencednek a napjaiban imádkozzatok a Szentlélek kiáradásáért családotokban és egyházközségetekben. Imádkozzatok, nem fogjátok megbánni! Isten olyan ajándékokat ad majd nektek, amelyekért földi életetek végéig dicsőítitek őt. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19845311984 május 31.Urunk mennybemenetelének ünnepe. Mindenfelől sokan voltak jelen. A Gospa nem adott üzenetet. Marijának azt mondta, hogy szombaton fog üzenetet adni, amit a vasárnapi szentmisén kell kihirdetni.
19845241984 május 24.Drága gyermekek! Már mondtam nektek, hogy különleges módon kiválasztottalak benneteket úgy, amilyenek vagytok. ÉÖn, az ÉÖdesanya mindegyikőtöket szeretem. Ne féljetek semmilyen nehéz pillanatban. Akkor is szeretlek benneteket, amikor messze vagytok tőlem és Fiamtól. Kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy szívem vért könnyezzen a bűnben elvesző lelkek miatt. Ezért, drága gyermekek, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19845171984 május 17.Drága gyermekek! Ma nagyon örülök, mert sokan szeretnék magukat felajánlani nekem. Köszönöm nektek. Nem bánjátok meg! Fiam, Jézus Krisztus általam különleges kegyelmekben akar részesíteni benneteket. Fiam örül az önátadásotoknak. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19845101984 május 10.Sok hívőt megérintett a Gospa utolsó üzenete. Egyesek úgy gondolták, hogy a Szűzanya nem ad több üzenetet az egyházközségnek. De ezen az estén ezt mondta: Szólok hozzátok, és továbbra is szeretnék szólni hozzátok. Ti csak hallgassatok utasításaimra.
19844301984 április 30.A látnok Marija megkérdezte: Drága Szűzanya, miért nem adtál üzenetet csütörtökön a plébániának? Erre a Szűzanya ezt válaszolta: Nem akarok senkit sem erőltetni olyasmire, ami nem érinti meg, és amit nem akar, habár voltak különleges üzeneteim a plébániának, amelyekkel szerettem volna felébreszteni a hitet minden hívőben. Csak nagyon kevesen fogadták el a csütörtöki üzeneteket. Eleinte elég sokan voltak, de mintegy mindennapi dologgá vált számukra. Az utóbbi időben az emberek csak kíváncsiságból kérdezik meg az üzeneteket, nem pedig hitből, Fiam és irántam való tiszteletből.
19844261984 április 26.A Gospa nem adott üzenetet.
19844191984 április 19.Drága gyermekek! Legyetek együttérzőek velem! Imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok!
19844121984 április 12.Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy hagyjátok abba a megszólásokat, és imádkozzatok az egyházközség egységéért. Mert nekem és Fiamnak különleges tervünk van ezzel az egyházközséggel. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
1984451984 április 5.Drága gyermekek! Ma este arra hívlak benneteket, hogy tiszteljétek Fiam, Jézus Szívét. Ajánljatok fel elégtételeket a Fiam Szívét sújtó sebekért. Mindenféle bűnnel megsebződött ez a Szív. Köszönöm, hogy ma este is eljöttetek.
19843291984 március 29.Drága gyermekek! Ma este különösen arra szeretnélek hívni benneteket, hogy kitartóan álljatok helyt a megpróbáltatásokban. Gondoljatok arra, hogy bűneitek miatt ma is mennyire szenved a Mindenható. Ezért, ha szenvedtek, ajánljátok fel Istennek áldozatul. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
19843221984 március 22.Drága gyermekek! Ma este különösen arra hívlak benneteket, hogy a Nagyböjtben tiszteljétek Fiam sebeit, amelyeket ennek az egyházközségnek a bűneiért kapott. Csatlakozzatok az egyházközségért mondott imáimhoz, hogy szenvedései elviselhetőbbek legyenek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Továbbra is gyertek minél többen.
19843151984 március 15.Ma este is, drága gyermekek, különösen hálás vagyok azért, hogy itt vagytok. Szüntelenül imádjátok a Legszentebb Oltáriszentséget. Mindig jelen vagyok, amikor a hívek imádják az Oltáriszentséget. Ilyenkor különleges kegyelmeket kapnak.
1984381984 március 8.Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Drága gyermekek, ti, akik ebben az egyházközségben vagytok, térjetek meg! Ez a második kívánságom. Így térhetnek meg majd azok is, akik idejönnek.
1984311984 március 1.Drága gyermekek! Ezt az egyházközséget különleges módon kiválasztottam, és vezetni szeretném. Szeretettel őrködöm felette, s azt szeretném, hogy mindannyian az enyémek legyenek. Köszönöm, hogy ezen az estén elfogadtátok meghívásomat. Azt szeretném, ha egyre többen lennétek mindig velem és Fiammal. Minden csütörtökön külön üzenetet adok nektek.